2. Sandnes parkering KF

Foretakets formål

Sandnes parkering KF har som formål å

  • være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
  • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
  • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet
  • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, skal anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har som formål å drifte private parkeringsanlegg- og plasser.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket i 2016 avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,7 millioner mot kr 2,2 millioner i 2015. Pliktige avsetninger og utbytte til bykassen, kr 1,1 millioner, er avsatt. Likviditeten er god og foretaket har ingen langsiktige lån. Egenkapitalen utgjør kr 51,2 millioner og kortsiktig gjeld er på kr 3,4 millioner. Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og utgjør kr 8,4 millioner. Kommunens bundne parkeringsfond, jamfør plan- og bygningslovens § 28-7, 3. ledd om frikjøp parkering, forvaltes i henhold til vedtektene av foretaket. Per 31.12.2016 utgjør det bundne parkeringsfondet kr 16,9 millioner.

Tusen kroner

Driftsregnskap 2015 2016
Driftsinntekter -17867 -18373
Driftsutgifter 16722 17591
Brutto driftsresultat -1145 -782
Eksterne finanstransaksjoner -741 -471
Motpost avskrivninger -1291 -1366
Netto driftsresultat -3178 -2619
Interne finanstransaksjoner 932 932
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -2246 -1687

Tabell 1

Årsresultatet før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner for datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS viser for 2016 et overskudd på kr 215 000, mot et underskudd på kr 66 000 i 2015.

Aktivitet

I 2016 har foretaket mistet flere parkeringsplasser i sentrum helt eller delvis. Det har tatt tid å venne bilistene til å bruke parkeringshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen, men foretaket ser en jevnt stigende tendens som er positiv. Det er fortsatt en utfordring at belegget i disse parkeringshusene er forholdsvis lavt, noe som det arbeides med sammen med ledelsen for disse virksomhetene.

Innføringen av nye forskrifter som gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017 har vært omfattende, og påvirker også økonomien. Det som i henhold til forskriften skulle gjennomføres innen 1. januar 2017 har blitt gjennomført, og arbeidet med de øvrige elementene vil fortsette også i året som kommer for å sikre at alt blir ivaretatt.

Samarbeidet med Sandnes kommunes enheter har vært svært bra, og er en viktig forutsetning for at foretaket skal lykkes.

Foretaket får positive tilbakemeldinger fra Time kommune på arbeidet som utføres der. Slikt samarbeid på tvers av kommunegrensene er i samsvar med den nye parkeringsforskriftens intensjon.

Foretaket har behandlet 364 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Av disse har 238 blitt innvilget, og 126 har fått avslag på søknaden. I alt 9 avslag har blitt klaget inn for kommunens klagenemnd, og av disse fikk ingen medhold i sin klage. Det har vært en sterk økning av slike søknader, noe som muligens kan tilskrives planer om nye bomringer. Foretaket administrerer totalt 728 parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Antall ileggelser har hatt en nedgang på om lag 5,5 prosent fra 2015 til 2016, og årsaken antas å skyldes bemanningssituasjonen. Det har vært en økning i antall klager på 11,8 prosent. Økningen i antall klager kan tilskrives betydelig økning i bruk av EasyPark-appen til betaling, hvor feiltasting av registreringsnummer ofte oppgis som årsak.

  2015 2016
Ilagte gebyrer og avgifter 10377 9812
Klager 601 672
Klager i % 5,8 % 6,8 %

Tabell 2 

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2016 hadde Sandnes parkering KF 11 faste ansatte, hvorav åtte er ansatte som trafikkbetjenter og tre i administrative funksjoner. Teknisk fagleder og trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver. Det er i tillegg en timelønnet vikar. Det har, som følge av arbeidsmengde og sykdom, også vært en innleid vikar i administrasjonen.

Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder og teamleder. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes kommune innen regnskap og lønn, IKT, vedlikehold av gategrunn med offentlige parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor foretaket mottar konkurransedyktige tilbud.

Styret i foretaket er sammensatt av fire menn og tre kvinner. Av foretakets ansatte er seks kvinner og fem menn.

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har ingen ansatte, men kjøper tjenester som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving fra foretaket i henhold til avtale. Økonomien i de to selskapene er strengt adskilt for å sikre at konkurransedirektivet blir ivaretatt.

Sykefraværet i 2016 var på 22,1 prosent, mot 10,8 prosent i 2015. Fraværet er fortsatt høyt og mangelen på nærvær representerer en betydelig utfordring. Det jobbes fortsatt aktivt med å få redusert dette. Foretaket samarbeider nært med personalavdelingen og HMS-avdelingen i Sandes kommune, NAV og fagforeningene. Foretaket forsøker å legge forholdene til rette for å kunne utnytte restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig ut fra driftsmessige hensyn. Det har i løpet av året vært en varslingssak i foretaket. Saken er håndtert i henhold til kommunens regler for slike saker og er blitt lukket. I 2016 har arbeidet med prosessen knyttet til kommunikasjon fortsatt, og det tyder på at en gradvis forbedring finner sted. Det har blitt bedre struktur på personalmøter og medbestemmelsesmøter.

Publisert: 29.03.2017 07:33
Sist endret: 31.03.2017 12:13