1. Sandnes kunst- og kulturhus KF

Foretakets formål

Sandnes kunst- og kulturhus KF har som formål å

  • drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder å finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt
  • tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling
  • være en ledende screeningarena og møteplass
  • tilby allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier, med tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2016 på kr 720 000. Investeringsregnskapet er i balanse etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Sandnes kunst- og kulturhus KF hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 29,9 millioner. Salgs- og leieinntekter var på kr 9,7 millioner. Regional arena for samtidsdans (RAS) hadde i 2016 inntekter på kr 3,5 millioner.

Tusen kroner

Driftsregnskap 2015 2016
Driftsinntekter -34584 -29913
Driftsutgifter 32817 30393
Brutto driftsresultat -1767 480
Eksterne finanstransaksjoner -163 -127
Motpost avskrivninger -1220 -1400
Netto driftsresultat -3150 -1047
Interne finanstransaksjoner -46 326
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -3196 -720

Tabell 1

Aktivitet

Tusen kroner

Samlet Mål Resultat 2016 Resultat 2015
Antall besøkende 90000 69329 69315
Antall arrangement 300 293 270
Egne arrangement 30 % 37 % 48 %
Andre arrangører 70 % 63 % 52 %

Tabell 2

Tusen kroner

 Kulturhuset Mål Resultat 2016 Resultat 2015
Antall besøkende 75000 57217 59037
Antall arrangement 200 176 168

Tabell 3

Tusen kroner

KINOKINO Mål Resultat 2016 Resultat 2015
Antall besøkende 15000 12112 10278
Antall arrangement 100 117 102

Tabell 4

Administrasjon og styre

Ved årsskiftet hadde foretaket 15 fast ansatte (hvorav en på et lengre prosjekt) fordelt på 12,72 årsverk. Av foretakets ansatte er ti kvinner og fem menn. Styret består av tre kvinner og fem menn. Sykefraværet ble i 2016 på 4,6 prosent mot 2,9 prosent i 2015.

Publisert: 29.03.2017 07:32
Sist endret: 31.03.2017 12:10