3. Sandnes havn KF

Foretakets formål

Sandnes havn KF har som formål å

  • drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte
  • sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov
  • legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport, regulert av havne- og farvannsloven

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket avlegges med et driftsresultat i 2016 på kr 4,8 millioner mot et driftsresultat på kr 7,2 millioner i 2015. Regnskapsmessig resultat etter avsetninger viser et mindreforbruk på kr 4,8 millioner mot kr 2,1 millioner i 2015. Mindreforbruket tilføres foretakets fondsmidler. Sandnes havn KF har i 2016 foretatt investeringer for kr 11,1 millioner. Det er i tillegg kr 2 millioner udisponert i investeringsregnskapet som er avsatt til investeringsfond.

Tusen kroner

Driftsregnskap 2015 2016
Driftsinntekter -14 215 -13 372
Driftsutgifter 12 065 13 482
Brutto driftsresultat -2 150 110
Eksterne finanstransaksjoner -1 498 -1 369
Motpost avskrivninger -3 506 -3 554
Netto driftsresultat -7 154 -4 813
Interne finanstransaksjoner 5 100 0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -2 054 -4 813

Tabell 1

Havneforetakets heleide Sandnes havneterminal AS, hadde i 2016 en omsetning på kr 18,3 millioner mot kr 18,6 millioner i 2015. Resultatregnskapet viser et merforbruk på kr 100 000, mot et mindreforbruk på kr 100 000 i 2015.

Aktivitet

Total godsmengde over de offentlige havneanleggene var i 2016 på 231 536 tonn mot 214 182 tonn i 2015, noe som tilsvarer en økning på 8,1 prosent. Det meste av havnedriften flyttet i løpet av 2016 til Somaneset og driften i indre havn trappes stadig ned i takt med at havneparken bygges ut.

Administrasjon og styre

I Sandnes havn KF er det tre fast ansatte, alle menn. Sykefraværet i havneforetaket var 0 prosent i 2016, som i 2015. Foretaksstyret med syv medlemmer består av tre kvinner og fire menn. 

Sandnes havneterminal AS har 13 fast ansatte. Sykefraværet i 2016 var på 1,2 prosent mot 0,3 prosent i 2015. Dette er meget tilfredsstillende sett i forhold til at laste- og lossearbeid er risikoutsatt arbeid. HMS-arbeid har høy prioritet.

 

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 31.03.2017 12:15