5. Sandnes eiendomsselskap KF

Foretakets formål

Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) har nå vært operativt i tre år. Formålet med foretaket er å ivareta Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

Hovedaktivitetene er gjennomføring av bestilte investeringsprosjekter, forvaltning, innleie og avhending av eiendom. Foretaket eier om lag 340000 m² og leier om lag 36000 m² bygningsmasse. Kommunen besitter betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette fordrer at foretaket drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

Internleie ble innført for kommunale bygg i 2015. Husleieavtaler skal synliggjøre kostnader, klarlegge roller, bedre arealeffektiviteten og legge til rette for systematisk vedlikehold.

SEKF legger porteføljeprinsipper til grunn for framtidige disposisjoner. Det arbeides mot en variert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger. Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler på omtrent 4 500 m².

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2016 på kr 5,1 millioner. Foretaket har i 2016 holdt et høyt aktivitetsnivå og har hatt stort fokus på økonomistyring. I 2016 ble SEKF tilført kr 4 millioner for å dekke inn merforbruk fra 2015 som følge av feilbudsjettering av Frikraft energi. Det vises her til bsak 119/15 Tilleggsinnstilling nr 2. Dette utgjør en del av mindreforbruket i 2016, og benyttes til saldering av merforbruk fra 2015. Resterende del av mindreforbruk skyldes styrt reduksjon av forvaltningskostnader og noe mindreforbruk innenfor energiområdet. Mindreforbruket på energi, kr 500 000, overføres til eget fond for å dekke eventuelt merforbruk innen energi i framtiden.

Resultatet ansees som tilfredsstillende sett opp mot de begrensede midler en har til drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Tusen kroner

Driftsregnskap 2015 2016
Driftsinntekter -454213 -459400
Driftsutgifter 354711 345636
Brutto driftsresultat -99502 -113764
Eksterne finanstransaksjoner 182379 192774
Motpost avskrivninger -78891 -102843
Netto driftsresultat 3986 -23833
Interne finanstransaksjoner   18688
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) 3986 -5145

 Tabell 1

Aktivitet

Det har i løpet av 2016 vært styrebehandlet 170 saker. De viktigste sakene har vært:

 • Årsberetning og regnskap SEKF
 • Regnskapsmessig rapportering etter regnskapsloven
 • Fortløpende rapportering byggeprosjekter
 • Avleggelse av flere regnskap for byggeprosjekter
 • Omstillingsprosjekt Sandnes kommune og SEKF
 • Byggehåndbok for SEKF
 • Internhusleie, forslag til husleiekontrakt.
 • Etiske retningslinjer SEKF
 • Forslag til drift og investeringsbudsjett for SEKF
 • Iglemyr svømmehall, avklaring reguleringsarbeid og entrepriseform
 • Nytt rådhus, K1 og usikkerhetsanalyse.
 • Skeiane ungdomsskole, K1
 • Fortløpende rapportering status rådhus og ny brannstasjon, legevakt og øyeblikkelig hjelp
 • «Leie til eie», Bate boligbyggelag
 • Areal og funksjonsprogram formålsbygg
 • Vatne driftsstasjon framtid, bruk og mulighetsstudie
 • Fjernvarme kommunale bygg
 • Innføring av nytt renholdskonsept formålsbygg
 • Fortløpende rapportering tiltakspakke 2016

Det har vært gjort et godt arbeid i alle ledd i organisasjonen og hos styret i 2016. Det er entusiasme og stå-på-vilje i organisasjonen og de ansatte ønsker på det sterkeste å vise hva foretaket står for.

Status for vedlikehold

Det siste tilstandsbarometeret for hele bygningsporteføljen ble utarbeidet i 2014. Da ble etterslepet på vedlikehold estimert til kr 1,5 milliarder. Midlene til vedlikehold har over tid vært i underkant av 50 prosent av behovet basert på nøkkeltall for levetidskostnader. Dette tilsier at etterslepet øker for hvert år. Flere bygg er eller skal i kommende fire års budsjettperiode rehabiliteres eller erstattes. Vedlikeholdsetterslepet på disse byggene er estimert til om lag kr 650 millioner. Etter rehabiliteringen vil de aktuelle byggene få tilført nødvendige vedlikeholdsmidler på grunn av overføring til ny husleieordning, og man forhindrer vedlikeholdsetterslep på disse byggene. For hele bygningsmassen sett under ett medfører dette at det totale verdietterslepet blir redusert.

Tiltakspakke 2016

I 2016 ble Sandnes kommune tildelt kr 53,9 millioner fra statlig tiltakspakke for økt aktivitet i næringslivet. Midlene ble fordelt til både drift og investering. Av kr 53,9 millioner fikk SEKF overført kr 20,8 millioner i driftsmidler. Beløpet har i hovedsak gått til vedlikehold av bygg innen skole- og levekårsområdene. Kr 6,1 millioner ble brukt i løpet av 2016 og kr 14,5 millioner er satt av på bundet fond for bruk på tiltak som ikke ble ferdigstilte i løpet av 2016. Fordeling av midlene i tiltakspakken ble lagt fram i bsak 86/16 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner.

Administrasjon og styre

Det er ved årsskiftet 27 ansatte i selskapet, ni kvinner og 18 menn. Foretaket kjøper i tillegg inn tre årsverk til offentlige anskaffelser fra kommunen. Disse har kontorsted i foretakets lokaler og er på mange måter å anse som ansatte på lik linje med resten av organisasjonen. Sykefraværet i 2016 var på 1,6 prosent.

Styret består av seks medlemmer, hvorav tre menn og tre kvinner. Det er personlige varamedlemmer, hvor kjønnsfordelingen er tre menn og tre kvinner.

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer som gjennomføres i Sandnes eiendomsselskap KF. Sandnes kommune bestiller sine byggeprosjekter av eiendomsselskapet.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

Tusen kroner

Investering Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik Prosentvis avvik ifht budsjett
Investeringsinntekter 188751 282503 303062 -20559 -6,8%
Investeringsinntektene har økt med kr 93,8 millioner (50 prosent) fra 2015. Investeringsinntektene består av • Inntekter knyttet til salg av kommunale eiendommer, kr 24,4 millioner (salg av prestebolig i Lundadalen 10, Fjellveien 2C, Agneveien 25 og Sleireveien 28, og kommunale gjennomgangsboliger i Bogafjellveien 65 og Postveien 76). • Momskompensasjon på kr 141,8 millioner • Statlige overføringer på kr 116 millioner (kr 14 millioner i tilskudd til Vitenfabrikken 2, kr 13,4 millioner fra Husbanken til omsorgsboliger i Maudlandslia, kr 10,7 millioner fra Husbanken til kjøp av boliger innen boligsosial handlingsplan, kr 13 millioner fra Husbanken til boenheter i Welhavensvei, kr 1,6 millioner fra Husbanken til boliger til flyktninger, kr 52,6 millioner fra Husbanken til Riska BOAS). • Tilskudd i tiltakspakke for rehabilitering og vedlikehold i 2016 på kr 10 millioner   Inntekter knyttet til salg av kommunale eiendommer er kr 9,4 millioner høyere enn budsjettert. Dette skyldes at boplikten for prester ble opphevet høsten 2015, som medførte at 4 presteboliger ble solgt. Kompensasjon for merverdiavgift er kr 25,5 millioner lavere enn budsjettert. Dette er på grunn av at investeringsutgiftene ikke har blitt så høye som budsjettert.
Investeringsutgifter 656532 979519 1216208 -236689 -19,5%
Investeringsutgiftene som ble ført i Sandnes eiendomsselskap KF økte med kr 323 millioner (49 prosent) fra 2015. Dette skyldes at de fleste store prosjekter som startes opp nå føres i regnskapet til eiendomsselskapet.   Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger • Skolebygg - 9 prosent • Barnehager - 10 prosent • Bygg innen levekår - 39 prosent • Felles kommunale bygg - 19 prosent • Kultur- og idrettsbygg - 17 prosent • Miljøtiltak - 6 prosent   Investeringsutgiftene er kr 236,7 millioner(19,5 prosent) lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak forskyvninger i framdriftsplan for flere av prosjektene. Etter at ny instruks for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet ble implementert i 2012 har en jobbet mot å regulere budsjettet i forhold til balanse og realisme i løpet av året. Det er positiv utvikling i arbeidet, men det arbeides mot enda bedre framdriftsplaner.
Finansieringstransaksjoner   8614 8614    
Det er avsatt kr 8,6 millioner til bundet investeringsfond. Dette er midler fra tiltakspakken 2016 som ikke er brukt i løpet av 2016. 
Finansieringsbehov 467781 705630 921761 -216131 -23,4%
Finansiert slik:          
Bruk av konserninternt lån 467781 705208 921339 -216131  
Sandnes eiendomsselskap KF mottar lån fra Sandnes kommune til finansiering av investeringsprosjekter som gjennomføres av eiendomsselskapet. Det konserninterne lånet tilpasses behovet for midler som eiendomsselskapet til enhver tid har for å betale sine utgifter.
Bruk av bundne fond   422 422    
I forbindelse med årsavslutning for tiltakspakken 2016 ble det brukt kr 422000 av investeringsfondet for å dekke Pipe Kulturhus som ikke hadde budsjett. Netto avsetning til investeringsfondet ble da kr 8,2 millioner.
Sum finansiering 467781 705630 921761 -216131  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

Tabell 2

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2016, MILLIONER KRONER

 

 

Figur 1

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 979,5 millioner, mens budsjettet var på kr 1216,2 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene (tall i millioner kr):

 

Figur 2

De største byggeprosjektene innenfor de ulike områdene har i 2016 vært:

Skolebygg

 • Utvidelse av Buggeland skole, forbruk kr 11,9 millioner
 • Utvidelse av Hommersåk skole, forbruk kr 15,4 millioner
 • Utvidelse av Sandved skole, forbruk kr 14,7 millioner
 • Utvidelse av Skeiane ungdomsskole, forbruk kr 14,8 millioner

Barnehagebygg

 • Kleivane barnehage, forbruk kr 37,9 millioner
 • Barnehage i det gamle kulturskolebygget, Langgata 74, forbruk kr 36,6 millioner

Levekårbygg

 • Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser på Aase Gaard, forbruk kr 22,2 millioner
 • 17 boenheter i Welhavensvei, forbruk kr 13 millioner
 • Rundeskogen BOAS, forbruk kr 201,8 millioner
 • Boligsosial handlingsplan, overtatt 26 boenheter og inngått kjøpekontrakt for ytterligere to for til sammen kr 63,5 millioner.

Felles kommunale bygg

 • Hovedbrannstasjon, forbruk kr 140,7 millioner
 • Nytt rådhus, forbruk kr 32,6 millioner

Kultur- og idrettsbygg

 • Rehabilitering av Riskahallen, forbruk kr 58,2 millioner
 • Sandnes idrettspark, Giskehallen II, forbruk 63,9 millioner

Miljø- og enøktiltak

 • Enova program, engergibesparende tiltak i bygg, forbruk kr 15,1 millioner
 • Utskiftning og reparasjoner Varatun psykiatriske senter, forbruk kr 5,2 millioner
 • Inneklimatiltak ved Hommersåk barnehage, Myklaberget barnehage, Sandved barnehage og Sandved skole, forbruk kr 7,4 millioner
Publisert: 29.03.2017 07:36
Sist endret: 31.03.2017 11:43