6. Tjenesteområdene

Oppvekst skole

Tjenesteområdet skole består av totalt 29 skoler, Altona (ressurssenter for skolene i forhold til håndtering av mobbing og utfordrende elevadferd), senter for flerspråklige barn og unge (FBU - bistår skolene i arbeidet med å innfri minoritetsspråklige elevers rettigheter) og Sandnes læringssenter (voksenopplæring).

Det er totalt 1 610 personer som jobber innenfor tjenesteområdet og et klart flertall av disse er kvinner. I 2016 var 18,3 prosent av de ansatte menn.

Fakta om Sandnesskolen 2014 2015 2016
Barneskoler 21 21 21
Barneskoleelever 6634 6821 7038
Ungdomsskoler 7 7 7
Ungdomsskoleelever 2719 2687 2751
Kombinerte skoler 1 1 1

Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet barn og unge er satt sammen av relativt ulike tjenester rettet mot barn. Det omfatter barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, helsestasjonstjenesten og styrket barnehage.

Det er totalt 799 personer som jobber innenfor dette tjenesteområdet og de aller fleste ansatte er kvinner. I 2016 var kun 3,4 prosent av de ansatte menn.

Fakta om barnehager 2014 2015 2016
Antall kommunale barnehager 25 25 26
Antall private barnehager 42 41 41
Barnehagedekning 87,50 % 87,80 % 88,50 %
Antall barn i barnehager 4953 5014 4928

Levekår

Tjenesteområdet består av fire omsorgsdistrikt, EFF, legevakt, legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, flyktningenheten, samordning, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten og NAV. EFF (enhet for funksjonshemmede) ble opprettet 1. mai 2016.

Det jobber totalt 2 458 personer innenfor tjenesteområdet. I 2016 var 10,7 prosent av disse menn.

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester 2014 2015 2016
Antall omsorgsboliger eldre 57 52 52
Antall sykehjemsplasser 393 420 420
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede 140 148 149
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser 66 66 67
Antall brukere som får hjemmetjenester 1314 1321 1330
Antall vedtatte brukertimer i hjemmetjenesten per uke 5048 4973 4232
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12.16 75 55 34
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12.16 33 27 21

Kultur og byutvikling

Tjenesteområdet kultur- og byutvikling består av følgende enheter: Byggesak, geodata, plan, samfunnsplan, landbruk, kultur, Sandnes bibliotek og Sandnes kulturskole.

Det er totalt 230 ansatte som jobber innenfor tjenesteområdet og 38,3 prosent av disse var menn i 2016.

Fakta om kultur og byutvikling 2014 2015 2016
Antall behandlede byggesaker 1433 1317 1598
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter 77 dager 73 dager 61 dager
Besøk per kinoforestilling 45,3 50 47,5
Netto driftsutgifter til museer per innbygger 70 74 76

Teknisk

Teknisk består av resultatenhetene bydrift, byggdrift, bymiljø, VA-drift, Sandnes matservice og teknisk felles.

Det er totalt 461 ansatte som jobber innenfor tjenesteområdet og 36,7 prosent av disse var menn i 2016.

Fakta om teknisk 2014 2015 2016
Behandlede meldinger, Meld Feil 3024 3073 2946
Kommunal vei 340 km 340 km 345 km
Leverte måltider til levekår 782105 791332 802568

Organisasjon

Tjenesteområdet organisasjon består av følgende enheter: Dokumentsenter, HMS/BHT, IT, HR, politisk sekretariat, kompetansesenter og servicekontoret.

Det er totalt 86 ansatte som jobber innenfor tjenesteområdet og 23,3 prosent av disse var menn i 2016.

Fakta om organisasjon 2014 2015 2016
Antall PCer 6900 7200 7287
Antall henvendelser servicekontoret 47649 49134 47567
Gjennomsnittlig svarprosent servicekontoret 90,60 % 87,00 % 92,17 %
Antall lærlinger 76 83 90

Økonomi

Økonomi består av Sandnes kemnerkontor samt enhetene budsjett og analyse, anskaffelser og lønn og regnskap. Økonomi skal gi støttetjenester til alle enhetene i kommunen i form av administrative oppgaver og rådgivning.

Det er totalt 63 ansatte innenfor tjenesteområdet og 34,9 prosent av disse var menn i 2016.

Fakta om økonomi 2014 2015 2016
Antall utgående faktura 132834 129168 130550
Antall lønns- og trekkoppgaver 11714 12384 12938
Andel arbeidsgiverkontroller av totalt antall arbeidsgivere 5,10 % 3,40 % 5,00 %
Innkjøp regulert i rammeavtaler 289000 277000 286000
Publisert: 30.03.2017 09:53
Sist endret: 30.03.2017 16:05