2. Rådmann

Dyktige medarbeidere

2016 var et nytt år med høy aktivitet og god tjenesteyting. Driftsresultatet på 217,7 millioner kroner er bedre enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst mindreforbruk i resultatenhetene og høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert. Samtidig preges regnskapet av meget god budsjettdisiplin.

En hovedårsak til det gode økonomiske resultatet er alle de dyktige, engasjerte og motiverte medarbeiderne. I alle tjenesteområdene leveres det gode tjenester. Brukerundersøkelser viser at innbyggerne stort sett er fornøyd med de kommunale tjenestene og medarbeiderkartlegginger viser at vi som jobber i kommunen trives. Sykefraværet har imidlertid gått noe opp, selv om vi fortsatt ligger lavt sammenliknet med de største byene i landet. Her må vi ha fokus framover!

Omstilling og innovasjon var to sentrale tema også i 2016. Nye reformer og statlige føringer, effektivisering og kostnadskutt gir kontinuerlige utfordringer med organisasjonsutvikling og omstilling. Alle ansatte har stått på og tatt utfordringen.

Selv om Sandnes kommune har en tilfredsstillende økonomi, tar vi grep for å møte framtidige krav om effektivisering. Omstillings- og effektiviseringsprosjektet som ble satt i gang i 2015, har allerede gitt resultater og vil fortsette de neste årene.  

Jeg er stolt over arbeidet hver enkelt medarbeider gjør i de ulike tjenesteområdene. Tusen takk! Ett område vi de siste årene har jobbet målbevisst for å bli bedre, er innenfor boligsosialt arbeid. Derfor var det ekstra hyggelig at Sandnes kommune i 2016 mottok Statens pris for boligsosialt arbeid.

Høy arbeidsledighet preget vår region i 2016. Motkonjunkturtiltak i form av statlig tiltakspakke på kr 53,9 millioner gav viktig sysselsetting. De økonomiske utsiktene er fortsatt usikre og omstilling og effektivisering blir sentrale stikkord også i 2017.

Sandnes kommune hadde et høyt investeringsnivå med brutto investeringsutgifter på
kr 1,24 milliarder. Større byggeprosjekter innen skole, barnehage, kultur, idrett, helse og omsorg utgjorde til sammen kr 746 millioner. Ny felles hovedbrannstasjon for ti kommuner utgjorde kr 141 millioner, mens investeringene innenfor VAR-området var på kr 99 millioner.

Netto lånegjeld har økt fra om lag kr 3,0 milliarder i 2015 til kr 3,4 milliarder i 2016. Per innbygger har netto lånegjeld økt fra om lag kr 39 500 i 2015 til om lag kr 45 300 i 2016.

Samtidig har kommunen ved årsskiftet kr 447 millioner på disposisjonsfond.

Bodil Sivertsen
rådmann

Bodil Sivertsen

Publisert: 30.03.2017 09:27
Sist endret: 30.03.2017 14:37