7. Brukerresultat

Resultatene og responsen fra de ulike brukerundersøkelsene har generelt et positivet resultat. Undersøkelsene er viktige for å videreutvikle kommunens tjenestetilbud.

Oppvekst skole

I Sandnesskolen gjennomføres utdanningsdirektoratets undersøkelser for elever og foresatte årlig.

Elevundersøkelsen

Resultatene viser at en klarer å opprettholde den positive utviklingen en har hatt i Sandnesskolen over tid. Resultatene ligger noe over Rogaland fylke og omtrent på samme nivå som landssnittet. Elevundersøkelsen for 2016-2017 viser kun mindre justeringer på de ulike indikatorene. En indikator blir beregnet basert på svarene på flere spørsmål om samme tema i undersøkelsen.

Elevene er fortsatt godt fornøyd med støtten fra både foresatte og lærerne, og gir høyere gjennomsnittlig skår på alle spørsmål knyttet til lærerstøtte enn hva snittet for fylket og nasjonen viser.

5,6 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Siden utdanningsdirektoratet endret spørsmålene tilknyttet mobbing høsten 2016, er det vanskelig å vise utviklingstrender.

Sandnesskolen har fremdeles en utfordring i forhold til arbeidsro. Selv om utviklingen har vært positiv de siste tre årene, ligger resultatet fremdeles lavere enn snittet både for fylket og nasjonalt.

Alle elevene på 5.-10. trinn har deltatt i undersøkelsen.

Foreldreundersøkelsen

Resultatene i foreldreundersøkelsen 2016 viser en liten nedgang, med unntak i arbeidsforhold og læring. Undersøkelsen viser framgang på spørsmålet om barnet får nok faglige utfordringer. Resultatene samsvarer stort sett med resultatene for landsgjennomsnittet.

Resultatene for SFO ligger på samme nivå som snittet for fylke, og noe under nasjonalt snitt. Sandnes kommune skårer rett over snittet når det gjelder aktiviteter i skolens ferier.

Undersøkelsens spørsmål omhandler hvordan foreldrene oppfatter læringsmiljøet til sine barn og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Svarprosenten var på 42,6 prosent. Dette er en økning fra 2015 og er noe høyere enn tilsvarende tall på nasjonalt nivå.

Oppvekst barn og unge

I kommunale og private barnehager arrangeres det felles brukerundersøkelse annet hvert år. I november 2016 ble utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse benyttet for første gang. Med marginale forskjeller var resultatet som snittet i Rogaland fylke og nasjonalt. Svarprosent var på 60 prosent.

Resultat (5 er høyeste karakter):

 • Uteog innemiljø: 4
 • Relasjon mellom barn og voksen: 4,5
 • Barnets trivsel: 4,7
 • Informasjon: 4,1
 • Barnets utvikling: 4,5
 • Medvirkning: 4,2
 • Henting og levering: 4,3
 • Tilvenning og skolestart: 4,3

Barne- og familieenheten, avdeling barnevern har videreført MITT LIV, et prosjekt i regi av Forandringsfabrikken. En aktivitet som inkluderer barnevernsungdom i utvikling av tjenesten. Resultatenheten nytter ulike evalueringsverktøy i enkeltsaker. Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelse i 2016.

Levekår

I 2016 har det vært fokus på å øke graden av brukermedvirkning og tilbakemeldinger:

 • Pårørende/brukerrepresentantundersøkelse fra 2015 er blitt fulgt opp med rapportering av oppfølgingspunkt til utvalg for helse- og sosialtjenester. Det har vært fokus på meningsfulle aktiviteter, bruk av Motiview-sykkel med lokale filmer og økt satsing på frivillighet.
 • Det er etablert brukerråd ved de fleste bo- og aktivitetssentrene.
 • Mestringssenheten har hatt fokus på brukermedvirkning og brukertilbakemeldinger. Det er innført løpende brukertilbakemeldinger ved søknad om forlengelse av tjenestene. I 2016 var 91 prosent av brukerne fornøyd eller svært fornøyd med tjenestene. Enheten har arbeidet med ytterligere brukertilbakemeldingssystemer og starter fra 2017 opp med FIT (feedback-informerte tjenester) som gir kvalitetssikret tilbakemelding på individ- og systemnivå.
 • Mestringsenheten har etablert bruker- og pårørendeforum med fire årlige treff. Enheten ansetter brukere med brukererfaring, og disse bidrar med nyttig og komplementerende kompetanse inn i tjenestene.
 • Trivselen på Kvål aktivitetssenter er høy. Brukerundersøkelsen viser en liten økning fra 2015, og skåren er på snitt 5,54 poeng av 6 mulige.

Kultur og byutvikling

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016. Hver enhet innenfor tjenesteområdet har som mål å gjennomføre en brukerundersøkelse hver bystyreperiode.

Teknisk

Tjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2016, men viser til årsrapport for 2014.

Publisert: 13.03.2017 13:28
Sist endret: 30.03.2017 14:59