1. Balansert resultatmåling

Høy måloppnåelse

Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på kr 217,7 millioner, tilsvarende 4,3 prosent av driftsinntektene. Av nettoveksten av nye virksomheter i Rogaland i 2016 var det 16,8 prosent som etablerte seg i Sandnes. Sykefraværet gikk opp fra 6,9 prosent i 2015 til 7,6 prosent i 2016.

Sandnes kommune bruker balansert resultatmåling (BaRM) som mål- og rapporteringsmodell for virksomheten. Kommunen baserer målinger og oppfølging av resultater på følgende fem strategiske fokusområder:

  • Økonomi
  • Menneskelige ressurser
  • Bruker
  • Utvikling
  • Samfunn

Kommunens visjon, hovedmål og strategier ligger nedfelt i vedtatt kommuneplan 2015-2030. Mål og styringsparametere som følges opp i BaRM er utformet på dette grunnlaget. Styringsparameterne er gjort operasjonelle slik at det kan måles underveis om virksomheten styres og utvikles i samsvar med vedtatte mål.

Tabellen under viser målene for de utvalgte styringsparameterne for 2016 og oppnådde resultater i perioden 2012-2016 (klikk på parameter for mer informasjon):

Utvalgte styringsparametereResultat 2012Resultat 2013Resultat 2014Resultat 2015Resultat 2016Mål 2016
Økonomi
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,9 % 3,8 % 2,7 % 3,1 % 4,3 % 0,2 %
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det anbefalt at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum bør være 1,75 prosent. I opprinnelig årsbudsjett for 2016 var det fastsatt et nøkkeltall på 0,2 prosent. Resultatet ble et positivt netto driftsresultat på 4,3 prosent. Utsiktene framover viser at det vil bli krevende å nå det langsiktige målet om 1,75 prosent. I vedtatt økonomiplan 2017-2020 er det lagt opp til et netto driftsresultat på 0,0 prosent i 2017, 0,3 prosent i 2018 og 1,3 prosent i 2019 og 1,2 prosent i 2020.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 48,7 % 51,1 % 56,5 % 60,7 % 67,3 % 71,3 %
Et annet langsiktig mål er at utviklingen i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ikke øker. Gjeldsgraden ble på 67,3 prosent i 2016, en økning på 6,6 prosentpoeng i forhold til fjoråret. Med den veksten Sandnes står overfor og det høye investeringsnivået i økonomiplanen for 2017-2020, vil gjeldsgraden øke i årene framover. 
Samfunn
Andel nyetableringer i Sandnes 14,6 % 10,0 % 16,9 % 14,8 % 16,80 % 14,5 %
Andelen etableringer i Sandnes måles i forhold til totalt antall etableringer i fylket. Av nettoveksten av nye virksomheter i Rogaland for 2016 var det 16,8 prosent som etablerte seg i Sandnes. Målet er at over tid skal minst 14,5 prosent av etableringene skje i Sandnes.
Boligproduksjon i forhold til plantall per år  74 % avvik 42 % avvik 69 % avvik 0,43 % avvik 25,4 % avvik <15,0 % avvik
I 2016 er det registrert boligproduksjon i alle bydelene. Målet er at avviket mellom planlagt og faktisk årsproduksjon ikke skal overstige 15 prosent og at det er produksjon i alle bydelene. Det er ferdigstilt 522 boliger i 2016 (780 året før). Det er 163 flere igangsatte boliger i 2016 enn året før.
Andel planer som oppfyller Miljøplansjekklisten 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 %
Graden av sunn byutvikling i Sandnes måles ved andelen plansaker som oppfyller Miljøplansjekklisten. Hensikten med å bruke sjekklisten er å sikre at kommunens miljøpolitikk slik den framgår av Miljøplanen blir brukt i arealplanleggingen. For 2016 ble resultatet at om lag 90 prosent av alle plansaker oppfylte kriteriet om bruk av miljøplansjekklisten. Før oppstartsmøter til nye saker blir Miljøplanen gjennomgått slik at alle miljøforhold som berører den aktuelle saken blir identifisert. På denne måten blir vedtatt miljøpolitikk ivaretatt, så selv om ikke miljøplansjekklisten rent fysisk er vedlagt alle sakene kan man si at målet blir ivaretatt.
Medarbeider
Sykefravær 6,5 % 7,0 % 7,2 % 6,9 % 7,6 % 6,5 %
Det samlede sykefraværet for Sandnes kommune var i 2016 på 7,6 prosent og dette tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 2015. Målet i IA-avtalen er et sykefravær jevnt over år på 6,5 prosent eller lavere.
Seniorpolitikk  81,6 % 79,0 % 86,7 % 85,2 % 81,1 % 82,0 %
Sandnes kommune har som mål å beholde flest mulig ansatte i arbeid etter fylte 62 år. I 2016 var 81,1 prosent av seniorene som var ansatt ved begynnelsen av året fremdeles i arbeid ved årets slutt.
Medarbeidertilfredshet 4,80 - 4,83 4,90 - 4,70
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført våren 2015. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 79 prosent. Resultatet viser total medarbeidertilfredshet på 4,9 (på en skala fra 1-6). Ved forrige medarbeiderundersøkelse var medarbeidertilfredsheten på 4,83. Ny medarbeiderundersøkelse vil bli gjennomført våren 2017.
Ledelse 4,82 - 4,79 4,91 - 4,68
I medarbeiderundersøkelsen 2015 hadde ledelsesindeksen et snitt på 4,91 (på en skala fra 1-6). Ved forrige medarbeiderundersøkelse i 2014 var snittet på 4,79. Ny medarbeiderundersøkelse vil bli gjennomført våren 2017.
Bruker
Ivaretakelse av personvernet – gjennomførte revisjoner 28 34 9 26 34 67
Hver måned registreres antall gjennomførte revisjoner knyttet til personvern. Målingen viser at det i 2016 er gjennomført 34 av 67 planlagte tilsyn.
Utvikling
Løsningsorientert kultur 4,51 - 4,54 4,62 - 4,60
Sandnes kommune har behov for å videreutvikle en løsningsorientert kultur. Målet for løsningsorientert kultur i medarbeiderundersøkelsen er satt til 4,6 (på en skala fra 1-6). Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2015 er på 4,62 en forbedring fra 4,54 i 2014. Ny medarbeiderundersøkelse vil bli gjennomført våren 2017.
Publisert: 13.03.2017 13:21
Sist endret: 30.03.2017 14:40