Status tekstvedtak

Tekstforslag Ansvarlig Frist Status
Hovedregel hele stillinger Organisasjon/ Helse og velferd, egne prosjekter per område Høsten 2019, politisk behandling september Påbegynt
Tjenesteområde Helse og velferd har påbegynt dette arbeidet. Arbeidsgruppen har gjennomført spørreundersøkelse blant deltidsansatte, fokusgruppeintervju og starter nå opp arbeidet med å se på hvilke oppgaver som er knyttet til den enkelt faggruppe. Hensikten er å bidra til en rolleklarhet, slik at de ulike faggruppene utfører oppgaver i tråd med egen kompetanse. Arbeidsgruppen legger jevnlig fram orienteringssaker for utvalg for helse- og sosialtjenester. 
Bruk av kommunale foretak Organisasjon/rådmann Sak FN mars/april Ferdig
Vedtak i Bsak 81/19 og etterfølgende godkjenning av Fellesnemda der det ble besluttet at  Sandnes Parkering, Sandnes Eiendom og Sandnes kunst- og kulturhus implementeres som del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
Internett og mobildekning Innovasjon og digitalisering    Påbegynt
Sak ble lagt fram for bystyret 17. juni 2020, i Osak 33/19. Saksområdet følges videre av administrasjonen gjennom kontakt mot bransjeaktørene. 
Sandved skole/Elevplasser i sentrum Rådmann, SEKF og skole Møte uke 3 for å avklare innhold/ framdrift Påbegynt
Saken om sentrumskolene er omtalt i høringsdokumentet til skolebehovsplan 2020-2023. Forslag til løsning blir omtalt i skolebehovsplanen 2020-2023.
Sandnes Idrettspark Byutvikling og teknisk Vår 2019 Påbegynt
Friidrett prioriteres, treningstider fordeles i samråd med idrettsrådet i Sandnes.
Rask integrering Helse og velferd  Vår 2019 Påbegynt
Foreløpige analyser viser at det er svært få dette er aktuelt for, men skal gjøre en grundigere analyse og innhente erfaringer fra Fjell kommune. Kommunestyret behandlet sak om rask integrering i sak 66/19.
«Graveklubben» Byutvikling og teknisk   Ikke påbegynt
Det er etablert et samarbeid med møtearena med Lyse og Statens vegvesen der partene orienterer hverandre om planlagt graving. Det er her anledning til å samordne graving, til det beste for publikums ulempe og for å kunne dele utgifter. Det vurderes kontakt med flere virksomheter med lignende graveaktiviteter som deltakere.
På kartet på kommunens hjemmesider er det gjort tilgjengelig et kartlag som skal bekjentgjøre planlagt graving. 
Sykehjemsdekning Helse og velferd   Påbegynt
Analyser og behov vil bli synliggjort i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan. Helse og velferd igangsetter ekstraordinære tiltak, når behovene øker. Antall utskrivningsklare pasienter fra SUS har variert fra uke til uke, med mange i starten av 2019 og synkende antall utover året. 
Åpne svømmehaller om sommeren Byutvikling og teknisk Før sommeren Påbegynt
Tilbud om sommerbading 2019 gjalt gjennom hele skolens sommerferie fra og med uke 26 til og med uke 33. Se også Osak UTS 21/19. Når Austråt svømmehall åpner i august 2020 er det vedtatt et særdeles godt publikumstilbud i alle ferier, også varmtvann, i bsak 55/19.
Varmtvannsbasseng Byutvikling og teknisk  Før sommeren Ferdig
Løsning for åpningstider sommeren 2019 redegjort for i Osak 22/19 til formannskapet.
Ridesenter Byutvikling og teknisk   Påbegynt
Pågår. Lokasjonen er unntatt offentlighet inntil videre. Meldes inn som egen sak til bystyret.
Levedyktig bydeler Byutvikling og teknisk   Påbegynt
Det er i forbindelse med fullføringen av kommuneplanarbeidet, samt Sandnes kommunes innspill og høringsuttalelser til regionalplanarbeidet, vektlagt forhold som bidrar til å utvikle bydeler og hele Sandnes kommune, inkludert transport, parkering og arealbruk. Å sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i hele Sandnes ligger som premiss for ny kommuneplanrevisjon. 
Dagplasser demente Helse og velferd   Ferdig
Sandnes kommune søkte statlige tilskuddsmidler for dagsenter for demente i 2012 og etablerte 12 plasser på Austrått bo - og altivitetssenter, hvorav 5 av plassene er til yngre demente. Disse er nå innarbeidet i ordninær ramme. Tilbudet fungerer bra og antall plasser tilfredsstiller behovet. 
Åpne kommunale lokaler Kultur og næring/ Innovasjon og digitalisering   Påbegynt
Tjenesten for å tilby låneordninger for at frivillige lag og foreninger kan låne lokaler i kommunale bygg etter allmenn åpningstid er etablert og ble tilgjengeliggjort for innbyggere fra januar 2020. Utleide ressurser forvaltes av saksbehandlere hos Kulturavdelingen og Park, Idrett og Vei. Det samarbeides med utrulling av løsningen i flere kommuner i Rogaland gjennom samarbeidet DigiRogaland får å forenkle «møte» med kommunale utleieressurser for lag, foreninger og innbyggere som benytter ressurser på tvers av kommunegrenser. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse og tilrettelegge aktuelle ressurser i tjenesten for å tilgjengeliggjøre og øke bruken av kommunale ressurser.
Mer informasjon om løsningen er tilgjengelig på: https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/elektronisk-booking-av-kommunale-anlegg/
Leksehjelp Oppvekst skole Sak april Ferdig
Sviland, Bogafjell og Øygard startet opp piloten ved skolestart 2019-20. Utvalget for kultur og oppvekst fikk høsten 2019 en presentasjon av hvordan skolene organiserte leksehjelpen. 
L54 Kultur og næring   Påbegynt
Kommunestyret har godkjent byggeprogram for S1 i Havneparken i sak 19/20 der det er foreslått å legge inn lokaler til et ungdomskulturhus. Sandnes Unge kommunestyre har utpekt fem ungdommer som er involvert i planprosessen og har kommet med innspill til forslag til tegninger og innhold. Ungdomsrepresentantene er involvert i alle deler av planprosessen. I tillegg har Sandnes Unge Kommunestyret tatt initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant unge i Sandnes for å få innspill til innhold. Ungdomskulturhuset skal romme åpent tilbud til ungdom, samt en samlokalisering av kulturavdelingens ansatte i sentrumstilbudet og Sandnes kommune sitt ungdomsteam.
Småhus Rådmannen   Ferdig
Dialogmøte er avholdt, og tematikk drøftet. Oppsummerende sak lagt fram for bystyret 17. juni 2019, Osak 32/19.
Forebygging – tøffe ungdomsmiljøer Barn og unge mai 19 Påbegynt
BFE har, gjennom statlige tilskudd, kraftig styrket sitt arbeid for ungdom med rusproblematikk og psykiske utfordringer. I 2019 ble det blant annet opprettet 3 prosjektstillinger av midler fra tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid. Ungdomsteamet har nå totalt 9 stillinger hvorav 6 finansieres av tilskudd, det vil si at de er prosjektstillinger.
Ungdomsteamet har økt sin innsats i forhold til tilgjengelighet og har blant annet etablert faste møtetidspunkt med kommunens ungdomsskoler.
Drop-in tilbud er ikke etablert fordi enheten ikke har aktuelle lokaler til et slikt formål. Skal enheten også være tilgjengelig på ettermiddag/kveldstid må det tilføres ressurser.
Prøveordning for henting av glass Byutvikling og teknisk Våren 2019 Påbegynt
Forsøket ble gjennomført og alle abonnenter i Sandnes kommune kan nå bestille beholder for glassemballasje.
Publisert: 21.03.2020 13:18
Sist endret: 31.03.2020 08:47