Tjenesteområdene

Oversikt tjenesteområdene

Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet etter bruk og avsetninger til disposisjonsfond. Samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, støtte- og fellesutgifter er på kr 10,8 millioner.

TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Oppvekst skoler 1020597 1094593 1090506 4086 0,4 %
Oppvekst barn og unge 916218 978835 965838 12997 1,3 %
Helse og velferd 1396547 1563889 1538163 25726 1,7 %
Kultur og næring   133605 133747 -142 -0,1%
Byutvikling og teknisk   159812 182760 -22948 -12,6%
Delsum tjenestene 3333362 3930734 3911014 19720 0,5 %
Innovasjon og digitalisering   14678 14678   0,0%
Organisasjon og økonomi 143776 152174 156004 -3830 -2,5 %
Rådmannen og fellesutgifter 403043 423251 428290 -5039 -1,2 %
Delsum stab, støtte- og fellesutgifter 546819 590103 598972 -8869 -1,5 %
Sum 3880181 4520832 4509987 10845 0,2 %

Enkelte virksomheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å dekke eller redusere merforbruk. Dette utgjør om lag kr 19,8 millioner i 2019 mot kr 17,3 millioner i 2018.

Kommunens økonomireglement forutsetter at virksomhetene kan få med seg mindreforbruk inntil 3 prosent (spesielle regler for teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme) av netto budsjettramme til egne disposisjonsfond så fremt kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god økonomistyring. Før bruk og avsetning til fond var samlet merforbruk på tjenesteområdene kr 1,8 millioner. Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 13 millioner og kr 29,1 millioner til virksomhetenes egne disposisjonsfond.

Virksomheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2020), tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår (2019). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette.

 

Oppvekst skoler

Ordinær grunnskoleopplæring (inkludert SFO) har et samlet merforbruk på kr 4,2 millioner etter avsetning til og bruk av fond. Dette utgjør 0,4 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 6,2 millioner. Det er brukt 4,5 millioner av egne disposisjonsfond i forbindelse med årsavslutningen.

OPPVEKST SKOLER Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Ordinær grunnskoleopplæring 1000806 1075236 1071085 4151 0,4 %

Ordinær grunnskoleopplæring (inkludert SFO) har et samlet merforbruk på kr 4,2 millioner etter avsetning til og bruk av fond. De fleste virksomhetene er tilnærmet i balanse eller har mindreforbruk, og har følgelig utvist god økonomistyring i 2019. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 6,2 millioner. Det er brukt 4,5 millioner av egne disposisjonsfond.

 

Voksenopplæring 19792 19357 19421 -64 -0,3 %
Voksenopplæringen er i balanse etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 671 000.
Sum 1020598 1094594 1090506 4087 0,4 %

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren har økt fra kr 98 136 i 2018 til kr 102 763 i 2019, og ligger under gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 105 516 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 117 878.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR TIL GRUNNSKOLESEKTOREN

 

Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge har samlet et merforbruk på kr 13 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 1,3 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 5,5 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 2,1 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

OPPVEKST BARN OG UNGE Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Barnehager, inkl. fellesområdet 726931 780100 777117 2983 0,4 %

Barnehager, styrket barnehage og fellesområdet for oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 2,98 millioner etter avsetning og bruk av fond. Merforbruket skyldes i stor grad styrket barnehage som står for et merforbruk på kr 3,7 millioner. Som meldt i perioderapporter har styrket barnehage hatt et utfordrende år. Virksomheten har gått med 16,5 stillinger utover budsjett for å kunne gi tjenester til barn med krav på det. Flere barn får anbefaling om spesialpedagogisk hjelp, samt at omfanget i de enkelte sakene har økt. På bakgrunn av dette er det gjennom perioderapporter tildelt kr 7 millioner. Merforbruket ved årets slutt er som ventet og meldt i andre perioderapport.

PPT, BFE og helsestasjonstjenester 189287 198735 188721 10014 5,3 %

PPT og helsestasjonstjenester (HST) går i balanse etter bruk av disposisjonsfond. Det er for HST brukt kr 271 000  av eget disposisjonsfond. Barne- og familieenheten (BFE) har i 2019 registrert økt aktivitet i hele tjenesten. Det har resultert i et større avvik i driften og kostnadene knyttet til tiltak utenfor opprinnelig hjem, som fosterhjem og institusjonstjenester. BFE er tildelt totalt kr 11,8 millioner i perioderapporter i 2019 og har rapportert økt aktivitet via disse. På tross av tildelte midler er det ved årsslutt et større avvik. I forbindelse med dette, samt krav om innsparing vil BFE kalle inn til en større prosess for å gå i dybden på aktivitet og regnskap i 2020. BFE har ikke fond. Virksomheten ber om fritak for merforbruk kr 10 millioner for lovpålagte tjenester. Rådmannen tilrår inndekning av merforbruk.

Sum 916218 978835 965838 12997 1,3 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per barn i kommunale barnehager i Sandnes har økt fra kr 204 269 i 2018 til kr 226 649 i 2019. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene, uten Oslo, er på kr 232 009 og landsgjennomsnittet, uten Oslo, er på kr 223 936.

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KR PER BARN I KOMMUNAL BARNEHAGE

 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet har økt fra kr 88 385 i 2018 til kr 91 914 i 2019. Sammenlignet med ASSS-kommunene har Sandnes lavest kostnad per barn, og ligger langt under ASSS snittet på kr 148 892 og landsgjennomsnittet på kr 134 736.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER BARN I BARNEVERNET

 

Helse og velferd

Helse og velferd har et samlet merforbruk på kr 25,7 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 1,7 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 4,7 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 8,4 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

Helse og velferd Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
H&V felles og samordningstjenester 127731 37382 11999 25383 211,5 %

Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 25,4 millioner. Merforbruket skyldes lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert. Budsjettert inntektskrav var kr 140 millioner, mens kommunen søker refusjon på om lag kr 115 millioner. Helse og velferd felles hadde også et innsparingskrav på kr 7 millioner i 2019, som mot årets slutt ble fordelt ut på virksomheter på området med mindreforbruk.

Sykehjemstjenester 307058 424024 423318 706 0,2 %

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 706 000. Sykehjem øst og vest går i balanse etter netto bruk av egne disposisjonsfond på kr 4,1 millioner. Sandnes matservice har merforbruk på kr 847 000, som skyldes økte transportutgifter i forbindelse med rehabilitering på Åse bo- og aktivitetssenter.

Enhet for funksjonshemmede 315835 355084 355084 0 0,0 %

Enhet for funksjonshemmede oppnådde økonomisk balanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 173409 234616 234616 0 0,0 %

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 1 million.

Helse- og rehabiliteringstjenester 268504 288116 288499 -384 -0,1 %

Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 384 000 etter avsetninger på kr 2,4 millioner til disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mestringsenheten.

Sosiale tjenester 204011 224668 224647 22 0,0 %

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 22 000 etter avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 73 000. Mindreforbruket skyldes i sin helhet AKS.

Sum 1396548 1563890 1538163 25727 1,7 %

Sandnes brukte i 2019 kr 21 314 i utgifter til helse og omsorg per innbygger. Dette er en økning på kr 1 316 i forhold til 2018. Sandnes ligger under ASSS-gjennomsnittet som er på kr 24 656 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 27 985 per innbygger.

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER HELSE OG OMSORG PER INNBYGGER 67 ÅR OG OVER

 

Bidrag til livsopphold har fra 2018 til 2019 hatt en nedgang på kr 0,7 millioner, og bidrag til boutgifter har hatt en nedgang på kr 1,7 millioner. Dette tilsvarer en nedgang i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 2,2 prosent fra 2018 til 2019.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2015-2019, MILLIONER KRONER

 

Øvrige områder

Øvrige områder har et samlet mindreforbruk på kr 58,3 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Mindreforbruket gjelder i hovedsak byutvikling og teknisk, organisasjon og økonomi og eiendom.

ØVRIGE OMRÅDER Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Kultur og næring   133605 133747 -142 -0,1 %

Kultur og næring har et samlet mindreforbruk etter avsetninger til fond på kr 142 000. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 958 000.

Byutvikling og teknisk   159812 182760 -22948 -12,6 %

Byutvikling og teknisk har et mindreforbruk på kr 23 millioner etter avsetning til disposisjonsfond.  Det er avsatt kr 1,9 millioner til disposisjonsfond. Mindreforbruket for bydrift på kr 2,6 millioner er grunnet manglende føring av periodiseringer for inntekter i 2018. Dette medførte merinntekt i forhold til budsjetterte inntekter for januar 2019. Overføringer for drift av Austrått svømmehall ble ikke i sin helhet utført som planlagt, grunnet forsinket byggeprosjekt. God sykefraværsoppfølging har gitt redusert sykefravær for hele avdelingen. Dette gir direkte merinntekter i form av flere solgte arbeidstimer. Prosjekter og avtaler har et mindreforbruk på kr 1,8 millioner som skyldes mindreforbruk på lønn og merinntekt på anleggsbidragsavtaler. Samfunnsplan har et mindreforbruk på kr 1 million hovedsakelig grunnet mindreforbruk på lønn.

Selvkost

Selvkosttjenestene samlet økte saldo på selvkostfondene med kr 11,3 millioner fra kr 6,2 millioner til kr 17,6 millioner. Framført underskudd ble redusert med kr 3,6 millioner fra kr 13,6 millioner til kr 10 millioner. Byggesak endte med et resultat på kr 2 millioner i overskudd som ble avsatt på selvkostfond. Selvkostfondet er nå på kr 3,8 millioner. Geodata har et merforbruk på kr 1,1 millioner, men går i balanse på skattefinansierte tjenester. Den selvkostfinansierte oppmålingstjenesten endte med et resultat på kr 1,7 millioner i underskudd, og har nå et framført underskudd på totalt kr 2,3 millioner. Underskuddet må dekkes innen utgangen av 2020 jamfør ny selvkostforskrift. Plan gikk samlet i balanse, men har et mindreforbruk på skattefinansierte tjenester på kr 600 000 som skyldes mindreforbruk på lønn. Den selvkostfinansierte tjenesten for reguleringsplaner endte med et resultat på kr 1 million i underskudd som dekkes av selvkostfond. Selvkostfondet er på kr 2,3 millioner etter bruk. VAR endte med et resultat på kr 18 millioner i overskudd, hvorav vann har et overskudd på kr 5,8 millioner og framført underskudd på kr 4,8 millioner. Avløp har et overskudd på kr 10,2 millioner og selvkostfond på kr 10,3 millioner. Renovasjon har et overskudd på kr 2,3 millioner og et framført underskudd på kr 0,3 millioner. Slam har et underskudd på kr 0,2 millioner og selvkostfond på kr 0,8 millioner. Feiing har et overskudd på kr 0,2 millioner og et selvkostfond på kr 0,5 millioner.

Virksomheter med selvkostfinansierte tjenester står oppført med budsjettavvik som kanskje kunne vært justert til 0. Justeringen ble ikke gjort, og avviket forklares med at etterkalkylen som gir grunnlag for gebyrene tar hensyn til kostnader som blir bokført utenfor budsjettområdet til virksomheten, samt at budsjettet ikke ble justert etter overføring av budsjett til internhusleie og lønnsoppgjør.

Innovasjon og digitalisering   14678 14678   0,0 %
I balanse etter avsetning til fond. Det er avsatt kr 265 000 til disposisjonsfond.
Organisasjon og økonomi 143776 152174 156004 -3830 -2,5 %

Organisasjon og økonomi har et samlet mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 3,8 millioner for 2019.

Samlet mindreforbruk for organisasjon er på kr 2,2 millioner etter avsetninger til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 2,1 millioner. Mindreforbruket fordeler seg som følger: HR/HMS: Kr 1 million til lederutviklingsprogram som ikke ble iverksatt 2019, samt vakanser. Dokument senteret: kr 600 000 som følge av at 360 ikke ble oppgradert i 2019  da en større oppgradering ventes i 2020 og vakanser og effekt av RPA teknologi ved overføring av dokumenter fra Forsand. Organisasjon felles: restriktiv bruk av datautgifter/utstyr samt konsulenttjenester grunnet innsparinger framover. Resterende mindreforbruk er vakanser samt restriktivt bruk av andre driftskostnader jamfør innsparinger.

Økonomi har et samlet mindreforbruk etter avsetninger til fond på kr 1,6 millioner. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 2,2 millioner. Mindreforbruket skyldes vakanser, sykelønns- og fødselsrefusjoner uten tilsvarende vikarbruk og høyere innfordrede beløper enn estimert i budsjett.

Rådmannens stab 24528 14868 14925 -57 -0,4 %
Rådmannens stabsenheter har et lite mindreforbruk etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 595 000. Mindreforbruket innenfor rådmannens område inkludert stabsenheter skyldes i hovedsak mindreforbruk på kjøp av tjenester og abonnement, samt ulike informasjonstiltak. Kontroll og tilsyn viser tilnærmet balanse.
Eiendom 100411 107699 115088 -7389 -6,4 %
Dette området har et mindreforbruk på kr 7,4 millioner etter avsetning til fond for 2019. Det er avsatt kr 3,6 millioner til eget dispsisjonsfond. Dette området omfatter budsjettoverføring til Sandnes eiendomsselskap KF for renhold, energi og vaktmesterordningen. I tillegg budsjetteres internhusleie for bygg som ikke er ferdigstilte her inntil de er ferdige og blir fakturert, samt internhusleie for bygg som ikke er i bruk av tjenesteområdene. Mindreforbruket skyldes forskyvninger i ferdigstillelse av nybygg.
Kommunens fellesutgifter 258799 277441 274923 2158 0,9 %
Kommunens fellesområde går med merforbruk på kr 2,5 millioner 2019, etter bruk av disposisjonsfond (#25701110) på kr 4,6 millioner. Merforbruket, før bruk av fond, på kommune felles er grunnet rettssaker barnevern kr 3,2 millioner, tilskudd til andre trossamfunn kr 2,4 millioner og at inntekter for indirekte kostnader ble kr 2,7 millioner mindre enn forventet (inntektskrav på kr 14,8 millioner, resultat kr 12 millioner). Merforbruket søkes dekket av årsresultatet eller kommunens disposisjonsfond. Pensjonskostnader og AFP viser et samlet merforbruk på kr 1,1 millioner.
Politisk virksomhet 19305 23243 23354 -111 -0,5%
Politisk virksomhet har et mindreforbruk i 2019 på kr 111 573 etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 686 000. Mindreforbruket skyldes i stor grad at formannskapets reserverte tilleggsbevilgning hadde igjen kr. 400 000, og disse midlene overføres til 2020.
SUM 546819 883520 915479 -31959 -3,5 %

Netto driftsutgifter til kultur per innbygger har hatt en nedgang fra kr 2 305 i 2017 til kr 2 173 i 2019. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er kr 2 603. Kultur omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk og kulturskole, andre kulturaktiviteter og drift/vedlikehold av kultur- og idrettsbygg/-anlegg.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTUR PER INNBYGGER

 

Publisert: 28.03.2017 16:57
Sist endret: 01.04.2020 10:49