Investeringene

 

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer i Sandnes kommune. Byggeprosjekter bestilles hos Sandnes eiendomsselskap KF. Oversikt over investeringene som er gjennomført i Sandnes eiendomsselskap KF er beskrevet i kapittel 7 kommunale foretak, Sandnes eiendomsselskap KF.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik Prosentvis avvik ift budsjett
Investeringsinntekter 189394 268164 252330 15834 6,3 %

Investeringsinntektene har økt med kr 78,8 millioner (41,6 prosent) fra 2018. Investeringsinntektene består av:

• Inntekter knyttet til avgiftsbehandlingsprosjektene, kr 145,5 millioner. Beløpet inkluderer justeringsmoms på kr 3,1 millioner. Dette er avtaler om anleggsbidrag som inngås med utbyggingsselskaper slik at fradragsrett for moms kan oppnås. Gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg, og prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. Inntektene er noe lavere enn tilsvarende investeringsutgifter på grunn av mindre tidsforskyvinger mellom år.

• Inntekt for å dekke kostnader vedrørende arbeid utført for andre, kr 6,9 millioner

• Momskompensasjon for investeringer på kr 44,6 millioner. I tillegg er det kommet inn justeringsinntekt for merverdiavgift, kr 3,1 millioner, ført som refusjon fra staten.

• Salgsinntekt gammelt rådhus, kr 41,9 millioner

• Konsernbidrag Sandnes Tomteselskap KF, kr 17,7 millioner

• Innbetaling fra Stavanger kommune for Sandnes kommunes andel av Enovastøtte til kvikksølvskifte i gatelys, kr 267 000

• Tilskudd for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner, kr 200 000

• Frikjøp av parkeringsplasser Vågsgaten 40, kr 4,9 millioner

• Tilskudd til frisbeeanlegg i Varatunparken, kr 300 000

• Tilskudd til fjerning av fremmede bartrær, kr 150 000

• Tilskudd til p-plass ved Kubbetjørn, kr 100 000

• Tilskudd til utvidelse av p-plass på Gramstad, kr 300 000

• Tilskudd til oppgradering og etablering av lauvskog på Alsvik, kr 115 000

• Tilskudd til Stokkelandsvannet friområde, kr 100 000

• Tilskudd til turvei på Håbafjell og Stokkelandsvannet, kr 437 000

• Tilskudd til friluftsprosjekter, kr 140 000

• Tilskudd til fortau Øvreveinen og Vølstadveien, kr 698 000

• Belønningsordning Roald Amundsensgate, kr 4,6 millioner

Investeringsutgifter 405255 413201 518071 -104870 -20,2 %

Investeringsutgiftene økte med kr 7,9 millioner (2 prosent) fra 2018.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger mellom områdene:  

• Skole - 3 prosent

• Kommune felles - 6 prosent

• Helse og velferd – 1 prosent

• Kultur - 1 prosent

• Teknisk - 89 prosent

Investeringsutgiftene er kr 104,9 millioner (-20,2 prosent) lavere enn budsjettert. Differansen skyldes mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift i flere prosjekter. Oversikt og detaljer i forhold til prosjekter med forskyvninger i framdrift og mer/-mindreforbruk i forhold til budsjett finnes i oversikten «Videreføring investeringsmidler Sandnes kommune».

Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 923514 929308 1029562 -100254 -9,7 %

Finansieringstransaksjoner har økt med kr 5,8 millioner (0,6 prosent) fra 2018.

Finansieringstransaksjonene fordeler seg som følger:

• Avdrag på startlån, kr 95,7 millioner.

• Utlån, kr 774,4 millioner. Her er kr 263 millioner startlån, kr 481,2 millioner konserninternt lån til Sandnes eiendomsselskap KF, kr 25 millioner til Sandnes Ulf Arena AS og kr 5,2 millioner til Forus Folkehelsesenter AS.

• Egenkapitalinnskudd til pensjonskassene, kr 17,4 millioner.

• Koventering til aksjetap Forus Flerbrukshaller AS, kr 21,1 millioner

• Avsetning til bundne fond, kr 20,7 millioner

Avviket i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig at det er lånt ut mindre til Sandnes eiendomsselskap KF grunnet forsinkelser i investeringsprosjektene.

Finansieringsbehov  1139375 1074345 1295303 -220958 -17,1 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån inkl. Startlån 868753 872720 1031620 -158900  
Bruk av lån inkludert startlån er på kr 872,7 millioner.
Mottatt avdrag på utlån 98081 112197 173863 -61666  
Samlet avdrag på lån er kr 112,2 millioner. Kr 19,5 millioner er avdragsinntekter vedrørende ansvarlig lån til Lyse energi AS og kr 4,3 millioner er avdrag fra Sandnes tomteselskap KF. Kr 88,3 millioner fra utlån av startlån.
Overføringer fra driftsregnskapet 134023 20167 20167 0  
Overføring fra driftsregnskapet er på kr 123,1 millioner
Bruk av disposisjonsfond 17810 52989 53383 -394  
Det er i 2019 brukt kr 53 millioner av disposisjonsfond, fordelt på
• kr 26,4 millioner til oppgjør garanti Forus Folkehelsesenter
• kr 4,3 millioner til innvendig ombygging av Lundehaugen ungdomsskole
• kr 1,3 millioner til nødvendig ombygging på Sørbø skole
• kr 510 000 til ombygging Giske ungdomsskole
• kr 176 000 til inventar Austasiåbarnehagene
• kr 366 000 til heis i Gravarslia barnehage
• kr 297 000 til PCer på Varatun barnehage
• kr 127 000 til servise på Varatun barnehage
• kr 130 000 til laboratorieutstyr
• kr 2,9 millioner til biler og maskiner hos bydrift
• kr 418 000 til biler hos byggdrift
• kr 16 millioner til kjøpsavtale for areal S1
• kr 104 000 til kjøp av aksjer i Lysefjorden Utvikling AS
Bruk av bundne fond 20708 16273 16271 2  
• Kr 1,2 millioner gjelder bruk av tiltakspakkefond for fullføring av tiltak fra tiltakspakke 2017
• Kr 120 000 gjelder bruk av GASS fond til å finansiere en kreditnota på tidligere innbetaling
• Kr 15 millioner gjelder bruk av fond for ekstraordinær innbetaling av formidlingslån til avdrag på Husbanklån
Sum finansiering 1139375 1074346 1295303 -220958  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

 

Teknisk står for den største andelen av investeringsprosjektene med et forbruk på kr 223,3 millioner og et budsjett på kr 328,1 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene innenfor teknisk, eksklusive anleggsbidragsavtaler:

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER TEKNISK , MILLIONER KRONER

UTVIKLING I INVESTERINGSUTGIFTER MED FINANSIERING, MILLIONER KRONER

Grafen over viser utgifter til investeringer foretatt i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap SK, og finansieringen av disse.

Egenfinansieringen består av mottatte avdrag på ansvarlige lån til Lyse og Sandnes tomteselskap KF, mottatte avdrag på startlån, investeringsinntekter, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fond.

Publisert: 28.03.2017 16:53
Sist endret: 27.03.2020 12:41