Interne finanstransaksjoner

 

Interne finanstransaksjoner (består av bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond samt overføring til investeringsregnskapet) utgjør netto kr 1,3 millioner.

Det er overført kr 20 millioner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt kr 95 millioner til disposisjonsfond. Det er avsatt kr 44,5 millioner til bundne driftsfond. Bruk av tidligere års avsetninger utgjør til sammen kr 158,4 millioner i 2019.

Interne finanstransaksjoner Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik
Bruk av avsetninger    
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 68402 16217 16217 0
Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2018 ble disponert i bsak 44/19.
Bruk av disposisjonsfond 151534 98686 63446 35240
Det er i 2019 foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 98,7 millioner. Dette gjelder blant annet fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2019-2022 på kr 30,2 millioner (bsak 145/18). Virksomhetene har i forbindelse med regnskapsavslutning brukt omtrent kr 20 millioner av egne disposisjonsfond for å dekke merforbruk i tråd med gjeldende økonomireglement. Kr 10 millioner gjelder KPI-justering av internhusleie. Skolene har brukt kr 5 millioner for å håndtere nye innsparinger og implementering av digital satsing. I forbindelse med økonomiplan 2019 og perioderapport 1 og 2 er det benyttet disposisjonsfond for å dekke diverse nye tiltak og innsparinger.
Bruk av bundne fond 49811 43453 43953 -500
Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond. I 2019 er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 43,5 millioner. Dette gjelder blant annet bruk av fond i forbindelse med nye Sandnes på kr 21,8 millioner, bruk av fond til kompetanskeutvikling og etterutdanning av lærere, samt bruk av fond til utvikling av sentrale byområder og byromsstrategi.
Sum bruk av avsetninger 269746 158356 123616 34740
     
Avsetninger    
Overført til investeringsregnskapet 134023 20167 20167 0
I 2019 ble det budsjetterte beløpet på kr 20,2 millioner overført til investeringsregnskapet.
Avsatt til disposisjonsfond 247941 95003 25133 69870
I 2019 er det avsatt kr 95 millioner til disposisjonsfond. Kr 24,1 millioner gjelder avsetninger i sak om årsregnskap og årsrapport 2018 (bsak 44/19) og kr 15 millioner gjelder forskuttering av spillemidler til Østerhus Arena. I forbindelse med regnskapsavslutnignen fikk virksomhetene avsatt kr 29,1 millioner av mindreforbruket til disposisjonsfond. I tillegg ble det avsatt kr 13 millioner til kommunens reservefond.
Avsatt til bundne fond 33796 44486 30245 14241
Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond. Det er i 2019 avsatt kr 44,5 millioner til bundne fond. Dette gjelder blant annet regionsentertilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen, avsetning til fond for kommunalt rusarbeid, tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging, samt tilskudd til rekruttering av fastleger.
Sum avsetninger 415759 159655 75544 84111
     
Sum interne finanstransaksjoner 146013 1299 -48072 49371
Publisert: 28.03.2017 16:46
Sist endret: 30.03.2020 23:29