Eksterne finanstransaksjoner

 

Eksterne finanstransaksjoner(består av renter, avdrag og utbytte) viser en netto finansinntekt på kr 138 millioner, en økning på kr 42 millioner fra 2018. Sammenlignet med justert budsjett gir dette merinntekter på kr 25 millioner

 

Eksterne finanstransaksjoner Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik
Finansinntekter    
Renteinntekter og utbytte 280413 337142 313750 23392

Renteinntekter og utbytte er økt med kr 56,7 millioner fra 2018 (20,2 prosent) og skyldes blant annet at renteinntekter på bankinnskudd og startlån har økt med over kr 7 millioner og at den urealiserte gevinsten på langsiktige plasseringer har økt med kr 19 millioner fra det urealiserte tapet på kr 1,2 millioner i 2018.

• Kommunen har mottatt renteinntekter fra bankinnskudd og startlån på kr 53,3 millioner.

• Fra Sandnes tomteselskap KF mottok kommunen renteinntekter på kr 4,5 millioner.

• Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen renteinntekter på kr 13,9 millioner og utbytte på kr 107,4 millioner.

• Fra Sandnes eiendomsselskap KF mottok kommunen kr 137,2 millioner i renteinntekter fra ansvarlig lån.

• Fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS mottok kommunen utbytte på kr 0,53 millioner.

• Fra Renovasjonen IKS mottok kommunen utbytte på kr 1 million

• Kommunen har mottatt kr 1,5 millioner i forsinkelsesrenter

• Kommunen har en urealisert gevinst på kr 17,8 millioner på midler som er plassert langsiktig.

Mottatte avdrag på utlån 128695 152573 152393 180
Mottatte avdrag på utlån er økt med kr 23,8 millioner (18,6 prosent). Dette er mottatte avdrag på konserninterne utlån til Sandnes eiendomsselskap KF med unntak av 1 million som er mottatte avdrag på sosiale lån.
Sum eksterne finansinntekter 409108 489715 466143 23572
     
Finansutgifter    
Renteutgifter og låneomkostninger 86830 109421 111360 -1939
Renteutgifter og låneomkostninger er økt med kr 22,6 millioner (26 prosent) fra 2018. Dette skyldes i hovedsak økte lånerenter. Avvik fra budsjett skyldes noe lavere låneopptak enn forutsatt.
Avdrag på lån 225201 240460 240460 0
Avdrag på lån er økt med kr 15,3 millioner (6,8 prosent) fra 2018. Dette skyldes den planlagte økningen i lånegjeld fra 2018 til 2019. Låneopptaket har i perioderapportene i 2019 blitt redusert uten at avdragene har blitt tilsvarende redusert.
Utlån 1872 1910 1353 557
Kommunen har lånt ut kr 1,9 millioner i sosiale lån. 
Sum eksterne finansutgifter 313903 351791 353173 -1382
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner 95205 137925 112970 24955

 

Uten utbytte fra Lyse energi AS ville kommunens netto finansinntekt vært redusert til 30,5 millioner i 2019.

NETTO FINANSUTGIFTER, TUSEN KRONER

 

I perioden 2017-2019 har kommunekassen netto finansinntekter. Dette skyldes rente- og avdragsinntekter fra Sandnes eiendomsselskap KF.

 

Publisert: 28.03.2017 16:44
Sist endret: 30.03.2020 23:26