Driftsutgiftene

 

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

 

Driftsutgiftene økte med kr 291,6 millioner (5,1 prosent) fra 2018 til totalt kr 6 014,1 millioner i 2019. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 257,3 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Driftsutgifter Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Lønnsutgifter 2857776 3009335 2904638 104696 3,6 %
Lønnsutgiftene har økt med kr 151,6 millioner (5,3 prosent) fra 2018 til 2019. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye stillinger i 2019. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale selskap og private aktører som private barnehager. Det er i 2019 et merforbruk på kr 104,7 millioner, tilsvarende 3,6 prosent.
Sosiale utgifter 738141 785013 799567 -14554 -1,8 %
Sosiale utgifter har økt med kr 46,9 millioner (6,4 prosent) fra 2018 til 2019. Budsjettavviket er på kr 14,6 millioner (-1,8 prosent), og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 519202 503245 529457 -26213 -5,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen er redusert med kr 16 millioner (-3,1 prosent) fra 2018. Budsjettavviket i 2019 er på minus kr 26,2 millioner, tilsvarende -5 prosent. Dette avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester.
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 1405182 1421077 1378700 42377 3,1 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har en økning på kr 15,9 millioner (1,1 prosent) fra 2018. Utgiftene ble kr 42,4 millioner (3,1 prosent) høyere enn budsjettert i 2019.
Overføringer 312153 336441 261436 75005 28,7 %
Overføringer er økt med kr 24,3 millioner (7,8 prosent) sammenlignet med 2018. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 75 millioner (28,7 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon drift som har tilsvarende inntekter. 
Avskrivninger 67187 88698 71000 17698 24,9 %
Avskrivninger økte med kr 21,5 millioner (32 prosent) sammenlignet med 2018, og skyldes en økning av kommunens anleggsmidler. Avskrivningene er kr 17,7 millioner (24,9 prosent) høyere enn budsjettert i 2019
Fordelte utgifter/internsalg -177144 -129739 -188052 -58313 31,0 %
Føringene gjelder fordeling av utgifter eller inntekter fra internsalg (i forhold til bestiller/utfører) mellom kommunale enheter. Mottaker benytter korrekt art i forhold til den tjenesten som mottas, utførende enhet fører mot kostraart 690. I Sandnes kommune er det i hovedsak teknisk som har en slik utførerrolle og som fører inntekter mot kostraart 690.
Sum driftsutgifter 5722496 6014070 5756747 257323 4,5 %
Publisert: 28.03.2017 16:43
Sist endret: 30.03.2020 23:24