Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

 

I 2019 ble brutto driftsresultat (differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter, og viser resultatet av driften før finansposter) negativt med kr 215,7 millioner mens det i 2018 var negativt med kr 91 000. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat i 2019 kr 127 millioner, mens det i 2018 var kr 67,1 millioner.

Hovedtall driftsregnskap 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsresultat 1,9 67 89 -0,1 -215,7

 

I 2015 var skatteveksten på 2,9 prosent. Veksten i driftsinntektene ble dermed lavere enn veksten i driftsutgiftene. Innføring av internhusleie forklarer 5,1 prosentpoeng av økningen i driftsutgiftene på 8,4 prosent. Uten økning i internhusleien ville økningen i driftsutgiftene vært på 3,3 prosent, noe som var lavere enn økningen i driftsinntektene.

Skatteveksten fra 2015 til 2016 ble på 4,4 prosent. Veksten i driftsinntektene ble på 4,5 prosent, mens veksten i driftsutgiftene ble på 3,2 prosent. Reduksjoner som følge av omstillingsprosjektet og god økonomistyring i virksomhetene bidro til lavere vekst i driftsutgiftene enn tidligere år.

I 2017 var veksten i driftsinntektene noe høyere enn veksten i driftsutgiftene, med en vekst på henholdsvis 6,7 prosent og 6,4 prosent. Veksten i driftsinntekter skyldtes blant annet høyere refusjon for ressurskrevende brukere og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Det var ingen vekst i skatteinntektene fra 2016 til 2017, men sum skatt og rammetilskudd ble kr 21 millioner høyere enn budsjett som følge av lavere inntektsutjevning. Driftsutgiftene hadde en større økning i utgifter til lønn og sosiale utgifter.

I 2018 var veksten i driftsinntektene noe lavere enn veksten i driftsutgiftene med en vekst på henholdsvis 5,5 prosent og 7,2 prosent. Veksten i driftsinntektene skyldes en teknisk endring i regnskapsføringen av overføringer til Sandnes eiendomsselskap KF. Veksten i driftsutgiftene skyldes økning i lønn og sosiale utgifter samt regnskapsteknisk endring av overføring til Sandnes eiendomsselskap KF.

I 2019 har veksten i driftsinntektene vært mye lavere enn veksten i driftsutgiftene. Skatteinngangen er økt med 4,1 prosent og rammetilskuddet har økt med 5,7 prosent. Andre statlige overføringer og overføringer med krav til motytelse er imidlertid redusert med henholdsvis 27,1 prosent og 14,3 prosent. Driftsutgiftene har ikke økt like mye som de to foregående årene. Om lag 2/3 av veksten skyldes økte utgifter til lønn og sosiale utgifter.

DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER, PROSENTVIS ENDRING

Netto driftsresultat

For å sikre en fornuftig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg anbefalt at netto driftsresultat (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt) i prosent av inntektene er minst 1,75 prosent. Netto driftsresultat endte på kr 10,9 millioner for bykassen i 2019, og utgjør 0,2 prosent av kommunens driftsinntekter. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2019 var på -0,1 prosent, mens justert netto driftsresultat var -0,9 prosent. Sandnes kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene. Det er satt som mål i økonomiplanen for 2020-2023 at netto driftsresultat skal være 1,5 prosent.

                                                                                      Millioner kroner

 

2015

2016

2017

2018

2019

Netto driftsresultat

150

218

265

162

11

 

De kommunale foretakene har i tillegg et netto driftsresultat på kr 18,9 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, inkludert de kommunale foretakene, utgjør 0,5 prosent.

Figuren under viser regnskapstall for perioden 2015-2019, mens perioden 2020-2023 viser prognosen i økonomiplan 2020-2023. Netto driftsresultat for alle landets kommuner samlet ble positivt med 1,7 prosent i 2019. Dette er en del lavere enn fjoråret, da netto driftsresultat for alle kommunene var positivt med 2,6 prosent.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE

Gjennomsnittlig netto driftsresultat for ASSS-kommunene eksklusiv Oslo ble på 2,4 prosent i 2019, men det er store forskjeller mellom kommunene.. 

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE, ASSS-KOMMUNENE

Regnskapsmessig resultat

Regnskapet for Sandnes kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 på kr 9,6 millioner for bykassen. Dette mindreforbruket kan disponeres i 2020. De kommunale foretakene har til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 18,9 millioner.

REGNSKAPSRESULTAT (BYKASSEN) MILLIONER KRONER

 

Konsernregnskap

Tabellene under viser oppsummert hovedoversikt for bykassen og for konsernet. Her framkommer fullstendig oversikt over konsernregnskapet (inkludert de kommunale foretakene. Konserninterne arter som gjelder kjøp og salg av tjenester og overføringer mellom kommunen og de kommunale foretakene er eliminert. I balansen er det gjeld og fordringer mellom kommunen og de kommunale foretakene eliminert. Sum konsern framstår da som summen av kommunen og alle de kommunale foretakene, fratrukket elimineringskolonnen. 

Hovedoversikt driftsregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

Sum driftsinntekter

5798334

6514474

Sum driftsutgifter

6014070

6575592

Sum eksterne finansinntekter

489715

208797

Sum eksterne finansutgifter

351791

354330

Resultat eksterne finanstransaksjoner

137925

-144528

Motpost avskrivninger

88697

235444

Netto driftsresultat

10886

29798

Sum bruk av avsetninger

158356

163153

Sum avsetninger

159655

169146

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

9587

23805

 

Hovedoversikt investeringsregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

Sum inntekter

268164

535330

Sum utgifter

413201

1155026

Sum finansieringstransaksjoner

929308

461419

Finansieringsbehov

1074346

1081115

Sum finansiering

1074346

1081115

Udekket/udisponert

-  

 -  

 

Hovedoversikt balanseregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

EIENDELER

 

 

Sum anleggsmidler

18104219

19681805

Sum omløpsmidler

1937524

2883281

SUM EIENDELER

20041743

28716085

Sum egenkapital

6545007

8677851

Sum langsiktig gjeld

12518893

12662143

Sum kortsiktig gjeld

977842

1225093

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20041743

28716085

MEMORIAKONTI

 

 

Ubrukte lånemidler

139002

139002

Motkonto for memoriakontiene

-139002

-139002

Skatt og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter består av skatt og rammetilskudd. De frie inntektene kan kommunen disponere fritt, uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Inntektene blir fordelt til kommunene og fylkeskommunene gjennom inntektssystemet. I 2019 ble de frie inntektene kr 21,8 millioner høyere enn justert budsjett.

Frie inntekter 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik  Vekst 2018-2019 %-vis vekst 2018-2019
             
Skatt 2335661 2431286 2436000 -4714 95625 4,1 %
             
Rammetilskudd og skjønnstilskudd            
Innbyggertilskudd  1715976 1811574 1811590 -16 95598  
Skjønnstilskudd  1596       -1596  
Veksttilskudd 10386       -10386  
Regionsentertilskudd  8097 8124 8124   27  
Inntektsutjevning -23229 -9209 -35714 26505 14020  
Sum rammetilskudd og skjønnstilskudd 1712827 1810489 1784000 26489 97662 5,7%
             
Sum skatt og rammetilskudd 4048488 4241775 4220000 21775 193287 4,8 %

Skatteinntektene for Sandnes ble i 2019 kr 95,6 millioner høyere enn i 2018. Dette tilsvarer en skattevekst på 4,1 prosent. Det er likevel kr 4,7 millioner lavere enn justert budsjett. Skatteinngangen for landets kommuner samlet sett ble kr 4,9 milliarder høyere enn det regjeringen opprinnelig la opp til, og skatteveksten for landet ble på 4,7 prosent for kommunene. Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ble på 98,6 prosent for Sandnes i 2019. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014.

Alle ASSS-kommunene (Bærum, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Bergen, Drammen, Tromsø, Trondheim, Fredrikstad, Sandnes) hadde vekst i skatt per innbygger i 2019 sammenlignet med fjoråret. Sandnes hadde en skattevekst per innbygger på 2,9 prosent. Stavanger hadde den høyeste veksten i skatt per innbygger blant ASSS-kommunene med 6,8 prosent, mens Kristiansand hadde den laveste veksten med 1,7 prosent.

SKATTEVEKST 2018-2019, ASSS-KOMMUNENE SAMMENLIGNET MED SKATTEVEKST PER INNBYGGER

 

 

Rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med den inntektsutjevnende delen i rammetilskuddet. Akkumulert inntektsutjevning for Sandnes knyttet til skatteinngangen for 2019 ble på kr 9,2 millioner, mot et budsjett på kr 35,7 millioner. Lavere skatteinntekter enn budsjettert, kombinert med høyere skatteinntekter på landsbasis enn anslått, medførte kr 26,5 millioner i lavere inntektsutjevning for Sandnes. Samlet rammetilskudd er tilsvarende høyere enn budsjettert i 2020. 

SKATT PER INNBYGGER (LØPENDE KRONER)

Skatt per innbygger (ved måling av skatt per innbygger benyttes innbyggertallet per 1. januar i budsjettåret) har i perioden 2015 til 2019 økt med 6,6 prosent for Sandnes. For landet har veksten i perioden vært på 20,7 prosent. Skatt per innbygger i Sandnes kommune har gått mot landsnivået, men de to siste årene har Sandnes kommune hatt lavere skatt per innbygger enn landsgjennomsnittet. Sandnes hadde i 2019 skatteinntekter på 98,6 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er en nedgang på 15,3 prosent siden toppåret i 2014 hvor skatteinntektene pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet lå på 116,4 prosent. Sandnes hadde en økning i skatt per innbygger fra 2018 til 2019 på kr 875 per innbygger, som gir en skatt pr innbygger på kr 31 475 per innbygger.

SKATTEINNTEKTER PER INNBYGGER I SANDNES I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET

 

SKATT PER INNBYGGER

Publisert: 28.03.2017 13:28
Sist endret: 01.04.2020 10:45