Driftsinntektene

 

Sandnes kommunes driftsinntekter består av:

 

De samlede driftsinntektene hadde i 2019 en økning på kr 75,9 millioner (1,3 prosent) fra 2018. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 273,6 millioner (5 prosent) i 2019.

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer.

 

Driftsinntekter         Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Brukerbetalinger 204308 208302 197022 -11280 -5,7%
Brukerbetalingene økt med kr 4 millioner sammenlignet med 2018 og er om lag kr 11,3 millioner høyere enn budsjettet for 2019.
Andre salgs og leieinntekter 444990 492522 447859 -44663 -10,0 %
Andre salgs- og leieinntekter er økt med kr 47,5 millioner (10,7 prosent) fra 2018, og har et avvik sammenlignet med budsjett 2019 på kr 44,7 millioner (10 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester.
Overføringer med krav til motytelse 803893 688791 490663 -198128 -40,4 %

Overføringer med krav til motytelse hadde en kraftig reduksjon sammenlignet med 2018 på kr 115,1 millioner (-14,3 prosent).Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 198,1 millioner (40,4 prosent). Budsjettavviket gjelder hovedsakelig:

• salg til kommunale foretak i egen kommune, kr 25,4 millioner.

• refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap på kr 84,1 millioner

• momskompensasjon drift (tilsvarende motpost på utgiftssiden) på kr 64,9 millioner

Rammetilskudd fra staten 1712827 1810689 1784333 -26356 -1,5 %
Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 97,9 millioner (5,7 prosent) sammenlignet med regnskapet for 2018. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 26,4 millioner (1,5 prosent) mer enn budsjettert i 2019.
Andre statlige overføringer 197460 143896 146257 2361 1,6 %
Andre statlige overføringer hadde en nedgang på kr 53,6 millioner (27,1 prosent) fra 2018 til 2019. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 2,4 millioner, tilsvarende 1,6 prosent. Avviket gjelder i hovedsak lavere statstilskudd til flyktninger.
Andre overføringer 23266 22849 22572 -277 -1,2 %
Andre overføringer hadde en nedgang på kr 417 000 fra 2018 (-1,8 prosent). Det er et avvik på minus kr 277 000 sammenlignet med budsjett, tilsvarende -1,2 prosent.
Inntekts- og formuesskatt 2335661 2431286 2436000 4714 0,2 %
Skatteinngangen 2019 ble kr 4,7 millioner lavere enn justert årsbudsjett. Dette er om lag kr 95,6 millioner høyere enn skatteinngangen for 2018 (4,1 prosent vekst). Skatteinngangen er ytterligere analysert i avsnittet om frie inntekter
Sum driftsinntekter 5722405 5798334 5524705 -273629 -5,0 %
Publisert: 28.03.2017 16:41
Sist endret: 26.03.2020 13:51