Økonomisk resultat

Sandnes kommune fikk i 2019 et netto driftsresultat på kr 10,9 millioner som tilsvarer 0,2 prosent av driftsinntektene. Driftsresultatet er litt høyere enn forventet da innfridd garanti for Forus Folkehelsesenter ble ført i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2019 var på -0,1 prosent, mens justert netto driftsresultat var –0,9 prosent. Skatteveksten per innbygger er negativ, og formue- og inntektsskatten ble 4,7 millioner lavere enn budsjettert. I tillegg ble statlig tilskudd til ressurskrevende brukere om lag kr 27 millioner lavere enn budsjettert. Den økonomiske styringen er god i virksomhetene i Sandnes kommune. Etter avsetninger og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,6 millioner.
Publisert: 28.03.2017 13:27
Sist endret: 01.04.2020 10:43