Sentrale staber

Rådmannens staber omfattet i 2019 rådmann, kommuneadvokaten, prosjektleder Nye Sandnes og nærstaben på totalt 8,8 årsverk. Kontroll og tilsyn er eget budsjettområde som rent budsjetteknisk inngår i tjenesten. Kontrollutvalget styrer selv fullt ut sitt ansvarsområde og avgir egen rapport til bystyret. Fra 1. januar 2019 ble 4 årsverk overflyttet fra rådmannens staber til nyopprettede kultur og næring og digitalisering og kommunikasjon.

Den politiske virksomheten omfatter driften av bystyret, formannskapet og hovedutvalgene, samt kommuneplankomiteen, bydelsutvalgene, lovpålagte råd og gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. Utgiftene omfatter lønn og godtgjørelser, møter, studieturer og konferanser. Formannskapet forvalter tilskuddsposten for reservert tilleggsbevilgning i tråd med reglement for tildeling av engangstilskudd/støtte. Bystyret forvalter selv disposisjonsfondet for næringsutvikling - Utvikling Sandnes. Næringssjefen ivaretar sekretariatsoppgavene for begge tilskuddsordningene.

Stabene hos rådmannen har hele kommunekonsernet og kommuneovergripende arbeidsfelter. Rådgivning, utredninger og juridiske vurderinger skjer i hovedsak for rådmannen og politisk ledelse, samt de kommunale foretakene. Oppgaver knyttet til utøvelsen av kommunens eierskap i selskapene har økt i omfang og kompleksiteten i offentlig eierstyring har forsterket seg i 2019. Oppfølging av flere sentrale lovendringer samt etableringen av ny kommune har vært prioritert arbeid.

Kommunens bygningsmasse ble i 2019 forvaltet av Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Foretaket innlemmes i linjeorganisasjonen som ny stab eiendom fra 1. januar 2020. Virksomhetene betaler internhusleie til SEKF for lokalene som brukes. Budsjett for internhusleie til nye bygg vises i økonomiplanen under hvert tjenesteområde. I internhusleien ligger midler til eiendomsforvaltning og drift og vedlikehold av byggene. Beløpet som kan avsettes til vedlikehold er imidlertid ikke høyt nok til å dekke behovet. Som følge av befolkningsvekst og behov for oppgradering av flere bygg har Sandnes kommune hatt et høyt investeringsnivå innen både rehabilitering og nybygg de siste årene. Samtidig har de statlige midlene Tiltak for arbeid, i 2016 og 2017, resultert i at vedlikeholdsbehovet i den kommunale bygningsmassen er redusert fra kr 1,5 milliarder i 2013 til kr 729 millioner i 2019. Avviklingsstyret i eiendomsforetaket avlegger egen beretning og årsregnskap for 2019.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Hovedprioritet for dette hovedmålet har vært

  • gjennomføring av boligsosialt arbeid
  • målrettet bruk av midlene på fondet Utvikling Sandnes til næringsutvikling, slik at det skapes flere arbeidsplasser og læreplasser samt økt verdiskapning
  • realisering av Ruten byrom som et trygt og opplevelsesrikt offentlig byrom for alle, bygger opp om et mangfold i bruken av sentrum

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Både i Sandnes kommune og i arbeidet med å etablere den nye kommunen, har det blitt prioritert å yte likeverdige velferdstjenester og løse samfunnsoppgavene på en forsvarlig måte. En tverrfaglig oppgave for hele konsernet er det boligpolitiske arbeidet.

Eierstrategien for Sandnes tomteselskap KF er revidert og godkjent i 2019. Her er det særlig lagt vekt på foretakets ansvar i gjennomføringen av boligsosial handlingsplan, i tillegg til fremskaffing av arealer til ulike offentlige formål. Utvikling av varierte boligtyper og mangfold i beliggenhet har vært sentralt.

Forventningene som er stilt til den nye stabsenheten for eiendom er å holde god styringsfart i å utvikle og realisere vedtatte boligsosiale prosjekter i samsvar med økonomiplanens fremdrift, omfang og økonomiske rammer.

I ny kommuneplan som skal utarbeides i planperioden er det nødvendig å prioritere både lokalisering av offentlige funksjoner og boligsosiale formål i arealdelen. Innenfor byutviklingsaksen og senterområder vektlegges å få fram areal- og kostnadsmessig effektive arealer/tomter.

Sandnes kommune er aksjonær i fem vekst- og attføringsbedrifter. Kommunen har gått inn som deltaker i det statlige programmet Helt med, og det er opprettet stillinger og ansatt medarbeidere i flere virksomheter, inkludert i nytt rådhus, i 2019.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Rammen for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner (frivillighetsmillionen), til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samt tilskuddsordninger innenfor kultur, park og idrett har blitt videreført uendret i 2019. I tillegg er etterslep i utbetalinger av spillemidler til lag/foreninger blitt prioritert, slik at ventelisten er kuttet.

Gjennom digitaliseringsprosjekter har det blitt arbeidet fram en elektronisk løsning som gjør at idretten kan reservere treningstider og lag og foreninger kan reserve bruk av lokaler selv.
Det er opprettet et tverrfaglig digitaliseringsprosjekt som arbeider med dette. Arbeidet hittil har vist at det er nødvendig å få frem konsekvenser i forhold til spørsmål som momskompensasjon og støtteregelverket. En utlån- eller utleieordning må skje på lovlig og ordentlig måte og uten at det utløser merutgifter. Det fremmes egen sak til kommunestyret om retningslinjer, vilkår for utlån og leie og innretning av formelle økonomiske sider i 2020.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Dialogen med innbyggere og næringsliv foregår i ulike kanaler. For å lykkes med deltakelse og god dialog, er det vesentlig at innsatsen og bruken av kanaler målrettes. Reorganiseringene med en enhet for digitalisering og innovasjon og styrking av området med 2 nye årsverk har vært de viktigste tiltakene i 2019 for å styrke innbyggerdialogen. I tillegg er nytt rådhus tatt i bruk som et åpent bygg, uten adgangsregistrering eller lignende. Formålet og hovedtanken er at bygget skal være for alle innbyggere. Fellesarealene er tilrettelagt for å ha ulike arrangement og som treffsteder. Erfaringen så langt har vist at disse intensjonene har gitt god måloppnåelse. Tilsynsvaktordning er etablert for å ivareta sikkerhet og tilgjengelighet på ettermiddags- og kveldstid.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes er i 2019 blant de ti største kommunene i landet og målinger viser tilfredsstillende nivå på velferdstjenestene. Ressursgrunnlaget i næringslivet er sammensatt i den nye kommunen og sårbarheten med hensyn til sysselsetting er fortsatt gjeldende. Prinsippdokumentet har fremholdt “blå sektor”, reiseliv, opplevelse og grønn turisme som innsatsområder i næringsutviklingsarbeidet.

I kapitel for samfunnsresultat beskrives flere gjennomførte og pågående konsernprosjekter som bidrar til måloppnåelse for Sandnes som en attraktiv kommune, med tilhørende strategier.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

I 2019 har det vært stor aktivitet, med mange pågående prosjekter som bidrar til utvikling av Sandnes kommune som en by med gode livsvilkår.

Tilrettelegging for attraktive bo-, arbeids- og oppvekstsvilkår har vært prioriterte områder i 2019, i alle tjenesteområdene og i foretakene. Flere kommunale bygg er ferdigstilt eller er under arbeid der formålet er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle bygg for ansatte og brukere. Ny teknologi er integrert del av byggene, både med tanke på drift av byggene og selve tjenesteproduksjonen.

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter

Sandnes har et regionalt ansvar for å forvalte den sammenhengende regionale grøntstrukturen for hele befolkningen i storbyområdet. Med et bysentrum som gir muligheter for forbindelser både fra sjøen og via sammenhengende grøntdrag til Sandnesmarkå og Sandvedparken har den offentlige innsatsen vært å sikre disse forbindelsene. Flere konsernprosjekter bidrar i denne utviklingen.

 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt. Utviklingen skal blant annet bidra til å nå nasjonalt fastsatte klima- og miljømål og jordvernstrategi. Ansvaret omfatter også en sunn byutvikling som gir rammene for god folkehelse og som ivaretar kulturarv og stedsskaping for kommende generasjoner. Konsernet kan fastsette mål og de planmessige rammene, men gjennomføringen skjer ofte av innbyggere og næringsliv. Kommunens rolle som en aktiv samarbeidspart står sentralt for å oppnå målene for samfunnsutviklingen. Forutsigbarhet, åpenhet, effektivitet, løsningsfokus og likebehandling er de fem prioriterte pilarer rådmannen har arbeidet etter.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Rådmannen har i arbeidet med ny kommune arbeidet med videre omstilling og tilpasninger for å møte fremtidens oppgaver og behov. For å møte framtidig tjenestebehov er det viktig for kommunen å ha bygg som er tilpasset og funksjonelle. De siste årene er det i Sandnes prioritert og investert mye i både barnehager, skoler og helsebygg, i tillegg til det nye rådhuset og svømmehallen på Iglemyr som er under oppføring. Investeringene omfatter både nye bygg og rehabiliteringer. Rådmannen har i 2019 prioritert arbeidet med å konkretisere resultatmål som sikrer økt kostnadseffektivitet i arealutvikling, kommunale bygg og eiendomsforvaltning fremover. Behovene vil framover måtte løses både gjennom utvikling av eiendommer kommunen allerede har og nye løsninger i byomformingsområder, med større krav til utnyttelse og kombinerte løsninger.

I 2019 har det blitt arbeidet med nye lokaler for sentrum helsestasjon og for Sandnes læringssenter, som nå blir samlokalisert med FBU og flyktningenheten. Bystyret har vedtatt bruk av innleie i sentrumsnæreområder for å løse behovene. Med de endringene som skjer gjennom blant annet nasjonale reformer av ulike tjenester gir dette en fremtidsrettet løsning for behovene.

Kommunen eier kvartalet S1 i Havneparken. Planforslaget som er på høring i årsskiftet viser nytt offentlig parkeringsanlegg, sykkelverksted og ungdomshus. I tillegg gir planen rom for inntil 10 000 m2 næringsbygg for kontorlokaler. Kombinasjonen som er vist i planen er et godt uttrykk for hva som må påregnes fremover, med nettopp kombinerte bygg og funksjoner. Det bygger opp om et levende og attraktivt bysentrum med aktivitet og mangfold i byrommene.

Publisert: 23.03.2020 12:58
Sist endret: 30.03.2020 08:28