Organisasjon

Organisasjon har som mål å yte de beste og mest effektive administrative tjenestene til enhver tid. Organisasjon jobber kommuneovergripende og skal bidra til ensartede overordnede prosesser, rutiner og retningslinjer for alle kommunens tjenesteområder. Alle enhetene i organisasjon har rådgivningsoppgaver i forhold til hele den kommunale organisasjonen. IT skal tilrettelegge for oppdaterte IT-utstyr og systemer for alle kommunens enheter.

Organisasjon består av følgende enheter: politisk sekretariat, dokumentsenter og arkivtjenester, IT, servicekontor, HR og HMS som inkluderer rekrutteringstjenesten, fagopplæring og kompetansesenter.

I tillegg har organisasjon en stab som ivaretar fagområdene beredskap, forhandlinger og personvernombud.

BHT ble organisatorisk overført til helse og velferd i 2019 og digitalisering, innovasjon og informasjonssikkerhet ble flyttet til nyopprettet tjenesteområde.

Både dokumentsenteret og IT-avdelingen fikk nye virksomhetsledere i 2019.

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Det har vært positivt med innflytting i nytt rådhus og arbeid med kommunesammenslåing, samtidig som det har krevd betydelige ressurser fra de ulike enhetene innen organisasjon. For politisk sekretariat var i tillegg kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 svært ressurskrevende.

Servicekontoret har hatt spesielt mange oppgaver i 2019 og hovedfokus har vært innflytting i det nye rådhuset. Servicekontoret legger til rette for gode selvbetjeningsløsninger og løsninger som skal nå ut til hele befolkningen. Det er et mål å gi alle et hurtig svar, i et klart språk.

I 2019 er det lagt ned et godt arbeid med ny arbeidsgiverstrategi, sykefraværsprosjekt og lederutviklingsprogram. Arbeidet ferdigstilles i 2020.

Ny arbeidsgiverstrategi

Arbeidet med ny strategi har pågått det siste halvåret. KS konsulentene er hovedbidragsyter i arbeidet. Det har vært høy grad av involvering fra både kommunens øverste ledelse og virksomhetslederne. Strategien vil bli ferdigbehandlet og vedtatt våren 2020.

Lederutvikling

Arbeidet med nytt lederutviklingsprogram startet opp i 2019. Målet med dette programmet er å gi ledere kompetanseheving slik at ledere får ny og bedre kompetanse for å stå i lederjobben.

Likestilling, inkludering og mangfold

Strategien for likestilling, inkludering og mangfold skal være veiviser for organisasjonen, slik at alle jobber i samme retning. Strategien skal følges opp med tiltak i tjenesteområdene og i enhetene. Sandnes kommune har eget kapittel i arbeidsgiverstrategien med fokus på mangfold og et med fokus på helsefremmende arbeidsplasser. Det er utfordrende å måle hvor god kommunen er på å være inkluderende og representerer et mangfold som arbeidsgiver og samfunnsaktør. Det må jobbes for å få på plass gode evalueringsrutiner knyttet til strategien.

Rekruttering av kvalifiserte medarbeidere

Sandnes har på lik linje med de øvrige kommunene i regionen, og i landet for øvrig, utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Sandnes kommune jobber målrettet for å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse. I tillegg konkurrerer kommunen om rekruttering innenfor IT og andre tekniske stillinger med privat sektor.

Digitalisering

IT skal støtte digitaliseringsprosjekter og digitale løsninger, og IT-bistand er etterspurt i hele organisasjonen. Etter hvert som Sandnes kommune tar i bruk nye digitale løsninger og system, blir kommunen mer sårbar, dette gjelder både kommunens nettverk og servere. Kompetansen er sårbar innenfor noen av de tekniske fagfeltene som for eksempel nettverksdrift. Sikkerhetstrusselen øker stadig, og kompetansen i IT er ikke tilstrekkelig i forhold til truslene kommunen står ovenfor.

I nytt rådhus er det prioritert økt digitalisering og nye moderne løsninger. Dette har medført noen tekniske utfordringer. Utbedringer gjøres i et samarbeid mellom leverandør og Sandnes kommune.

Lærlinger

Målet om 168 lærlinger i 2019 står fast. Det er krevende å få nok læreplasser, noe som skyldes både tilgang på søkere til læreplasser og utplassering. Nye bemanningsnormer i skole og barnehage gjør det utfordrende å ta inn lærlinger.

Krav til verdiskapning som Sandnes har vedtatt for sine lærlinger, som innebærer at virksomhetene må bruke egne midler for å finansiere læreplassene, kombinert med bemanningsnormer i barnehage og skole, gjør det også utfordrende for enhetene å ta imot lærlinger, selv når det er ønskelig fra enhetene.

Personvernombudsrollen har fått vesentlig flere oppgaver og har vært involvert i flere større tilsyn. Det vil bli vurdert å sette av en definert stillingsprosent til rollen som personvernombud.

Samordnede løsninger

Kommunens enheter har høy grad av frihet til metodevalg for å løse sine utfordringer. Dette er positivt, men gjør det utfordrende å bidra til ensartede overordnede prosesser, rutiner og retningslinjer for alle tjenesteområdene i Sandnes kommune. Organisasjon vil arbeide for en større kartlegging, og samordne fellesløsninger for kommunens enheter. Spesielt gjelder dette digitale løsninger, men også felles rutiner knyttet til områder som rekruttering og sykefraværsoppfølging. Ved bruk av forskjellige løsninger, kan det være vanskelig å oppnå ønsket effekt, spesielt med tanke på utfordringer ved behov for effektivisering og innsparing.

Publisert: 23.03.2020 12:39
Sist endret: 30.03.2020 21:46