Oppvekst skole

Oppvekst skole besto fra høsten 2019 av 19 barneskoler, 7 ungdomsskoler, 2 kombinert barne- og ungdomsskoler, Altona skole- og ressurssenter, senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Sandnes læringssenter. Fra august 2019 fikk Sandnes kommune ansvar for driften av Forsand skule fram til kommunesammenslåingen.

1. oktober 2019 var det registrert 10 168 elever i Sandnesskolen.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Skolene i Sandnes skal ha gode læringsmiljø, med fokus på elevenes mestring og et skolemiljø der alle elevene trives.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle.

Tidlig innsats og at flest mulig elever gis hjelp og støtte innenfor ordinær opplæring er med og skaper trygge og likeverdige livsvilkår for alle.

Normen for lærertetthet er i 2019 innført på alle skolene. Det betyr at det skal være 1 lærer per 15 elever på 1. -4. trinn og 1 lærer per 20 elever på 5.-10. trinn. Grunnskolestatistikken (GSI) som viser hvordan det ser ut i skole-Norge 1. oktober hvert år, viste at det var fire skoler som ikke oppfylte normen. Skolene oppfylte normen før året var slutt.

I forbindelse med kravene om lærertetthet blir det i 2020 innført en ny tildelingsmodell til skolene for å sikre at alle har nok ressurser til å gjennomføre den.

Spesialundervisning

Andel elever med behov for spesialundervisning har økt de siste årene. De økte utgiftene til spesialundervisning har vært utfordrende for flere skoler. Tildelingsmodellen har tidligere gitt skolene frihet til å flytte ressurser mellom ordinær opplæring og spesialundervisning etter behov. Den nye normen for lærertetthet gjør dette vanskeligere. Det ble i handlings- og økonomiplan 2020-2023 lagt inn ekstra ressurser til spesialundervisning på kr 15,7 millioner fra 2020.

  2017 2018 2019
Prosentandel elever med spesialundervisning 5,8 6,7 7,5

GSI (grunnskolestatistikken)

Et trygt og godt skolemiljø

Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing, krenkelser og diskriminering har hatt høy prioritet i 2019. Kommunaldirektør følger tett opp når skolene melder behov. Alle skoler har en handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Elevundersøkelsen viser at elevene i Sandnes opplever mindre mobbing enn det som er gjennomsnittet nasjonalt.

SFO

Høsten 2019 ble det innført halv søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skole. Det er viktig for kommunen at flest mulig har mulighet til å benytte seg av skolens fritidstilbud. Det har de siste årene vært nedgang i elevandelen på 1.-4. trinn som benytter seg av skolefritidsordningen. Tidligst i 2020 vil en kunne se om innføringen av halv søskenmoderasjon fører til at flere barn bruker tilbudet.

  2017 2018 2019
Prosentandel elever på 1.-4. trinn i SFO 49,5 49,5 49,0

GSI (grunnskolestatistikken)

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Skolene samarbeider med skolekorpsene, idrettslag og andre organisasjoner i bydelene.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Skolene har etablerte samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldrenes arbeidsutvalg. Brukerorganisasjonene skal være aktivt involvert i skolens arbeid.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Strategi 1: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Det skal være attraktivt å være barn i Sandnesskolen. I løpet av 2019 har det blitt arbeidet med en felles handlingsplan for barnehage og skole. Den vil være klar i 2020.

Skoleanleggene skal være tilpasset en opplæring som utruster elevene for framtiden. I 2019 ble nye Figgjo skole innviet, Bogafjell ungdomsskole påbegynt og Skeiane ungdomsskole ble ferdig oppgradert og utvidet. Kleivane skole er påbegynt. Det er besluttet å etablere faste avlastningsskoler ved større byggeprosjekt. I den forbindelse er det gjort små oppgraderinger ved gamle Figgjo skole til dette formålet. Det er videre igangsatt mulighetsstudie for Trones skole og arbeid med reguleringsplanen for Sandved skole.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Høsten 2020 innføres nye læreplaner i skolen, også kalt fagfornyelsen. I 2019 er det jobbet med felles forståelse for hva de nye planene vil bety for arbeidet i skolen.

En viktig del av arbeidet omhandler pedagogisk bruk av læringsteknologi, samarbeid med Universitetet i Stavanger og samarbeid mellom flere ulike skoler.

Sandnesskolen har 1 til 1 dekning på digitale enheter for alle elever og ansatte. For å videreføre denne satsingen oppgraderes infrastruktur på skolene. Med så mange enheter i drift, vil det etter hvert være behov for å bytte ut maskiner som blir ødelagt etter at garantitiden har gått ut. Videre vil det også være behov for kontinuerlig å erstatte maskiner slik at alle elever får et likeverdig tilbud.

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

I Sandnesskolen arbeides det bevisst med å utnytte knappe ressurser til å skape den beste skolen for elevene.

Publisert: 22.03.2020 11:59
Sist endret: 30.03.2020 14:28