Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge består av 26 barnehager, fordelt på 12 virksomheter, barne- og familieenheten (BFE), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), styrket barnehagetilbud og helsestasjonstjenester. Det ble for 2019 inngått vertskommuneavtale med Forsand kommune om Forsand barnehage og interkommunal barnevernvakt, og det ble ytt jordmortjeneste og sekretærtjeneste for helsestasjonstjenester i Forsand.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

SSB tall for 2017 viser en økning i barn som lever i lavinntektsfamilier. I tjenesteområdet har det gjennom hele 2019 vært fokus på at gode barnehager, økt barnehagedeltakelse og en god og tilgjengelig helsestasjonstjeneste bidrar til å demme opp for negative konsekvenser av barnefattigdom og utjevner sosiale forskjeller.

Barnehagedekning

 • Det ble i samsvar med vedtak i økonomiplan tatt opp barn fra januar 2019. Flere barnehager med ledig kapasitet utvidet med barn og ansatte.
 • Plasser i de kommunale barnehagene som blir ledig gjennom året tildeles nye søkere.
 • Det viser seg å være krevende å rekruttere nye ansatte midt i året. De kommunale barnehagene har dessuten i liten grad nok ledig kapasitet til å utvide med hele grupper.
 • Rådhusmarka barnehage ble lagt ned fra august 2019 og barna ble overflyttet til andre barnehager før hovedopptaket. Dermed er antall sentrumsplasser redusert, og det var få sentrumsplasser til tildeling i hovedopptaket i 2019.
 • Søkermengden til barnehagenes hovedopptak var omtrent som i 2018.
 • Alle barn med barnehagerett fikk tilbud om barnehageplass også i 2019.
 • Ujevn fordeling av barnehageplassene mellom bydelene. Sett opp mot behovet har flere bydeler underkapasitet mens andre har overkapasitet.
 • Andel barn 1-5 år med barnehageplass er på 88,1 prosent i 2019, og det er en liten økning fra 2018 da andelen var på 87,9. ASSS-gjennomsnittet var på 92,4 prosent.
 • Ved å tilrettelegge for barnehageplasser i bydeler med stor andel barn i barnehagealder eller langs hoved ferdselsårene og knutepunkt, har en større sikkerhet for å få søkere som takker ja til barnehageplass i Sandnes kommune.

Mål om å øke barnehagedeltakelsen til barn fra minoritetsfamilier

Ifølge statlige tall er barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige lavere i Sandnes enn landsgjennomsnittet. Sandnes kommune søkte og mottok i 2019 tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til et prosjekt for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagedeltakelse.

 • Åpen internasjonal kulturbarnehage ble startet opp i kulturskolens lokaler. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Langgata barnehage og Sandnes kulturskole.
 • Fagleder fra senter for flerspråklige barn og unge (FBU) er frikjøpt fra sin stilling for å drive med aktiv rekruttering fra målgruppen minoritetsspråklige barn, både til den åpne internasjonale kulturbarnehagen og ordinære barnehageplasser.

Sikre kvalitet i barnehagetilbudet

 • Satsingen Den utviklingsstøttende barnehagen har pågått siden 2014 og i 2019 har nær samtlige private barnehager blitt involvert. 1 300 ansatte i alle kommunale og private barnehager arbeider etter et system som sikrer en felles standard for hvordan ansatte støtter barns utvikling og læring.
 • Barne- og ungdomsarbeidere: 15 ansatte fra kommunale og private barnehager i Sandnes startet på utdanningen i august 2019. Siden 2014 er det utdannet om lag 90 nye fagarbeidere i barnehagene i Sandnes.
 • Ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet: Våren og høsten 2019 ble det satt opp kurs med tema fra Rammeplan fra barnehagen som en del av arbeidet for å opprettholde kvaliteten på tilbudet i barnehagene. Om lag 50 ansatte fra private og kommunale barnehager har deltatt på disse dagene.

 

Gode overganger mellom barnehage og skole

 • Felles kvalitetsplan barnehage og skole: Med bred involvering av ansatte i barnehage og skole samt elever, foreldre og politikere er det utarbeidet visjon og verdier som skal prege arbeidet i Sandnesbarnehagen og Sandnesskolen. Planen skal behandles politisk våren 2020.

Helsestasjonstjenester

Utdrag fra aktiviteter, helsestasjonstjenester 2015 2016 2017 2018 2019
Antall gravide med oppfølging fra kommunal jordmor 633 682 708 762 804
Fødsler 1058 1033 1058 1053 1015
Hjemmebesøk jordmor       128 533
Hjemmebesøk til nyfødte av helsesykepleier 1013 1021 1031 1010 1004
Reisevaksinasjon konsultasjoner 2357 2801 4269 4818 4465
HPV-vaksine/livmorhalskreft   626 1846 1516 641
Hjernehinnebetennelse/Meningokokkvaksine i videregående skole   496 1024 1209 1741

*Barn med spesielle behov for oppfølging hos helsesykepleier utenomhelsestasjonsprogram. Fødselstallene for 2018 og 2019 inkluderer henholdsvis 11 og 4 fødsler i Forsand

 • Fødselstallene for kommunen er noenlunde stabile, og tabellen viser en liten nedgang.
 • Tjenesten ble i 2019 ytterligere styrket med stillinger, finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet.
 • Svangerskaps- og barselomsorgen ble styrket ved tiltak i økonomiplan.
 • Produksjonstall for hjemmebesøk med jordmor viser at denne lovpålagte aktiviteten ble oppfylt i 2019. Det samme gjelde for hjemmebesøk etter fødsel.
 • En økning på 100 prosent reisevaksinasjoner siste fem år.
 • Det er økning i meningokokk-vaksinering. Denne vaksinen ble gratis for kommunens ungdommer i videregående skole.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal få den tilrettelegging de har krav på

Rogaland revisjon gjennomførte høsten 2019 forvaltningsrevisjon av Tidlig innsats, i barnehage og skole, med fokus på tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp. Hovedfunnene ble av revisjonen oppsummert til at barnehagene jobber godt med tidlig innsats.

Styrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud gjør vedtak og tilbyr tjenester i samsvar med barnehageloven § 19a og §19g. Antall timer spesialpedagogisk hjelp som følger av sakkyndig vurdering har økt og ser fortsatt ut til å øke. Foreldrene kan søke om tilrettelegging for barn med omfattende nedsatt funksjonsevne (§19g). Retten til tilrettelegging har vist seg å innebære behov for økt antall stillinger i styrket barnehage.

Styrket barnehage 2015 2016 2017 2018 2019
Antall barn med spes.ped vedtak 121 101 132 140 157
Timer med spesialpedagog 324 271 333 404 406
Oppfølgingstimer 19 a 1313 1021 1363 1540 1937
Tilretteleggingstimer 19 g 662 801 868 902 1106
Antall barn som kun har vedtak om 19g 28 24 20 20 28
Totalt antall barn med vedtak, ekskl sosial ferdighetstrening 149 125 152 160 185
Tilbud om sosial ferdighetstrening     12 18 18

PPT

  2015 2016 2017 2018 2019
Nye saker totalt 415 336 412 448 540
Nye saker 0-5 år* 176 173 164 162 194
Nye saker 6-16 år* 220 218 224 266 323
Nye saker, voksne. Bl a Sandnes Læringssenter       20 23
Saker på venteliste per 31.12 51 73 38 22 68
Avsluttede saker 448 311 283 292 399
Totalt registrerte saker per 31.12       1569 1710

* Fra 2018 inkludert logoped.

 • Det har vært en økning i henvisninger og dermed økt aktivitet.
 • Stort tilfang sammen med en del vakanse har bidratt til økning i saker på venteliste.
 • Det ble i 2019 innført nytt, elektronisk journalsystem. Dette har vært en tidkrevende prosess.
 • Virksomheten har lagt til rette og forberedt overtakelse av ansvar for spesialpedagogisk hjelp/spesialpedagogisk undervisning i Forsand. Forsand kommune kjøpte denne tjenesten fra Midt-Ryfylke PPT.

Barne- og familieenheten

 • På oppdrag fra kommunen gjennomførte Rogaland revisjon en evaluering av avdeling barnevern om saksflyt og ressurser. I tråd med tilrådninger ble det i avdeling barnevern gjort en del organisatoriske justeringer samt tilført ekstra ressurser, blant annet innarbeidet tiltak i økonomiplan 2020-2023 om leder for avdeling barnevern.
 • Enheten styrket ytterligere sitt ungdomsarbeid med prosjektstillinger. Det er blant annet etablert kontaktpersonordning med ungdomsskolene.
 • Tabellene viser en fortsatt økning av aktivitet i avdeling barnevern. Det samme gjelder for avdeling psykisk helse, barn og unge.
 • I barnevernsavdelingen er det fortsatt økning i erstatningssaker og krav om innsyn. Erstatningssakene handler i all hovedsak om at barnevern ikke har grepet inn med tiltak.
Avdeling ressurssenter / psykisk helse barn og unge 2015 2016 2017 2018  2019
Familieteam, nye henvendelser         552
Familieteam, avsluttede saker 407 262 275   309
Ungdomsteam, nye henvendelser         365
Ungdomsteam, avsluttede saker         263
Psykisk helseteam barn og unge, nye saker         25
Psykisk helseteam barn og unge, avsluttede saker 14 18 13   15
Totalt antall nye saker       958 942
Totalt antall avsluttede saker       846 797
Avdeling barnevern 2015 2016 2017 2018 2019
Nye meldinger 993 1078 979 1017 1072
Nye undersøkte saker 832 830 776 823 873
Fristoverskridelse undersøkelser 11 16 0 19 18
Totalt antall barn på hjelpetiltak 340 346 326 291 323
Plasserte barn utenfor hjemmet 117 122 123 136 140

Godt identitetsarbeid er godt integreringsarbeid

 • Økning i barnehagedeltakelse har vært et mål. Senter for flerspråklig kompetanse (FBU) bidrar med kompetanseheving for barnehageansatte.
 • BFE har et systematisk samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner.
 • Ansatte i BFE og helsestasjonstjenester har fått informasjon og kompetanseheving i utfordringer ved å vokse opp mellom to kulturer gjennom kommunens deltakelse i prosjektet Flex-id.

Tilskudd som strategi for å muliggjøre tjenesteutvikling

I BFE, helsestasjonstjenester og på barnehageområdet er tjenesteutvikling muliggjort gjennom systematisk bruk av ulike tilskuddsordninger.

Tidlig innsats, helsefremming og forebygging i tjenestetilbudet prioriteres

Helsestasjonstjenester, sammen med barnehage og skole, er grunntjenester som er helt sentrale i kommunens satsing på tidlig innsats. PPT etablerte i 2019 et kontaktpersonssystem for barnehagene, tilsvarende ordningen på skolene.

Kriminalitet- og rusforebygging

BFE har gjennom statlige tilskudd kraftig styrket sitt arbeid for ungdom med rusproblematikk og psykiske utfordringer. I 2019 ble det bla a opprettet 3 prosjektstillinger av midler fra tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid. Ungdomsteamet har nå totalt 9 stillinger hvorav 6 finansieres av tilskudd, som prosjektstillinger.

Ungdomsteamet har økt sin innsats i forhold til tilgjengelighet og har blant annet etablert faste møtetidspunkt med kommunens ungdomsskoler.

Drop-in tilbud er ikke etablert fordi enheten ikke har aktuelle lokaler til et slikt formål. Skal enheten også være tilgjengelig på ettermiddag/kveldstid må det tilføres ressurser.

Barn og familier som er særlig sårbare skal få riktig hjelp tidlig

Sandnes, sammen med Stavanger og Time, er pilot for regjeringens utprøving av tiltaket Familie for første gang (NFP). Sandnes er vertskommune. Følgerapport Rapport fra AFI ble ferdigstilt i 2019 og konkludere med at tiltaket har positiv effekt også i Norge. Fra nasjonalt hold er det ønskelig at tiltaket overføres til kommunal drift, dette forutsetter statlige midler.

En tilgjengelig psykisk helsetjeneste som møter barn og unges behov

 • Alle virksomheter som har tjenester for barn og unge har et ansvar for psykisk helsearbeid for denne gruppen. BFE, avdeling psykisk helse/ Ressurssenter for barn og familier, har et særlig ansvar. I 2019 ble det arbeidet systematisk for å samordne, ansvarsfordele og videreutvikle psykisk helsearbeid i skolehelsetjenesten og i avdeling psykisk helse, barn og unge.
 • Både skolehelsetjenesten og BFE har via tilskuddsmidler blitt styrket.

Tverrfaglig samarbeid – samtidig innsats

 • Aktiviteter knyttet til å få et felles barnesyn, bidrar til tverrfaglig samarbeid og felles forståelse.
 • Arbeid for å styrke samarbeid på tvers og tverrfaglig innsats videreføres i 2020.

 

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Barn skal involveres i utvikling av tjenestetilbudet og i utforming av egne tiltak

Oppvekstområdet sammen med helse og velferd har arbeidet for å etablere et felles barnesyn. Et slikt barnesyn handler om at barn har mye kunnskap om livene sine og at deres kunnskap, sammen med praksiserfaring og forskning, skal veie tungt i utvikling av tjenestetilbudet. Og ikke minst skal barn involveres i tiltak og aktiviteter som berører dem direkte. Kommunen samarbeider blant annet med  Forandringsfabrikken i dette utviklingsarbeidet.

Samarbeid med barn, unge og foreldre

 • Alle virksomhetsledere er gjennom internkontrakt forpliktet til å involvere innbyggere og brukere i utvikling av tjenestetilbudet, og det gjennomføres brukerundersøkelser i tjenestene.
 • Barnehagene har aktive samarbeidsutvalg og foreldreråd. Barnehagene har i tillegg daglig treffpunkt og dialog med foreldrene.
 • BFE har videreført samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner og med barnevernproffene (Forandringsfabrikken).
 • BFE har fortsatt implementering av Feedbackinformerte tjeneste - FIT for systematisk tilbakemelding fra brukere for å kunne tilpasse sine tjenester i tråd med disse.

Digitale verktøy og system skal bidra til å sikre tilgjengelighet, økt medvirkning og dialog med innbyggere og brukere

 • Det er tilrettelagt for at fagstab oppvekst barn og unge skal kunne bistå virksomhetene i dette arbeidet. Fagstab er styrket for å kunne bidra i denne prosessen.
 • Implementering av det nye oppvekst administrative systemet (IST barnehage/Transponder) er startet opp. Systemet har muliggjort digital kommunikasjon med foresatte, og all saksbehandling for ansatte i skole og barnehage, inklusive barnehageopptak.
 • For at barnehagene skal være i stand til å møte lovkrav for digital praksis, er det laget en handlingsplan for digital praksis i kommunale barnehager. Planen ble vedtatt i Oppvekstutvalget i januar 2020.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Rekruttering av kvalifisert personell

Tjenesteområdet består av mange dyktige ansatte, samtidig har flere virksomheter utfordringer i å rekruttere kvalifisert personell.

 • Den nye pedagognormen som ble innført august 2018 har økt behovet for nye barnehagelærere. Dette har vært en utfordring i mange år, og lovendringen innebærer at fokus på rekruttering av barnehagelærere fortsetter.
 • På barnehageområdet er det en utfordring å rekruttere menn. Barnehagene har fokus på å rekruttere kvalifiserte menn til barnehagene.
 • Helsestasjonstjenester opplever at det er vanskelig å rekruttere nok helsesykepleiere, og må dermed ansette ordinære sykepleiere. Det er også krevende å rekruttere nok jordmødre.
 • Området har vakanser når det gjelder psykologstillinger. Det er også krevende å rekruttere logopeder og spesialpedagoger.

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

 • Det er behov for å etablere fellestjenester i sentrum, herunder vurdere hensiktsmessig og varig plassering av helsestasjon for ungdom og andre lavterskeltilbud for unge.
 • Ny helsestasjon i det gamle bankbygget i Langgata 72 er under etablering.
 • Det er færre barnehageplasser enn ønskelig sentrumsnært.

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

 • Flere av tjenesteområdets virksomheter er sentralisert og plassert i sentrum.
 • Det legges til rette for en stor sentrumshelsestasjon i tillegg til helsestasjon på Ganddal, Riska og Høle.
 • I planlegging av kommunesammenslåing har det vært framholdt at BFE og PPT skal være tilgjengelige i Forsand, og ha mulighet for å benytte kommunale lokaler der ved behov.
 • BFE sitt ungdomsteam har opprettet systematisk samarbeid med alle ungdomsskoler.
 • PPT har opprettet kontaktpersoner ut mot skoler og barnehager.

Strategi 4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

 • Foreldre søker i stor grad barnehageplass i nærheten av bosted. I den grad det kan tildeles barnehageplass nær hjemmet, bidrar dette til å redusere barnefamilienes behov for bil for å levere og hente barn i barnehage.
 • I planprosesser legges til rette for barnehageplasser i barnerike bydeler, langs hoved-ferdselsårer og ved trafikale knutepunkt for å redusere barnefamilienes behov for bil.
 • Det legges til rette for sykkelparkering i tilknytning til arbeidssteder for å medvirke til at ansatte sykler på jobb.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

 • Alle tjenester arbeider for å tilby et kvalitativt godt tilbud.
 • Brukerinvolvering er i enda større grad enn foregående år preget av tjenesteyting og tjenesteutvikling, som Mitt Liv og FIT som er omtalt under ovennevnte mål nummer 1.
 • Flere virksomheter har tatt i bruk digitale løsninger og på barnehageområdet ble det i 2019 startet opp en flerårig satsing på digital pedagogiske verktøy.
Publisert: 22.03.2020 12:10
Sist endret: 30.03.2020 14:48