Kultur og næring

Kultur og næring var ny enhet i den nye organisasjonsstrukturen til Nye Sandnes kommunen.

I 2019 var følgende virksomheter i enheten:

 • Sandnes kulturskole
 • Sandnes bibliotek
 • Kultur
 • Næring
 • Landbruk

Tidlig på året startet et strategisk arbeid på tvers av virksomhetene med mål om bedre synergier og innovasjon i og mellom virksomhetene. Arbeidet ble forankret bredt ut i virksomhetene og det ble satt mål og strategier for videre arbeid. Visjonen og de strategiske målene er forankret i kommuneplanen og er mål som tas med i videre arbeid og planer.

KULTURAVDELINGEN

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle.

Kulturavdelingen legger til rette for at det skal være trygge og tilgjengelige møteplasser for barn og unge. Det driftes kommunale fritidstilbud i bydelene Riska, Bogafjell, Ganddal, Sandnes sentrum og i Lura Bydel.

Besøkstall 2016 – 2019

 

  2017 2018 2019
Besøk kommunale bydelshus og fritidssentra 157 449 170 450 177 397
Besøk barn og unge 108 354 108 500 190 097
Barn og unge med behov for tilrettelegging 350 410 451

 

Kongesommer er en samlebetegnelse på lokale ferietilbud for barn og unge i kommunen. Antall plasser i Kongesommer har økt de siste åene. Utviklingen viser et stort behov for ferietilbud i skoleferien. I 2019 hadde Kongesommer tilbud til 3 376 barn og unge. Småjobbsentralen hadde i 2019 en økning i antall besøk og oppdrag, i tillegg til prosjekt for tilrettelegging av oppdrag for ungdom. Tilbudet om sommer-, høst- og vinterferieaktivteter i Åpen Hall i Hanahallen og Bogafjellhallen er populære tilbud med et daglig besøk på 150 – 200 personer. Dette er et lavterskeltilbud uten inngangspenger eller deltakerbetaling.

Kulturavdelingen legger til rette for at alle barn og unge skal ha samme muligheter for å delta i aktiviteter. Tilrettelagt fritid har økt fritidskontakttjenesten i løpet 2019. Støttekontakttjenesten er overført fra helse- og velferd til kulturavdelingen for å jobbe mer inn mot gruppetilbud i stedet for en til en-tilbud.

Arbeidet med et nytt ungdomskulturhus i sentrum startet opp høsten 2019 med involvering av ungdom og representanter fra Sandnes Unge Bystyre.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen.

Lura Bydelshus og Varatun Gård er kommunale bydelshus som tilrettelegger for deltakelse for hele befolkningen og er et møtested for frivillige lag og foreninger. Oversikter fra de to kommunale bydelshusene viser at disse husene har et stort mangfold av aktiviteter og besøkende. I tillegg låner fritidssentrene på Ganddal og Riska ut lokaler til frivillige lag og foreninger.

Kulturavdelingen har som mål å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for det frivillige kulturlivet. I løpet av 2019 er det arbeidet med å revidere tilskuddsreglementet for tilskudd til frivillige lag og foreninger for å få et felles regelverk i den nye kommunen.

Kulturarenaplanen ble vedtatt i 2019. I samarbeid med Rogaland og Sandnes Musikkråd er det gjennomført en kartlegging av lokaler til musikkformål; både i forhold til øvingsaktivitet og framføringslokaler. Resultatene fra kartleggingen følges opp i handlingsplan i kulturarenaplanen.

Frivilligsentralen er en ressurs i det frivillige arbeidet. Det er registrert 210 frivillige hvor 120 av disse er dag- og natteravner.

Kulturavdelingen forvalter IMDI tilskuddsordningen: tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgruppen er innvandrere og flyktninger, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunnet. I 2019 ble det utbetalt driftstilskudd til 14 lokale innvandrerorganisasjoner, og prosjekttilskudd til 14 ulike integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggerne.

Kulturavdelingen har utarbeidet nye løsninger for påmeldinger til arrangement og for digitale skjema for å forenkle saksbehandlingen. Det er innført nye bookingløsninger for bookinger til Kongesommer, Eventyruka, 17. mai og søknadsskjema for tilskudd. Aktive kommuner er valgt som et nytt bookingsystem for leie av kommunale lokaler. Målet er å forenkle tilgjengelighet for det frivillige kulturlivet til offentlige lokaler til kultur- og fritidsaktivitet.

Brukerundersøkelse/ evalueringsskjema for Kongesommer har vært i bruk i flere år og dette gir oss verdifull informasjon i utvikling av tilbudene.

Kulturavdelingen har sekretariatsansvar for Sandnes Innvandrerråd, og har en koordinatorrolle for Sandnes Unge bystyre. I prosjektet «Hva er planen» jobbes det med å finne langsiktige løsninger for barn og unges medvirkning sammen med øvrige enheter i kommunen. Kulturavdelingen er også involvert i medvirkningsprosjekt som «Byromspillet», og har ansvar for å sikre involvering og medvirkning i arrangement, og deltar i planarbeid sammen med de andre avdelingene.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Handlingsplan for kunst i offentlige bygg og uterom gir Sandnes kommune en unik mulighet til å styrke byens omdømme og attraktiviteten. Fire kunstprosjekt er ferdigstilt i 2019, hvor det største prosjektet er utsmykkingen av Rådhuset. Totalt er det 11 kunstprosjekt som er igangsatt/ pågående i 2019. Artotek er et spennende prosjekt som ble åpnet i 2019, prosjektet gir innbyggerne mulighet for å låne den kommunalt eide kunsten på Sandnes bibliotek. Digitalt arkiv for kunst eid av Sandnes kommune er et annet prosjekt som øker innbyggernes tilgang til offentlig innkjøpt kunst. Sandnes har i løpet av 2019 hatt en aktiv rolle i å utvikle arrangement i Sandnes sentrum. Arrangement som Åpning av Sandnes rådhus, 17.mai, Barnas By, Blinkfestivalen, Byfest, Sandvedparkfestivalen, Parken 2019, EM i friidrett og Eventyruka er sentrale arrangement som kulturavdelingen er enten arrangør av eller tilrettelegger for.

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kulturavdelingen har fokus på å få et godt kunnskapsgrunnlag i vårt utviklingsarbeid. I 2019 har følgende undersøkelser/ prosjekt vært i gangsatt:

Telemarksforskning – det er bestilt en egen rapport fra Sandnes kommune, og vi arrangerte en dialogkonferanse i samarbeid med kultur og næring for presentasjon og innspill fra kultur- og næringsaktørene på felles utfordringer og muligheter.

Interkommunal kulturbruk-undersøkelse sammen med kommunene Randaberg, Sola og Stavanger gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen ble gjennomført i 2018, og en felles presentasjon for alle kommunen ble gjort i Sandnes Rådhus i februar 2019 sammen med det lokale kulturlivet i de fire kommunene.

Ungdata 2019. Det gjennomføres ungdomsundersøkelse hvert tredje år som når ut til elever i ungdomsskoler og videregående skoler (vg1 og vg2). Resultatene av undersøkelsen følges opp av SLT-nettverket, og kulturavdelingen bruker disse resultatene i avdelingens utviklingsarbeid.

Rogaland revisjon ble invitert inn til å gjennomføre en ekstern evaluering av Sandnes kommune sin ungdomsstrategi. Evalueringen ble gjort med både en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen vil følges opp i 2020.

NÆRING

Mål om å være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler, er å tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser. Næringsavdelingen i Sandnes kommune fikk styrket sine ressurser med en rådgiverstilling i 2019.

I henhold til prinsippdokumentet for Nye Sandnes kommune skal to næringer gis særskilt prioritet; reiseliv og havbruk.

Reiselivsstrategi for den nye kommunen ble vedtatt i mars med 3 hovedstrategier:

 • Infrastruktur
 • Næringsutvikling
 • Omdømmebygging og attraktivitet

I 2019 ble kommunen med som partner i klyngen Stiim Aqua Cluster. Klyngen er i vekst og består av nærmere 80 bedrifter og offentlige aktører. Målet med klyngearbeidet er næringsutvikling som vekst i etablerte bedrifter, innovasjon og ny etablering. Det ble avholdt temamøter og konferanser i løpet av året. I 2019 ble det også startet opp et arbeid med kartlegging av sjøarealer og framtidige muligheter, hvor både næring og samfunnsplan deltar.

Reisemål Ryfylke startet mulighetsstudiet Expedition Ryfylke. Studiet skal utrede og se på muligheten for ekspedisjonsskip til Ryfylke. Et ekspedisjonsskip er mindre og renere enn øvrige cruiseskip og de oppholder seg ofte lengre på en destinasjon. Mulighetsstudiet var et av tiltakene i henhold til reiselivsstrategien. Et av de andre tiltakene var opparbeidelse av bobilparkering i Sandnes sentrum, det ble opprettet plass ved Skeiane togstasjon.

Næringslivsutvalget har besøkt bedrifter gjennom hele året. Hensikten med besøkene er å få bedre kunnskap og kompetanse om næringslivet i Sandnes. Ordfører er leder av utvalget.

Ressursgruppen for Sandnes i Næringsforeningen i Stavanger regionen arrangerer treffpunkt-møter med dagsaktuelle tema. Næringssjefen er med i arbeidet.

Prosjektet Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke ble vedtatt videreført til og med 2020, videre vil det være evaluering for eventuell videreføring.

Etablererveiledning er viktig for å stimulere til etablering. Jæren Produktutvikling ble vedtatt nedlagt og Sandnes kommune inngikk partnerskapsavtale med Skape.no. Selskapet tilbyr veiledning, opplæring, rådgivning, kursing og næringsfaglig vurdering.

Våren startet det et vekstprogram for reiselivsbedrifter i regi av Connect Vest for bedrifter i Sandnes og Forsand. Hensikten med programmet var å stimulere de etablerte bedriftene til vekst gjennom økt kunnskap og kompetanse.

Det er etablert flere klynger i vår region og Sandnes kommune er medlem i Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Smart City Innovation Cluster samt Aqua Stiim Cluster. Felles for alle klyngene er sammensetningen av bedrifter, akademia og det offentlige. Klyngene skal bidra til innovasjon og næringsutvikling.

Næringsavdelingen deltar aktivt i forbindelse med store arrangement i Sandnes. I forbindelse med Blinkfestivalen arrangerer næringsavdelingen eksempelvis seminar med dagsaktuelt tema.

SANDNES KULTURSKOLE

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes kulturskole la i juni 2019 fram utredningen «Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter» for Utvalg for kultur og oppvekst (UKO). Utredningen beskriver hvordan kulturskolen, i tillegg til å være en profesjonell opplæringsinstitusjon, i tillegg kan bli et ressurssenter for skoler, barnehager og kommunens øvrige kulturliv. Utredningen peker også på utfordringene med økende barnefattigdom. I tillegg blir Sandnes et mer og mer flerkulturelt samfunn, noe som bør gjenspeiles i kulturskolen.

UKO sluttet seg enstemmig til utredningen og forslagene til tiltak. De tre hovedoverskriftene for tiltakene er

 • Kulturskole for alle!
 • Styrke og utvikle kommunale kulturordninger
 • Styrke samarbeidet med det frivillige kulturlivet

LANDBRUK

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte friluftskvaliteter

Landbruk har fokus på jordvern og matvaresikkerhet i alle saker der dette er relevant. Det er tett dialog med grunneiere for å tilrettelegge for friluftsliv, der dette lar seg kombinere med behovet til næringen. Landbruk bidrar inn i prosjekt med parsellhager.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Landbruk har fokus på å redusere transportbehovet i alle saker der det er relevant og mulig. Det blir informert og oppfordra til å velge miljøvennlige produksjonsmetoder, bygningsmateriell og energikilder.

Videre er det viktig med god og effektiv skogforvaltning, da skogen er en viktig bidragsyter inn i klimaforliket.

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Landbruk er opptatt av å ha landbruksproduksjon i hele kommunen, og å utvikle landbruket til å satse på og utvikle nye produkter. Landbruk er en viktig og stor næring i kommunen, med mange arbeidsplasser og med potensiale for flere om de får muligheten til utvikling.

SANDNES BIBLIOTEK

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Biblioteket er en arena for kultur og kunnskap som stimulerer til frie tanker og ytringer, skaper gode dialoger og debatt, lokalt, regionalt og digitalt. Biblioteket skal være et møtested for alle som bor i Sandnes.

 

  2017 2018 2019
Besøk
Hovedbibliotek 243 719 248 316 245 746
Høle 21 757 21 801 17 864
Riska 19 573 19 756 30 824
SUM BESØK 285 049 289 873 294 434
    
Utlån   
Hovedbibliotek 237 756 228 007 233 246
Høle 10 138 10 082 10 320
Riska 14 154 13 624 26 568
E-bøker 10 134 12 769 10 456
SUM UTLÅN 272 182 264 482 280 590
    
Arrangement     392
Arrangement (besøk) 6 992 9 261 14 582
       
Internett/facebook
Nettsider (visninger) 846 466   240 998
Unike nettbrukere 12 136   43 371
Facebook (venner) 2 539 2 802 3 053

Besøket på biblioteket fortsetter å stige i 2019. Særlig Riska filial har hatt en stor økning dette året. På Høle går tallet litt ned, som følge av lavere elevtall på skolen. Utlånet fortsetter også å stige og er det beste resultatet siden 2012. Utlånet av e-bøker har stagnert. Dette skyldes at leverandøren ikke lenger vedlikeholder eBok-appen. Her skal det komme en ny løsning våren 2020. Alle 3.- og 8. klassene i Sandnes inviteres til biblioteket for formidling og opplæring. Ukentlig arrangeres språkkaféer og leksehjelp. Dette er i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Sandnes bibliotek forsetter med stor vekst i antall besøk på arrangement. Biblioteket har de siste årene satset stort på arrangementer i biblioteket. Dette er i tråd med Nasjonalbibliotekets/Regjeringens bibliotekstrategi. I denne perioden har en hatt en besøksvekst fra rundt 5 000 i 2014 til 14 582 i 2019. Arrangementene, både for barn og voksne, er av faglitterær og skjønnlitterær art.

Biblioteket satser videre på å øke leselyst blant nye og eksisterende brukere og vil videreutvikle blant annet litt.Sandnes og Sommerles. I lesekampanjen Sommerles 2019 deltok 2 494 barn (1.-7. klasse). De leste til sammen 31 772 bøker (3 263 023 sider) i løpet av sommermånedene.

Publisert: 30.03.2020 09:15
Sist endret: 01.04.2020 10:53