Innovasjon og digitalisering

Innovasjon og digitalisering var nyopprettet tjenesteområde i 2019 og samlet fagfeltene innovasjon, digitalisering og kommunikasjon. Området skal være en pådriver for endring og forbedring i kommunen.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes kommune skal utvikle bedre og mer effektive tjenester ved å ta i bruk ny teknologi, gjennom god dialog med innbyggerne og søke samarbeid på tvers av sektorer og fagområder.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen.

Nærdemokrati er viktig. Ny teknologi gir nye muligheter for dialog og samhandling med brukere, innbyggere og næringsliv. For å styrke lokaldemokratiet må ulike kanaler tas i bruk for å koble innbyggere med lokalsamfunnet.

TV-aksjonen er en årlig informasjonskampanje og dugnad for en spesielt valgt sak hvert år. Den involverer alle samfunnslag av mennesker, skoler, barnehager og virksomheter av alle størrelser. Det er en dugnad basert på frivillig arbeid og samfunnsansvar for både virksomheter og innbyggere. Resultater 2019 tv aksjonen og resultater storbykampen.

System for videoproduksjon av møter og konferanser

Sandnes kommune har over flere år strømmet kommunestyremøtene, og dermed gjort disse tilgjengelig for en større andel av byens innbyggere enn de som møter fram i bystyresalen. Ved innflytting i nytt rådhus jobber en med å etablere videoutstyr i flere lokaler, for å kunne tilby videoproduksjon av møter, seminar, kurs med mer. Anskaffelsesdokumentene er fullført og forarbeid i rådhus startet. Prosjektet skal fullføres 2020.

Facebook

Ny strategi for Facebook er utviklet. En friskere tone, et bevisst forhold til innhold, jevnlige oppdateringer og tettere samarbeid gir tydelige resultater. Strategien viser en 11 prosents økning i antall likerklikk på 10 uker og et økt engasjement. Det er nå opp mot 850 likerklikk og 150 kommentarer per post. Med en rekkevidde på opptil 70 000 mennesker per post når en mange, samtidig som en har kortere svartid på meldinger.

Mål 2: Sandnes kommune skal være en attraktiv kommune  

Sandnes kommune arbeider for å få et smartere samfunn. Dette gjøres gjennom å sette innbyggerne i fokus, ta i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftig, attraktiv og tilpasningsdyktig.

Strategi 4: Sandnes kommune skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet.

Sandnes kommune vil legge til rette for at flere ansatte sykler, går eller benytter kollektive transportmidler til, fra og i jobb, og på arbeidsreiser.

Mobilitetsordningen HjemJobbHjem

Formålet med ordningen er å redusere andel bilbaserte jobbreiser blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren. I 2019 ble ansatte i Sandnes kommune tilbudt å lease el-sykler gjennom kommunen og 321 ansatte signerte avtale. Det er gjennomsnittlig om lag 700 HjemJobbHjem-billetter som kjøpes hver måned. Videre er det etablert 12 by-sykkel stasjoner i Sandnes kommune. Reisevaneundersøkelsen for ansatte viser at 39,3 prosent av brukerne av HjemJobbHjem-billetten ikke tidligere har brukt periodebillett (30-dagersbillett, ungdomsbillett eller lignende) før de begynte med HjemJobbHjem. De fleste av kommunens ansatte som reiser kollektivt bruker buss. I forbindelse med innflytting i nytt rådhus ble det etablert en mobilitetsordning der ansatte har tilgang til sparkesykler, sykler og biler i arbeidstiden. Sandnes kommune er den første kommunen i landet til å ta i bruk en løsning for ansattes mobilitet som både omfatter sykler, sparkesykler og biler.

Mål 3 Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

I Sandnes kommune skal det satses på kunnskapsbygging som gjør kommunen bedre i stand til å møte framtiden.

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov.

For å møte fremtidens vekst og behov vil økt bruk av innovasjon, teknologi og digitale løsninger være viktige for å opprettholde og øke dagens tjenesteproduksjon så langt som mulig innenfor gjeldende rammer. Innovasjon og digitalisering sin oppgave er å legge til rette for og å bistå tjenesteområdene i å ta i bruk ny teknologi og digitale tjenester.

KommIT-rådet

Sandnes kommune er representert i KS KommIT-rådet som på nasjonalt nivå skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser i digitaliseringsarbeid. Framover vil rådet legge vekt på samspillet mellom regional og nasjonal koordinering av arbeidet med å styrke samordningen og samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor samt samspill med privat sektor om utvikling av helhetlige tjenester til innbyggernes beste.

DigiRogaland

Sandnes kommune deltar i samarbeidet for å styrke muligheten for å realisere effekter av nasjonale løsninger og legge til rette for standardisering, samordnet arkitektur, utvikling og anskaffelsesprosesser for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Rogaland er første fylke i landet hvor samtlige kommuner signerte en slik samarbeidsavtale.

«Sandnes – helt enkelt»

I løpet av 2019 er det utviklet en egen metodikk for arbeid med digitalisering, smartby og innovasjon i Sandnes kommune. Metodikken styrer hvordan kommunen skal være pådriver for endringer mot enda mer effektiv tjenesteproduksjon, hvordan en kan levere mer og bedre for samme eller redusert ressursinnsats. Metodikken er styrende for hvordan organisasjonen arbeider med fagfeltene innovasjon, digitalisering og kommunikasjon.

Robotiseringsprosjektet (pilotprosjekt)

Sandnes kommune er i gang med arbeidet med å forenkle og forbedre arbeidsprosesser ved å ta i bruk robotisering (RPA). Programvaren (Blue Prism) er et dataprogram som kan «jobbe» i andre dataprogram og gjør det enklere å automatisere oppgaver. Prosjektet har vist at teknologien har betydelig potensial til å løse oppgaver for kommunen og kan være et viktig verktøy for å tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. 41 mulige oppgaver er identifisert. 7 av disse er kartlagt, og 2 har blitt automatisert og satt i produksjon («Avslutt saker i Public360» og «Oppdatere funksjonsbeskrivelser i Dossier»). Pilotprosjektets status er fullført.

Digitaliseringsprosjekter startet i 2019:

  • I helse og velferd er prosjektet digitalisering av papir-skjema for søknad om tjenester fra helse og velferd startet, og planlagt ferdig i 2020.
  • Prosjektet digitalisering av bookingrutiner har som mål å tilrettelegge for økt bruk av kommunale bygg og ressurser gjennom enklere bookingløsninger. Prosjektet er klar for overføring av løsning til drift.
  • Prosjektet digitalisering av boligtjenesten er startet, og neste steg er anskaffelse av løsning. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.
  • Sentral løsning for mottak av post (skanning). Prosjektet har som mål å forenkle og effektivisere postmottak ved å forenkle prosessen og samtidig fjerne behovet for kompetanse og drift av lokale skanneløsninger. Prosjektet er startet, og planlagt ferdig i 2020.

Strategi 2: Sandnes skal utøve et bevisst samfunnsansvar.

Sandnes kommune er opptatt av at kommunens innbyggere og næringsliv har tillit til at informasjon, herunder sensitiv eller personlig, håndteres på en betryggende måte og i henhold til gjeldende lover og regler.

Ny sikkerhetshåndbok er utarbeidet i 2019. Det skal nå skapes økt bevissthet, eierskap og kunnskap om emnet (personalopplysninger) hos den enkelte medarbeider. ​​Det er utført en phishing-test for å øke bevisstheten hos ansatte i håndtering av falske eposter som kommer inn til kommunen. Barnehager har fått opplæring i informasjonssikkerhet og sikkerhetsdag for fagsystemansvarlige i kommunen er gjennomført. Det er registrert 151 avvik innen informasjonssikkerhet og personvern i 2019. Ingen av avvikene var av systematisk type.

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Sandnes kommune som arbeidsgiver er en av de største virksomhetene i kommunen. Kommunen må derfor være bevisst på at den gjennom sin virksomhet innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Kommunen krever at næringslivet og resten av samfunnet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, og kommunen må gå foran med et godt eksempel og samtidig være åpne om hva som gjøres.

Nordic Edge

Sandnes kommune deltar i Nordic Edge. Nordic Edge Smart City Innovation Cluster tar sikte på å fremme og støtte forskning, innovasjon og utvikling av smarte byer og samfunn, ved å bruke teknologi og data for å skape bedre livskvalitet.

Miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn

Systemet gir virksomheten muligheten til å jobbe målrettet med sin miljøinnsats, og dermed også vise samfunnsansvar innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifisert kommunale virksomheter er Sandnes rådhus og Sandnes havn og havneterminal. Kommunen er også ansvarlig for sertifisering av private virksomheter i kommunen. 4 nye virksomheter ble sertifisert og 19 fornyinger av sertifikater (resertifiseringer) ble gjennomført i 2019. Kommunen sertifiserer også for andre kommuner og i 2019 ble 18 slike sertifiseringer gjennomført.

Bootcamp bærekraft

Bootcamp bærekraft ble gjennomført i desember 2019 med over 100 deltakere, blant dem mange skoleelever fra videregående skoler. Problemstillingen deltakerne skulle arbeide med var hvordan det kan skapes gode opplevelser på nye Ruten. Resultatet av bootcampen er innspill og løsninger som kan testes på nye Ruten, enten av Sandnes kommune eller av andre med støtte fra kommunen.

Publisert: 23.03.2020 12:57
Sist endret: 30.03.2020 11:03