Helse og velferd

I 2019 endret tjenesteområdet navn fra levekår til helse og velferd.

Helse og velferd har fokus på å levere tjenester som virker, er trygge og rettferdig fordelt. Dette gjøres gjennom målrettede tiltak og tidlig innsats. Dyktige og kompetente ledere og medarbeidere sørger for gode og trygge tjenester til innbyggerne. I 2019 har tjenesteområdet jobbet aktivt med å tilrettelegge for en god integrering av tjenestene fra 2020 i Forsand kommune. Nye tjenestebeskrivelser ble vedtatt høsten 2019.

Tjenesteområdet består av to sykehjemsenheter, enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), enhet for funksjonshemmede (EFF), samordningsenheten, mestringsenheten, legevakt, legetjenester, fysio- og ergoterapi, boligtjenesten, flyktningenheten, aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), Sandnes Matservice og NAV Sandnes.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Hverdagsmestring er felles strategi for alle tjenestene i helse og velferd og betyr at en vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen, uansett funksjonsnivå. For at hverdagsmestring skal ligge til grunn i all tjenesteyting, arbeider helse og velferd systematisk med mål om fokusendring både hos brukere og ansatte. Gjennom 2019 har tjenesteområdet startet opp arbeidet med felles verdigrunnlag. Videre arbeides det med verktøy, metoder og rutiner som støtter oppunder «hverdagsmestring».

 • Den 6. juni var alle innbyggere i Sandnes kommune invitert til åpent hus i Rådhuset under den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen» og omkring 250 personer deltok.
 • Når innbyggere skal ha helse- og omsorgstjenester blir alle spurt om hva som er viktig for dem. I tjenesteytingen blir dette fulgt opp med “Hva er viktig for deg-samtaler".
 • I løpet av 2019 ble opplæringsvedtak innført, og skal vurderes før kompenserende tiltak settes inn. Dette i tråd med satsning på hverdagsmestring.
 • Recovery (gi støtte til innbyggerens egen bedringsprosess) er implementert innen rus og psykisk helsetjeneste.
 • PAS (Positiv adferdsstøtte) er implementert som faglig grunnlag i EFF.
 • Mitt Liv handler om å bruke kunnskap fra barn i tjenesteutvikling og involvere barn i egen sak. De virksomhetene i helse og velferd som yter tjenester til barn, deltar i kommunens satsing på Mitt Liv.
 • FIT (feedbackorienterte tjenester) er et strukturert tilbakemeldingsverktøy som bidrar til bedre tilpassede tjenester i mestringsenheten.
 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering ble vedtatt i 2019.
 • Prosjekt for Tverrfaglig vurderingsteam og tverrfaglig rehabilitering i hjemmet fikk statlige prosjektmidler og ble igangsatt i 2019.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Tall fra SSB (2017) viser økt sosial ulikhet og økt barnefattigdom i Sandnes. Barnefattigdomsplan ble vedtatt i 2017 og tiltakene følges opp. I 2019 fikk utstyrslageret i AKS statlige tilskuddsmidler til innkjøp av mye nytt utstyr som lånes gratis ut til barn i familier med lav inntekt. Opplevelseskort via NAV er et populært bidrag til at fattige barn og unge kan oppleve blant annet kino, Kongeparken og tilgang til svømmehaller. I 2019 ble det delt ut 600 kort, dobbelt så mange som i 2017.

Arbeidsdeltakelse er det viktigste for å redusere fattigdom. NAV er en viktig aktør for å bidra til at innbyggere i Sandnes øker sin mulighet til arbeid og selvforsørgelse. Arbeidsledigheten hadde positiv utvikling også i 2019, men Sandnes hadde fylkets høyeste ledighet på 2,7 prosent helt ledige i desember 2019, ned fra 2,8 prosent ved utgangen av 2018. Likevel er unge uten formalkompetanse, personer med helseutfordringer og personer med lite norskkunnskaper utsatt for å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Mange av disse er henvist til sosialhjelp.

NAV 2017 2018 2019
Antall brukere med sosialhjelp 2080 2028 2011

Antallet sosialhjelpsmottakere går svakt ned, og dersom en tar høyde for befolkningsveksten er det en nedgang siste to år. Vel 30 prosent av de som mottar sosialhjelp har forsørgelsesplikt for barn under 18 år. Det er gjennomført kartlegging i 2019 for å få bedre oversikt over hvem disse er og hvilke bistandsbehov de har.

Antallet unge mellom 18-25 år med sosialhjelp er litt redusert fra 425 til 419 personer. Antallet unge per måned som har sosialhjelp som hovedinntekt og er langtidsmottaker er redusert i gjennomsnitt med nær 10 personer hver måned.

UKA (Ung Kompetent Arbeidssøker) er kommunens tiltak for å møte aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år. Tiltaket er samlokalisert og gjennomføres i samarbeid med AKS sitt arbeidstreningstilbud. UKA gir et strukturert tilbud for unge som mottar sosialhjelp med fokus på motivasjon, avklaring, praktisk arbeid og jobbsøking. I 2019 deltok 125 unge i UKA. Av disse gikk 30 prosent til jobb og 27 prosent til aktive arbeidsrettede tiltak. Om lag 15 prosent sluttet og sa fra seg sosialhjelpen. Resten ble avklart til ulike andre ytelser eller helseoppfølging.

NAV Sandnes har fått tilskuddsmidler fra fylkesmannen til prosjekt for langtidsmottakere av sosialhjelp som ikke kunne delta i tiltak på grunn av liten norskkunnskap. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2019 og metoder fra satsningen videreføres i drift. Av 50 personer i tiltaket ble 36 prosent videreført til arbeidsrettet deltakelse i KVP (Kvalifiseringsprogrammet), 20 prosent fikk AAP (Arbeidsavklaringspenger) for helseavklaring og behandling. 16 prosent fikk jobb og om lag like mange fikk avklart at sosialhjelp er riktig ytelse. Tiltaket var meget nyttig i forhold til bedre avklaring av behov og ressurser, samt riktig tiltak eller ytelse.

I 2019 ble det bosatt 54 flyktninger og 9 familiegjenforente. Dette er noe lavere enn anmodningstallet fra Imdi. Høye bosettingstall fra 2016 og 2017 medfører høye deltakertall i Introduksjonsprogrammet og behov for oppfølgingstjenester. I 2019 var om lag 65 prosent av de bosatte overføringsflyktninger som kom direkte fra flyktningleirer. Et økende antall flyktninger har behov for et tredje år i Introduksjonsprogrammet for å gjennomføre opplæring og bli klar for arbeidsmarkedet eller videre skole eller tiltak. Om lag halvparten gikk direkte fra Introprogram til jobb, studier eller videregående opplæring. Dette er på samme nivå som 2018.

Boligsosialt arbeid

Kommunen arbeider målrettet for å redusere ventelistene for kommunale boliger. Per 31. desember 2019 er det 56 personer på venteliste. Det har vært få barnefamilier på ventelisten og disse får bolig raskt.

I løpet av 2019 er:

 • 6 småhus ferdigstilt og flere er under planlegging. Det er utfordrende å fremskaffe tomter med hensiktsmessig plassering med tanke på nabolag og adgang til kollektivtrafikk.
 • Det er innført betalingsplikt for utskrivningsklare fra rusbehandling og psykiatrien. Det er ofte kort tid fra varsling til utskriving og en utfordring å fremskaffe tilrettelagt bolig raskt. Likevel har kommunen stort sett tatt imot utskrivningsklare fra rus og psykiatrisk behandling til rett tid.
 • Behovet for midlertidig overnatting er noenlunde stabilt, sett i forhold til de siste to årene.
 • Startlånutlånet er økt til kr 264,5 millioner fra kr 211 millioner i 2018.
 • 54 prosent av startlånene er tildelt barnefamilier. Dette er over nasjonal målsetting.
Midlertidig bolig, NAV 2017 2018 2019
Antall brukere midlertidig bolig 104 132 140
Midlertidig bolig, kostnad mill.kr 6,7 6,9 7,4

Skaret avlastningssenter ble tatt i bruk januar 2019. Senteret inneholder 25 avlastningsplasser, fem barneboliger og en avdeling som rommer tilsynstilbud før/etter skoletid samt i skolens fridager. Senteret er funksjonelt og er spydspiss for velferdsteknologi som er tilpasset brukerne.

Søkerlisten for omsorgsbolig med tilknyttet heldøgnsbemanning omfatter 26 personer med psykisk utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming. Av disse er to under 18 år.

EFF (enhet for funksjonshemmede) har arbeidet aktivt med å utvikle den felles faglige plattformen, positiv adferdsstøtte (PAS). PAS er en metodisk prosess som brukes blant annet for å forebygge og redusere utfordrende adferd.

Høsten 2019 startet EFF med kafedrift i Byhagen bo- og aktivitetssenter. Kafeen gir arbeidstilbud til personer med psykisk utviklingshemming samt at ansatte og publikum kan kjøpe lunsj og enkle småretter i kafeen.

Sandnes kommune er vertskommune for Jæren øyeblikkelig hjelp som er et kommunalt heldøgnstilbud for Klepp, Time, Gjesdal, Forsand og Sandnes. Det har vært flere innleggelser i 2019 enn i 2018 med totalt 737 innleggelser i somatisk behandlingstilbud (hvorav 354 fra Sandnes og 9 fra Forsand) og 73 i døgntilbud for pasienter med psykisk helse- eller rusmiddelproblemer (hvorav 55 fra Sandnes).

Det er fortsatt stort press på heldøgnsplasser og hjemmesykepleie. Det har periodevis vært utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset raskt nok, med påfølgende krav om betaling. Det er betalt omtrent kr 4,8 millioner for utskrivningsklare pasienter til Helse Stavanger. I 2019 ble det også innført betalingsplikt for pasienter fra psykiatriske avdelinger. Antall utskrivingsklare pasienter har vist nedgang utover året. Tjenestene og tildelingskontoret har arbeidet målrettet for å redusere antall liggedøgn på sykehuset for utskrivingsklare pasienter og kostnaden er redusert med omtrent kr 3 millioner i forhold til 2018. Det er også kjøpt sykehjemsplasser i Time kommune i første halvår for om lag kr 2 millioner.

I september ble 14 sykehjemsplasser på Lura bo- og aktivitetssenter tatt i bruk etter oppussing. Dette gir en dekningsgrad på 21,8 prosent av befolkningen over 80 år. Ved årsskiftet ventet 15 på langtidsplass/bokollektiv, i tillegg til 6 som har korttidsopphold eller andre heldøgnstilbud.

Det er flere ledige serviceleiligheter i borettslag der det er innskudd. Det har vært vanskelig å finne kjøpere til leilighetene og flere takker nei til tilbudet. Kommunen har kjøpt tre av leilighetene i Åseheimen borettslag.

I slutten av 2018 fikk 1 070 brukere hjemmesykepleie. Antallet har vært stabilt i flere år, men brukerne har fått større behov.

Tildelingskontoret har behandlet 1 709 søknader om hjemmetjenester og dagsenter for eldre samt 2 043 søknader om heldøgnsplass og servicebolig.

Tidlig innsats

I tråd med samhandlingsreformens intensjoner tilrettelegger kommunen for at tjenester kan ytes tidlig i alder og/ eller tidlig i problemutviklingen og med god tilgjengelighet når problemene oppstår.

Nye tidlig innsats tiltak i 2019:

 • Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) gir lett tilgjengelig hjelp til personer med lettere psykiske plager. Det er stor pågang til denne tjenesten og mange tar kontakt med Infohjelpen i mestringsenheten for å få lett tilgjengelig bistand ved spørsmål om psykiske vansker.
 • Etter modell fra RPH er det gjennom 2019 arbeidet for å etablere Rask Rushjelp (RRH) for å styrke kommunens arbeid rettet mot begynnende bekymring knyttet til rusbruk. Tilbudet skal særlig nå unge voksne, kvinner og eldre. Tilbudet omfatter bruk av alkohol, medikamenter og illegale stoffer. Etter samme modell utvikler kommunen kompetanse og tiltak for å møte også andre typer avhengighet, slik som spill, data, sosiale medier med videre. Prosjektene realiseres gjennom statlige prosjektmidler.
 • NAV har endret struktur for oppmøte. Selv om tidsrommet for drop-in-kontakt er kortere, blir brukerne nå møtt av «verter» på gulvet, i stedet for skranker og kø. Dette gir også rom for flere planlagte samtaler.
 • Friskliv arrangerte to treff for innbyggere over 75 år i det nye rådhuset. Totalt 146 deltok.
 • Nytt treningstilbud for eldre startet i Austråtthallen høsten 2019.
 • Demenskoordinator følger opp innbyggere med demensdiagnose og deres pårørende i tidlig forløp av sykdommen.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Frivillige lag og organisasjoner bidrar til å utfylle kommunale velferdstjenester og er viktige aktører i et utvidet helsebegrep. Helse og velferd yter tilskudd til flere frivillige og ideelle organisasjoner. Det er i vurderingen av søknadene lagt vekt på lokale tiltak som støtter opp under innsats der det ligger sterke statlige føringer. I 2019 økte rammen for tilskudd til frivillige med en million.

For å nå mål om samfunnsdeltakelse og meningsfull hverdag for brukere, er det nødvendig med tilrettelegging for store deler av brukergruppene. Det er viktig å se på nye tiltak, organisering av tilbudene samt økt samhandling med andre aktører for å imøtekomme behovet for fritids-, og arbeidsrettede aktiviteter.

I 2019 har tjenesteområdet hatt fokus på følgende:

 • Sammen med Nasjonalforeningen startet kommunen opp med aktivitetsvenn for demente.
 • Etablert grupper med besøksbabyer på sykehjem.
 • Samarbeid med frivillig sektor.
 • Samarbeid med seniorsentre.
 • Utvidet åpningstid på dagsenter for personer med demens fortsetter.
 • Rus- og psykisk helsetjenestene videreutvikler aktivitetstilbud til mennesker med psykiske vansker og / eller rus gjennom blant annet musikk-, treningstilbud og oppfølging fra erfaringsmedarbeidere.
 • Mestringsenheten har styrket sitt samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillig sektor.
 • I de fleste av virksomhetene er det ansatte og praksiselever fra mange land i Europa, Asia, Sør-Amerika og Afrika. For eksempel har sykehjem vest 23 land representert i arbeidsstokken. 16 prosent av fastlegene har annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Brukermedvirkning og brukerinvolvering er fokusområde. Å stille spørsmålet Hva er viktig for deg er grunnleggende i tjenestene i helse og velferd. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven har bruker rett til medvirkning. Kommunen må tilrettelegge tjenestene i samarbeid med tjenestemottaker. Medvirkningen foregår både på individ- og systemnivå samt med pårørende. Ulike metoder benyttes for å sikre medvirkning, som å innhente tilbakemeldinger og erfaring fra bruker og pårørende, slik at tjenestene kan tilpasses og bli bedre.

 • Alle bo- og aktivitetssentre har brukerråd.
 • Mestringsenheten har regelmessige møter i Bruker- og pårørendeforum.
 • Mestringsenheten har i 2019 utviklet kurs for pårørende.
 • FIT (feedbackorienterte tjenester) er et anbefalt tilbakemeldingsverktøy som er implementert i mestringsenheten.
 • DigiSos - digital søknad om sosialhjelp er innført i NAV Sandnes. Årlig behandler de om lag 10 500 søknader og i 2019 er om lag 60 prosent av disse levert digitalt. På nav.no er det lagt til rette for digital “chat”-løsning.
 • DigiHelse ble tatt i bruk i mestringsenheten, fysio- og ergoterapi barn og hjemmetjenesten for kommunikasjon mellom bruker og tjenesten. Ordningen er foreløpig lite brukt.
 • Det har blitt arrangert bruker- og pårørendemøter for søkere til heldøgnsboliger og brukere av avlastningstjenesten.
 • Åpent møte på Sandnes rådhus i forbindelse med «Hva er viktig for deg» dagen.
 • Det er gjennomført pårørendeundersøkelse til beboere på bo- og aktivitetssentrene. Undersøkelse viser gode resultater der respondentene gir en skår på 5,1 (6 er topp) på spørsmålet «Alt i alt, hvordan opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet?» Det er en liten oppgang fra 2014 og litt bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Jæren Recoverycollege har startet opp med kurs der både fagpersoner og personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse kan delta.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Helse og velferd har omorganisert tjenestene og innrettet dem for i best mulig grad kunne møte framtidens vekst og behov. Gjennom store og robuste enheter kan en nytte ressurser og kompetanse på en effektiv måte, samt gjennomføre nødvendig kvalitets- og utviklingsarbeid. Hjemmetjenester og korttidsrehabilitering er samlet under samme enhetsleder. Bo- og aktivitetssentrene er delt i to enheter.

For å sikre en forsvarlig drift fikk legevakten utvidet sykepleiebemanningen i helgene. Det pågår fortsatt en prosess for å avgjøre hvordan legevaktsamarbeidet med omkringliggende kommuner kan utvides for å gi robuste legevakttjenester i framtiden.

I 2019 var det problemer med å rekruttere fastleger også i Sandnes. Det var ingen ledige listeplasser, og det var ikke mulig å bytte fastlege for de som ønsket det. Bystyret omgjorde derfor 2 fastlegehjemler til kommunal fastlønnspraksis. Det er ansatt en fastlønnet kommunal lege i 2019. Rekruttering av den andre fortsetter i 2020.

Det er ansatt klinisk ernæringsfysiolog i EHR for å øke kunnskapsnivået både blant eldre og ansatte om riktig ernæring.

Sandnes matservice ble en del av helse og velferd fra 2019. Matservice lager maten til alle institusjonene i kommunen både med ordinære menyer og tilpassede dietter, herunder konsistenstilpasset mat. De har ansvaret for kantinen i det nye rådhuset og matleveranse til flere store arrangementer i 2019 og høster gode tilbakemeldinger.

Alle sykehjem i Sandnes kommune skal sertifiseres som Livsgledehjem. Det betyr at hver enkelt beboer får aktiviteter tilpasset egne interesser og funksjonsnivå. Arbeidet startet opp høsten 2019.

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Helse og velferd må være en attraktiv arbeidsplass som satser på faglig utvikling og kompetansestyrking. Det er rekrutteringsutfordringer spesielt for høyskoleutdannet personell som syke- og vernepleiere. Det er få kvalifiserte søkere til enkelte stillinger, spesielt på sykehjem og nattarbeid. Heltidsprosjektet i helse og velferd startet i 2019 med en kartlegging av uønsket deltid, prosjektet har gjennomført spørreundersøkelse og fokusgruppegruppeintervju. Prosjektet arbeider nå med vurdering av mulige tiltak.

Kompetansetilskudd fra Fylkesmannen gir økt mulighet for stimulering og støtte til videreutdanning for ansatte. I 2019 har 136 ansatte deltatt i et utdanningsløp. Det gjelder helsefagarbeidere som tar fagskole, ansatte som har startet bachelor i sykepleie- og vernepleiefag og 64 høgskoleutdannede har tatt påbygg. I tillegg har 36 ansatte gjennomført ABC-opplæring (Demensomsorg og velferdsteknologi). Ut over denne satsningen gjennomfører virksomhetene internopplæring og sender ansatte på relevante fagkurs. Det er i 2019 startet opp med digitale kompetanse- og opplæringsplaner for ansatte. Planene er differensiert med obligatoriske tema som gjelder alle nyansatte og tema som er tilpasset forventninger til de ulike fagrollene.

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Det er utarbeidet konkurransegrunnlag for ladestasjoner for el-biler/hybridbiler slik at tjenestene er forberedt til overgang fra fossilt drivstoff til hybridløsninger.

Publisert: 22.03.2020 13:12
Sist endret: 30.03.2020 08:29