Byutvikling og teknisk

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for overordnet, strategisk og langsiktig planlegging, kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, kommunal infrastruktur, drift av alle kommunale bygg og grøntanlegg, tilrettelegging for aktivitet og arrangement, renovasjon og myndighetsutøvelse.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Høy aktivitet i byen

Året 2019 begynte med en midlertidig isbane bygget på ti dager. I januar flyttet administrasjon og folkevalgte inn i det nye rådhuset. Flere ansatte i byutvikling og teknisk har nå fått arbeidsplass i samme bygg.

Etter sommeren ble parkeringsplassen på Ruten stengt for å gi plass til Ruten byrom. Arbeidet med utskifting av masser og fundamentering startet i august. I hovedsak vil resultatene av fjorårets arbeid bli liggende under bakken og ikke bli synlige, men de danner grunnlag for det nye byrommet som skal åpne i 2020. Den nye kollektivterminalen åpnet i desember på andre siden av servicebygget. Stengningen av Ruten som parkeringsplass, og anleggsstart på sentrumsnære områder som i dag benyttes til gateparkering, vil i de kommende årene endre parkeringsmønsteret for de som besøker sentrum med bil.

Utskifting av vann og avløpsnettet fortsatte i 2019 med omlegging av 800 meter av hovedavløpsledningen ved Vågen. Dette gjorde det mulig å fjerne den gamle pumpestasjonen midt på Rådhusplassen. Samtidig fjernet Sandnes Havn det gamle dekket på brygga for utskifting, og like før jul begynte legging av nytt golv av stein på Rådhusplassen for å lage dette om til festplass.

Gressklipping, beplanting og rydding kom tidlig i gang etter en påske med høye temperaturer og mye fint vær. Sykkelbyen Sandnes ble styrket gjennom økt standard på vedlikehold og drift av 26 km hovedsykkelveier gjennom året. Bystyret vedtok nye retningslinjer for disponering av utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering. En rekke utredinger og planer har vært til politisk behandling, blant annet Trafikksikkerhetsplanen 2020 – 2030, og driftsmodell for Austrått svømmehall. Medarbeidere har bidratt til planlegging og tilrettelegging for store arrangementer som Blinken, NM Veka og EM i friidrett.

Kommunens satsing på å få unge innbyggere kjent med å bevege seg i kommunens nettverk av gang- og sykkelveier ble en kjempesuksess. Kampanjen Beat the Street hadde over fjorten tusen deltakere. Det var elever på Malmheim skole som var mest aktive og tok hovedpremien, som var en tur til Kongeparken.

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Biokullanlegget på Vatne åpnet for produksjon og leverte jordblandinger til Ruten byrom. Anlegget ble nominert til den nasjonale prisen for årets lokale klimatiltak.

En rekke byggeprosjekter er ferdigstilt i 2019. Intensivbelysning er satt opp i flere bydeler, det er rehabilitert 7 059 meter vei, friidrettsanlegget er rehabilitert og nye oppvarmingsbaner er etablert, Lura kunstgressbane har fått nytt og mer miljøvennlig granulatdekke. Sykkelnettet i Sandnes vest er skiltet og merket, og det er satt opp nye gapahuker langs stien til Dalsnuten.

Et mangfold av oppgaver

Tjenesteområdet forvalter, planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder store infrastrukturer på vegne av fellesskapet. Det ble utarbeidet arealplaner og behandlet søknader om bygging basert på politisk vedtatte planer. Kommunedelplan for sentrum er viktig for byutviklingen, og utredninger for Bussveien blir viktig for fremtidens kollektivtilbud.

Tjenesteområdet har en rekke områder innen drift og vedlikehold der teknologi er tatt i bruk for å forenkle og effektivisere arbeidsoppgaver innen drift av by og bygninger.

Innen formidling har en i 2019 tilgjengeliggjort Sandnesi3D som vil gi folkevalgte og innbyggere gode muligheter til å se både byen og reguleringsplaner i 3D. Kommunekartet tilbyr også et kartlag som viser hvor det graves i byens gater. Det ble i 2019 solgt over 1 200 meglerpakker og produsert mange situasjonskart.

Langsiktig arbeid

Kommuneplan for Sandnes 2019-3035 ble vedtatt i bystyret i mars 2019. Arbeidet med ny kommuneplan pågikk fra 2016. Planarbeidet har engasjert byens innbyggere og næringsliv, de folkevalgte, samt mange av kommunens fagavdelinger. Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsverktøy og inneholder mål for kommunens samfunnsutvikling de neste 15 årene. Mål og strategier i ny kommuneplan vil ligge til grunn for kommunens forvaltning og drift.

Byutvikling og teknisk bestreber at de som ønsker å utføre tiltak opplever kommunen positiv og forutsigbar. Det ble behandlet over 1 300 byggesaker med lavere tidsforbruk i snitt i forhold til lovpålagt behandlingstid. Det ble holdt informasjonsmøter for innbyggere og næringsliv, blant annet om hva ny kommuneplan betyr for hytteeiendommer. Gjennomførte kundeundersøkelser peker imidlertid på ytterligere forbedringsmuligheter som det jobbes for å innfri.

Det digitale kulturminneregisteret ble i 2019 gjort tilgjengelig på kartet på hjemmesiden. Det er et viktig ledd i formidling av byens historie og danner basis for å bygge stedsidentitet hos innbyggerne.

Det ble godkjent flere private reguleringsplaner i fjor, blant annet for store tiltak som Øglændskvartalet, Rådhusmarka, Møllekvartalet og delfelter på Havneparken. Flere av tiltakene utløser behov for kapasitetsutvidelser av infrastruktur, for eksempel økt kapasitet til vann- og avløpsnettet. Det avtales i de enkelte tilfeller hvilke rekkefølgekrav tiltakene utløser. Det ble inngått 31 utbyggingsavtaler, i tillegg til 38 grunn- og rettighetsavtaler for å kunne gjennomføre tiltak.

Publisert: 23.03.2020 12:36
Sist endret: 30.03.2020 08:33