Sandnes tomteselskap KF

Foretakets formål

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge byggeklare tomter/arealer i Sandnes kommune for bolig-, nærings- og offentlig formål, for deretter å overdra disse til kjøpere og til kommunen. Arealer til bruk innenfor reiseliv/turisme, landbasert areal for sjørettet næring og byggeråstoffer inngår også i formålet.

I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabo- kommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig utvikling i samsvar med regionalplan for Jæren og Regionalplan for Ryfylke. Initiativet skal skje i forståelse med nabokommuner, og engasjementet utløses ved invitasjon om samarbeid fra kommunestyrer i nabokommuner (tilføyelse i henhold til vedtak i bystyret 17.november 2009).

Der kommunen er vertskommune for nasjonale, regionale/fylkeskommunale og eller interkommunale formål har foretaket ansvar for framskaffe tomter/arealer til formålene.

Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt oppgaven med å være kommunens aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte konsernprosjekter i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve grunneierrollen i konsernet.

Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.

Foretaket kan danne datterselskaper når dette er hensiktsmessig løsning for formålet med virksomheten.

Økonomisk resultat

Regnskapet for 2019 avlegges med et resultat på kr 8,6 millioner. Total egenkapital i foretaket er kr 461 millioner.

Driftsregnskap 2018 2019
Driftsinntekter -83228 -90100
Driftsutgifter 81208 90621
Driftsresultat -2020 521
Finansposter -9541 -9095
Årsresultat -11561 -8574

 Tabell 1

Aktivitet

Den største aktiviteten til foretaket er knyttet til utvikling av byggeklare boligtomter. Aktivitetene fordeler seg geografisk sett ut i hele kommunen. Per i dag har foretaket prosjekter under utvikling på Sørbø Hove, Kleivane, Bogafjell, Austrått, Tronsholen, Åsveien, Hommersåk og Høle. Foretaket har også lagt til rette for og solgt tomter til bolig på Rådhusmarka, Haakon 7`s gate og i Havneparken. I Sandnes kommune ble det i 2019 gitt igangsettelser på totalt 316 boligenheter. Sandnes tomteselskap sitt bidrag til dette var om lag 15 prosent.

Det er avholdt åtte prosjektkonkurranser med totalt 48 boliger i 2019. Dette er færre enn tidligere år og skyldes forsinkelser i prosjektene, spesielt i Kleivane.

Gjennomførte prosjektkonkurranser i 2019 fordeler seg på følgende områder:

Prosjekt Antall boliger Vinner av konkurransen
Kleivane 6 Bjerga bygg
Kleivane 7+7 Favoritthus
Kleivane 6 Rogaland Bolig
Kleivane 6 Østerhus
Sørbøhagane 3 Stolt Bolig
Åsveien 8 Rogaland Bolig
Høle 5 Rygehus

 Tabell 2

Transformasjon og byutvikling

Havneparken er av de største transformasjons- og byutviklingsprosjekt i Sandnes i nyere tid og 2019 har vært et år med høy aktivitet. Sandnes rådhus ble klart for innflytting i februar. De første leilighetene i Ovalen ble innflyttingsklare i desember. Samtidig startet Kruse Smith Eiendom tomtearbeid for bygging av kontorbygg som skal leies ut til Sandnes kommune til bruk for Sandnes Læringssenter og flyktningeenheten. På kvartalet S1 skal det i regi av Sandnes kommune bygges nytt offentlig parkeringsanlegg i kombinasjon med kontorlokaler. Det forventes at det vil ta mellom fem og ti år til før Havneparken er fullt utbygd.

 

Et annet viktig prosjekt i byutviklingen er Skeiane-området. Foretaket hadde ansvar for områdeplanen som legger til rette for en betydelig transformasjon og fortetting i denne delen av sentrum. Foretaket har stått for salg av det gamle rådhuset i Jærveien og Rådhusmarka. Selve overdragelsen av rådhuseiendommen skjedde i juni 2019 og rivning av den søndre delen av bygget for å frigjøre areal til nytt bygg for Lyse Elnett ble igangsatt i desember 2019. Den nye delen vil gi plass til totalt 300 kontorarbeidsplasser. Rådhusmarka er ferdig regulert og skal utvikles til et sentrumsnært og attraktivt boligområde med plass til rundt 200 boliger. Foretaket har også på oppdrag fra bystyret prosjektlederansvaret for detaljregulering av gatetun i Håkon 7’s gate.

Offentlig

Foretaket har bidratt med tomter til småhus på Bogafjell, Hesthammer og Foss Eikeland. Det reguleres også en tomt til nytt aktivitetssenter i Skaarlia og en tomt på Sørbø Hove til foreldreinitiativ.

Næring

Utvikling og salg av næringstomter er også en sentral del av foretakets virksomhet.

Foretaket er involvert i utvikling av næringsområdet på Vagle gjennom selskapet Vagle næringspark AS, med 20 prosent av aksjene i selskapet. Selskapet har per i dag 1 tomt som er byggeklar og har startet reguleringen av 2 nye næringsområder, et på 140 dekar og et på 80 dekar.

Foretaket har utviklet et næringsområde på Hesthammer på Hommersåk og i 2019 ble det solgt en tomt på dette området.

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet eierskap i følgende selskap:

 

Selskap

Eierandel

Datter- selskap

Brattebø Gård AS

70,00 %

Kleivane Utviklingsselskap AS

93,50 %

Sandnes Næringsareal AS

60,00 %

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS

65,05 %

Bogafjell Vest Utvikling AS

  60,00 % 

Tilknyttede
  selskaper

Hammaren utvikling AS

78,00 %

Sørbø Hove AS

36,00 %

Austrått Utvikling AS

6,70 %

Vagle Næringspark AS

20,00 %

Tabell 3

 

En annen viktig del av foretakets virksomhet er å framskaffe tomter til kommunens eget behov, herunder tomter til barnehage, skole, institusjoner, kommunale utleieboliger og administrasjonsbygg. Dette er en kontinuerlig prosess som koordineres med kommunens økonomiplanarbeid.

Arealreserver ved utgangen av 2019

Ved utgangen av 2019 hadde foretaket arealreserver til om lag 850 boenheter, dette tilsvarer arealreserver for om lag 10 år. Arealreservene er fordelt på følgende områder: 

Område  Antall
Kleivane 190
Hommersåk 250
Høle 53
Bogafjell 36
Sørbø Hove 60
Øygarden 44
Tronsholen 90
Sviland 120
Sandved 7
Totalt 850

 

På Hesthammer er det om lag 20 dekar næringsareal som er opparbeidet og klar for oppdeling og salg av mindre næringstomter. På Stangeland er det 2 mindre næringstomter for salg. I lenger perspektiv vil det være mulighet å realisere av om lag 30 dekar på Foss Eikeland når ny lokalisering av ridesenteret er avklart. Utover dette er Sandnes tomteselskap som nevnt 20 prosent aksjonær i Vagle Næringspark, som totalt disponerer noe over 200 dekar på Vagle. 

Satsingsområder og framtidsutsikter

Sandnes kommune og Forsand kommune ble fra 1. januar 2020 sammenslått til en kommune. Prinsippdokumentet for Nye Sandnes slår fast at den nye kommunen skal ha et tomteforetak som utfører oppgaver slik Sandnes tomteselskap har gjort til nå i Sandnes kommune. Den nye kommunen har pekt ut reiseliv, opplevelse og turisme samt havbruksnæring (blå sektor) som nye satsingsområder.

Boligmarkedet har hatt en negativ prisutvikling siden 2012, og i 2019 var prisnedgangen på brukte boliger på 2,7 prosent i vår region. En oversikt viser at rundt 3800 boliger er under planlegging og salg sentralt i Sandnes. Storstilt utbygging sett i sammenheng med nedjusterte befolkningsprognoser taler for at det må ventes økt konkurranse og lavere marginer i årene fremover. Denne prisnedgangen, sett i sammenheng med at foretaket innen få år går tom for arealer som ble ervervet til gunstige priser for 10 til 20 år siden, gjør at foretaket må ha enda større kostnadsfokus samt søke å finne gode rasjonelle løsninger for fortsatt å kunne levere rimelige tomter. Markedsmessig riktig boligsammensetning er viktig for å opprettholde interessen for prosjektkonkurransene. Kommuneplanens føringer om at 50 prosent av fremtidens boligbygging skal skje i form av fortetting langs kollektivaksene betyr at foretaket må finne nye løsninger på hvordan man skal klare å fremskaffe tomter i tråd med målsetningen om rimelige boliger til førstegangsetablerere også i disse områdene. Tomteutvikling i transformasjonsområder er mer komplekst og mer kapitalkrevende.    

Foretaket vil videreføre fokuset på Sandnes som attraktiv næringsadresse. For å lykkes med dette er det viktig at kommunen har tilstrekkelige og varierte næringsarealer å tilby, både på kort og lang sikt. Etter foretakets vurdering har kommunen sikret tilstrekkelig med tomter til kontorformål i sentrum. Dersom vi skal klare å holde målsetningen om at næringstomter skal være «hyllevare» i Sandnes så haster det med å få frem flere områder til næringsformål i næringskategori 2 og 3. 

Administrasjon og styre

Foretaket har åtte fast ansatte, tre kvinner og fem menn. Noen administrative tjenester kjøpes av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Sykefraværet var på 9,3 prosent i 2019, mot 1,3 prosent i 2018. Sykefraværet i 2019 er ikke registrert å være knyttet til arbeidsforhold. Det er ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig.

Foretakets styre består av åtte medlemmer, fem direktevalgte representanter og to indirekte folkevalgte, samt en ansattrepresentant. Av disse er det tre kvinner og fem menn. I tillegg har kommunen en representant fra rådmannen som observatør i styremøtene.

Torgeir Ravndal fratrådte, etter eget initiativ som daglig leder 1. oktober 2019 og gikk over i en 80 prosent stilling som seniorrådgiver. Styret besluttet å tilsette Laila Haugland som konstituert daglig leder fra samme tidspunkt. 

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 31.03.2020 08:07