Sandnes parkering KF

Foretakets formål

Sandnes Parkering KF har som formål å

  • være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
  • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
  • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet
  • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, skal anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

Datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS har som formål å drifte private parkeringsanlegg- og plasser.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket i 2019 avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 958 065, mot kr 1,2 millioner i 2018. Pliktige avsetninger og utbytte til bykassen, kr 1,1 millioner, er avsatt. Likviditeten er god, og foretaket har ingen langsiktige lån. Egenkapitalen utgjør kr 54,9 millioner og kortsiktig gjeld er på kr 2,6 millioner. Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og utgjør kr 13,1 millioner. Kommunens bundne parkeringsfond, jamfør plan- og bygningslovens § 28-7, 3. ledd om frikjøp parkering, forvaltes i henhold til vedtektene av foretaket. Per 31. desember 2019 utgjør det bundne parkeringsfondet kr 19,6 millioner.

Driftsregnskap 2018 2019
Driftsinntekter -19306 -17059
Driftsutgifter 19101 18631
Brutto driftsresultat -205 -1572
Eksterne finanstransaksjoner -559 -559
Motpost avskrivninger -1379 -1379
Netto driftsresultat -2143 -523
Interne finanstransaksjoner 932 932
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -1211 -958

Tabell 1

Årsresultatet før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner for datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS viser for 2019 et underskudd på kr 416 786, mot et overskudd på kr 209 807 i 2018.

Aktivitet

I 2019 har arbeidet fortsatt med prosessen knyttet til kommunikasjon, og det har gitt svært godt resultat. Det er god struktur på personalmøter og medbestemmelsesmøter.

Også i 2019 har foretaket mistet mange offentlige parkeringsplasser. Reduksjonen har først og fremst kommet som en følge av bygging av park på Ruten, veiprosjektene, mange byggeprosjekter i sentrum og utleie av veiareal. Innføringen av bomring har ført til endring av parkeringssituasjonen i byen, og antallet el-biler som har langtidsparkert frem til 1. juli 2019. Ordningen med gratis parkering for el-biler førte til at datterselskaper mistet inntekter på abonnementssiden, men situasjonen bedret seg her etter at nye regler for betaling for parkering av el-biler trådte i kraft 1. juli 2019. Samarbeidet med Sandnes kommunes ulike etater og avdelinger har vært svært bra, og er en viktig forutsetning for å lykkes. Foretaket er et aktivt medlem i Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen.

Foretaket får fortsatt positive tilbakemeldinger fra Time kommune på arbeidet som utføres der, og de ønsker å utvide selskapets aktivitet på Bryne.

Foretaket har behandlet i alt 356 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Av disse har 246 blitt innvilget, og 110 har fått avslag på søknaden. I alt 10 avslag har i 2019 blitt klaget inn for kommunens klagenemnd, og ingen av disse fikk medhold i sin klage. I 2018 var det 39 saker som ble oversendt klagenemnda. Av disse fikk en klage medhold. Foretaket administrerer totalt om lag 756 parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Kontrollsanksjoner og gebyrer:

  2018 2019
Ilagte gebyrer og avgifter 9543 7624
Klager 1042 797
Klager i % 10,9 % 10,4 %

Tabell 2

I alt 18 klagesaker av totalt 797 er i 2019 blitt anket til Parkeringsklagenemnda, og foretaket fikk medhold i alle.

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2019 hadde Sandnes Parkering KF 12 faste ansatte, både i hel- deltidsstilling, hvorav ti er ansatt som trafikkbetjenter og to i administrative funksjoner, inntil daglig leder pensjonerte seg september 2019. Teknisk fagleder og trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver.

Tidligere daglig leder gikk av med pensjon 31. august 2019 og Nina Lura som hadde fungert som daglig leder i leders fravær ble konstituert som daglig leder frem til 31. desember 2019.  Ledergruppen består av daglig leder og administrativ konsulent.

Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes kommune innen regnskap og lønn, IKT, vedlikehold av gategrunn med offentlige parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor foretaket mottar konkurransedyktige tilbud.

Styret i foretaket er sammensatt av fire menn og tre kvinner. Av foretakets ansatte er fem kvinner og syv menn.

Datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS har ingen ansatte, men kjøper tjenester som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving fra foretaket i henhold til avtale. Økonomien i de to selskapene er strengt adskilt for å sikre at konkurransedirektivet blir ivaretatt.

Bedriften er lokalisert i Holbergsgaten 15. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, med lyse kontorer, garderobeforhold og fellesrom. Bedriften ønsker å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, og i 2019 har det vært arbeidet med bedret kommunikasjon som har ført til positive resultater. Blant de ansatte er det spredning i alder, kjønn og yrkesbakgrunn. Det er nå valgt eget verneombud i foretaket som har gjennomgått nødvendig opplæring i samarbeid med Hovedverneombudet.

Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 var på 13,9 prosent, mot 30,53 prosent i 2018. Foretaket har hatt noen langtidssyke som har gitt store utslag på fraværsstatistikken. Korttidsfraværet har gått svært mye ned og ligger på 3,9 prosent (1-16 dager). Fraværet er fortsatt noe høyt for de som er langtidssykemeldt. Det arbeides videre med tiltak med ønske om å få disse raskt tilbake i arbeid.

Selskapet samarbeider nært med HR- og HMS-avdelingen i Sandnes Kommune, NAV og fagforeningene. Foretaket forsøker å legge forholdene til rette for å kunne utnytte restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig ut fra personlige og driftsmessige hensyn.  

Publisert: 29.03.2017 07:33
Sist endret: 26.03.2020 11:54