Sandnes kunst- og kulturhus KF

Foretakets formål

 Sandnes kunst- og kulturhus KF har som formål å

  • drive og utvikle aktiviteten i Sandnes kulturhus og KINOKINO, herunder å finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt
  • tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling
  • være en ledende screeningarena og møteplass
  • tilby allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier, med tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2019 på kr 169 917 der kr 13 314 går til dekning av tidligere års merforbruk. Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 143 026 der kr 87 593 dekkes inn av udisponerte investeringsmidler og kr 55 433 er overført fra driftsregnskapet. Sandnes Kunst- og Kulturhus KF hadde i 2019 samlede driftsinntekter på kr 32,5 millioner. Salgs- og leieinntekter var på kr 11,2 millioner. Regional arena for samtidsdans (RAS) hadde i 2019 inntekter på kr 4,4 millioner.

Driftsregnskap 2018 2019
Driftsinntekter -36705 -32487
Driftsutgifter 37097 32555
Brutto driftsresultat 392 68
Eksterne finanstransaksjoner -130 -199
Motpost avskrivninger -938 -367
Netto driftsresultat -676 -498
Interne finanstransaksjoner -173 -328
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -849 -170

Tabell 1

 

Aktivitet

Publikumsbesøket har samlet sett hatt en nedgang på 5,9 prosent fra 2018 til 2019. Publikumsbesøket for 2019 viser en nedgang på Sandnes kulturhus og oppgang på KinoKino, sammenlignet med 2018. Nedgangen i besøket skyldes i hovedsak at musikaloppsetningen Billy Elliott ga stort utslag med sine 21 forestillinger. Sammenlignet med 2017 har besøket økt med 3,8 prosent. Antall arrangementer har økt med 10,2 prosent, fra 265 til 292.

Antall egenproduserte og eksternt produserte arrangementer er relativt ulikt fordelt mellom kulturhuset og KINOKINO. På kulturhuset var 42 prosent av arrangementene egenprodusert, mens KINOKINO hadde 69 prosent egenproduksjon. Samlet hadde de to husene 54 prosent egenproduksjon.

Samlet Mål Resultat 2019 Resultat 2018
Antall besøkende 82000 66764 71035
Antall arrangement 300 292 265
Egne arrangement 30 % 54 % 56 %
Andre arrangører 70 % 46 % 44 %

 Tabell 2

 Kulturhuset Mål Resultat 2019 Resultat 2018
Antall besøkende 70000 54159 61738
Antall arrangement 200 161 141

 Tabell 3

KINOKINO Mål Resultat 2019 Resultat 2018
Antall besøkende 10000 12605 9297
Antall arrangement 100 131 110

 Tabell 4

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2019 hadde foretaket 17 fast ansatte fordelt på 13,2 årsverk. Av foretakets ansatte er tretten kvinner og fire menn. Styret består av fire kvinner og fire menn.

Sykefraværet ble i 2019 på 3,9 prosent mot 12,3 prosent i 2018. Den store nedgangen skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger, noe som slår sterkt ut på statistikken i en så liten organisasjon. 

Publisert: 29.03.2017 07:32
Sist endret: 26.03.2020 10:34