Sandnes havn KF

Foretakets formål

Sandnes havn KF har som formål å

  • drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte
  • sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov
  • legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport, regulert av havne- og farvannsloven

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket avlegges med et driftsresultat i 2019 på kr 6,4 millioner mot et driftsresultat på kr 9 millioner i 2018. Regnskapsmessig resultat etter avsetninger viser et mindreforbruk på kr 2,6 millioner. I 2017 var dette tallet 0. Sandnes Havn KF har i 2019 foretatt investeringer for kr 5,3 millioner.

Driftsregnskap 2018 2019
Driftsinntekter -17916 -15569
Driftsutgifter 14234 15306
Brutto driftsresultat -3682 -263
Eksterne finanstransaksjoner -620 -1006
Motpost avskrivninger -4720 -5109
Netto driftsresultat -9022  -6378
Interne finanstransaksjoner 9022 3800
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) 0 -2578

Tabell 1

Havneforetakets heleide Sandnes Havneterminal AS, hadde i 2019 en omsetning på kr 21 millioner mot kr 25,3 millioner i 2018. Foreløpig urevidert resultatregnskap viser et overskudd på kr 0,7 millioner mot kr 1,5 millioner i 2018. Oljerelaterte oppdrag har gitt økte inntekter hvorav Archer prosjektet har vært det største. Denne type oppdrag er viktige for å sikre aktivitet i perioder når det er lite gods.  

Aktivitet

Total godsmengde over de offentlige havneanleggene var i 2019 på 126 118 tonn mot 197 699 tonn i 2018. 49 000 tonn av dette skyldes reduksjon i bulklaster som historisk alltid vil variere etter prosjekter i regionen. Dette er laster som gir forholdsvis lav verdiskaping per tonn. Til tross for lavere tonnasje over kai har det vært høy aktivitet innenfor olje og gass slik at omsetning og resultat er akseptabelt.

Administrasjon og styre

Sandnes havn KF
I Sandnes havn KF er det tre fast ansatte, alle menn.

Sykefraværet i havneforetaket var 0 prosent i 2019, som i 2018.

Foretaksstyret har syv medlemmer og består av tre kvinner og fire menn. 

Sandnes hevneterminal AS
Sandnes havneterminal AS har 13 fast ansatte.

Sykefraværet i 2019 var på 2,1 prosent mot 1,2 prosent i 2018. Økningen skyldes i hovedsak ikke jobbrelaterte forhold. 

Styret har fire medlemmer og består av tre menn og en kvinne.

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 26.03.2020 10:46