Sandnes eiendomsselskap KF

Foretakets formål

Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) har nå vært operativt i fem år. Formålet med foretaket er å ivareta Sandnes kommunes behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen i underkant av 600 boliger.

Hovedaktivitetene er gjennomføring av bestilte investeringsprosjekter, forvaltning og eiendomsutvikling, utleie, innleie, kjøp og avhending av eiendom. Foretaket eier om lag 385 000 m² og leier om lag 40 000 m² bygningsmasse. Kommunen besitter med andre ord betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette fordrer at foretaket drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

Internleie ble innført for kommunale bygg i 2015. Husleieavtaler skal synliggjøre kostnader, klarlegge roller, bedre arealeffektiviteten og legge til rette for systematisk vedlikehold.

SEKF legger porteføljeprinsipper til grunn for framtidige disposisjoner. Det arbeides mot en variert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.

 

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et totalt mindreforbruk i 2019 på kr 1, 7 millioner. På energiområdet har en hatt et mindreforbruk på kr 6,7 millioner i 2019. Energiområdets mindreforbruk skal overføres til eget fond for å dekke merforbruk senere år, jamfør kommunens økonomireglement, vedtatt i bsak 78/17, punkt 7.6.2.2.2. Fratrukket mindreforbruket innen energi, som skal overføres til fond, ender en med et merforbruk på om lag kr 5 millioner. Det har vært høy aktivitet i foretaket i 2019, med stort fokus på økonomistyring. Merforbruket skyldes delvis en budsjetteringsfeil, samt at det oppsto en del uforutsette driftskostnader mot slutten av året. Merforbruket dekkes av opparbeidet fond i SEKF.

Driftsregnskap 2019 2018
Driftsinntekter -585967 -520372
Driftsutgifter 428746 422734
Brutto driftsresultat 157221 -97638
Eksterne finanstransaksjoner 288746 244877
Motpost avskrivninger -134264 -140612
Netto driftsresultat 2739 -6627
Interne finanstransaksjoner -4478 -8555
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -1739 -1928

Aktivitet

Det har også i 2019 vært et høyt aktivitetsnivå i foretaket. Antall saker som har vært styrebehandlet gjenspeiler dette. Til sammen er det behandlet 143 saker i 2019. Av større viktige saker kan følgende trekkes frem:

•             Årsberetning og regnskap SEKF

•             Regnskapsmessig rapportering etter regnskapsloven

•             Vurdering av organiseringen av eiendomsvirksomheten i Nye Sandnes

•             Fortløpende rapportering byggeprosjekt

•             Avleggelse av tre forenklede byggeregnskap for investeringsprosjekt med et mindreforbruk på kr 421 000 og 21 byggeregnskap med et samlet underforbruk på kr 12,8 millioner på et investeringsbudsjett på kr 427,6 millioner

•             Malmheim Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             Sviland Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             Kleivane Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             K2 småhus Bogafjell

•             K0 Langgata 72/76

•             K0 EFF-boliger i Olsokveien

•             K1 Sandnes kulturhus rehabilitering og ny lysrigg og tautrekk

•             K1 rehabilitering av svømmehall i Giskehallen

•             Saker om innleie av lokaler til ny helsestasjon, NAV, Sandnes Læringssenter, Flyktningeenheten

•             Driftsbudsjett 2020

•             Forslag til budsjettinnspill investeringsbudsjett ØP 2020-2023

•             Status kjøp av boliger til boligsosial handlingsplan

•             Småhus, status og utfordringer

•             S1 – nytt parkeringsanlegg i sentrum

Status for vedlikehold

Med utgangspunkt i tilstandsanalyse utført i 2018 er vedlikeholdsetterslepet beregnet til å være om lag kr 726 millioner, dette er lavere enn tidligere estimater. Intensjonen bak kartleggingen er at en i større grad vil kunne drive målrettet vedlikehold ut fra analysene. Midler brukt til planlagt vedlikehold har vært noe lavere enn faglig anbefalt de siste årene. Det er utført verdibevarende vedlikehold for omtrent kr 18 millioner i 2019.

Beskrivelse Beløp
Estimert vedlikeholdsetterslep 2010 1500000000
Tilstandsrapport 2018 726000000
Vedlikeholdsetterslep justert for 2019 729000000

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2019 var det til sammen 24 ansatte i selskapet, 9 kvinner og 15 menn. Foretaket kjøper i tillegg inn tre årsverk til offentlige anskaffelser fra kommunen. Disse har kontorsted i foretakets lokaler. Sykefraværet i 2019 var på 5,9 prosent mot 7,1 prosent året før. 

Foretaket ble besluttet avviklet etter vedtak i bsak 81/19, med endelig vedtak i Fellesnemnda for nye Sandnes 27. august 2019. Avvikling skjer fra 31. desember 2019. Etter at foretaket ble besluttet avviklet og innlemmet i rådmannens organisasjon ble det oppnevnt et avviklingsstyre. Av avviklingsstyrets medlemmer er to kvinner og to menn. Når det gjelder varamedlemmene er fordelingen en kvinne og tre menn. Fra rådmannen er det oppnevnt egen observatør til styret. 

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer som gjennomføres i Sandnes eiendomsselskap KF. Sandnes kommune bestiller sine byggeprosjekter av eiendomsselskapet.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2018 Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Avvik budsjett Prosentvis avvik
Investeringsinntekter 204245 293832 238291 -55541 -23 %

Investeringsinntektene har økt med kr 89 millioner fra 2018. Investeringsinntektene består av:

• Inntekter knyttet til salg av kommunale eiendommer, kr 50,2 millioner. Dette gjelder salg av gammelt rådhus, samt salg av kommunale gjennomgangsboliger.

• Momskompensasjon på kr 106,5 millioner, inkludert tilbakeholdt merverdiavgift på kr 15,8 millioner.

• Statlige overføringer på kr 137 millioner. Følgende tilskudd fra Husbanken, tall i millioner kroner:

  • Skaret avlastningssenter kr 57,8 millioner
  • Rusvernet på Soma, kr 26 millioner
  • Syrinveien, kr 3,6 millioner
  • Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, kr 27 millioner
  • Vatne/Dybingen småhus kr 600 000

Det er også mottatt kr 1,55 millioner i støtte fra Enova knyttet tl miljøtiltak skolebygg, samt kr 19 millioner fra spillemiddelordningen for Giskehallen og Bogafjellhallen.

 

Investeringsutgifter 820665 774997 800934 -25937 -3 %

Investeringsutgiftene som ble ført i Sandnes Eiendomsselskap KF er redusert med kr 45,7 millioner fra 2018.

Majoriteten av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger

• Skolebygg - 48 prosent

• Barnehager - 2 prosent

• Bygg innen helse - 23 prosent

• Felles kommunale bygg - 13 prosent

• Kultur- og idrettsbygg - 15 prosent

Investeringsutgiftene er kr 25,9 millioner (3 prosent) lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det er utfordrende å gi eksakte prognoser på forbruk i perioderapportene, der en skal foreta budsjettjustering for at årsbudsjettet skal framstå som reelt. En del forskyvninger blir imidlertid ikke kjent før etter at 2. perioderapport er vedtatt.

Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 622 0 0    

2018 transaksjonene gjelder midler fra tiltakspakkene i 2017 som ikke ble brukt i løpet av 2018. Det er ingen tiltakspakkemidler for 2019.

Finansieringsbehov  617043 481165 562643 -81478 -14 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån (konserninternt lån) 609679 481165 562643 -81478  

Sandnes Eiendomsselskap KF har mottatt lån fra Sandnes kommune til finansiering av investeringsprosjekter som gjennomføres av eiendomsselskapet. Det konserninterne lånet er tilpasset behovet for midler som eiendomsselskapet til enhver tid har for å betale sine utgifter.

Bruk av bundne fond 7363 0 0    
Bruk av midler som ble satt på fond for tiltakspakken 2017 i 2018.
Sum finansiering 617043 481165 562643 -81478 -14% 
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2019, MILLIONER KRONER

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 775 millioner, mens budsjettet var på kr 801 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene (med fordelte kostnader for miljøtiltak):

De største byggeprosjektene innenfor de ulike områdene har i 2019 vært (inkl mva):

 

Skolebygg

 • Bogafjell ungdomsskole, kr 116 millioner
 • Utvidelse og oppgradering på Skeiane ungdomsskole, U21 skole, kr 100 millioner
 • Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 85 millioner
 • Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole, kr 13 millioner
 • Kleivane skole og idrettshall, kr 12 millioner
 • Forprosjekt-ombygging/utvidelse Sviland skule, kr 7 millioner

 

Bygg innen oppvekst barn og unge

 • Langgata 72 helsestasjon, kr 3 millioner

 

Bygg innen helse og velferd

 • Ombygging av første etasje på Åse boas, kr 22 millioner
 • Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg, kr 12 millioner
 • Tun Håbafjell/Brattebø småhus, kr 10 millioner
 • Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 5 millioner
 • Rehab Trones boas, kr 5 millioner

 

Felles kommunale bygg

 • Nytt rådhus, kr 47 millioner
 • Sentrum parkeringsanlegg, kr 3 millioner
 • Langgata 76 rehabilitering, kr 1 million

 

Kultur- og idrettsbygg

 • Kulturhuset – rehabilitering, kr 2 millioner
 • Austrått svømmehall, kr 91 millioner
 • Rehabilitering av Giskehallen svømmehall, kr 8 millioner
 • Austråtthallen, nytt gulv og drenering, kr 4 millioner

 

Miljø- og enøktiltak

 • Utfasing av oljekjel, kr 2 millioner
 • Inneklimatiltak skoler, kr 4 millioner
Publisert: 29.03.2017 07:36
Sist endret: 31.03.2020 08:34