Tjenesteområdene

Oppvekst skole

Tjenesteområdet skole består av totalt 28 skoler, Altona (ressurssenter for skolene i forhold til håndtering av mobbing og utfordrende elevatferd), senter for flerspråklige barn og unge (FBU, bistår skolene i arbeidet med å innfri minoritetsspråklige elevers rettigheter) og Sandnes læringssenter (voksenopplæring).

Fakta om Sandnesskolen 2017 2018 2019
Barneskoler 20 20 19
Barneskoleelever 7242 7383 7395
Ungdomsskoler 7 7 7
Ungdomsskoleelever 2722 2754 2773
Kombinerte skoler 1 1 2

Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet barn og unge er satt sammen av relativt ulike tjenester rettet mot barn. Det omfatter barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, helsestasjonstjenesten og styrket barnehage.

Fakta om barnehager 2017 2018 2019
Antall kommunale barnehager 26 27 26
Antall private barnehager 41 41 41
Barnehagedekning (%) 87,40 87,90 88,10
Antall barn i barnehager 4896 4857 4856

Helse og velferd

Tjenesteområdet består av to sykehjemsenheter, EHR (enhet for hjemmetjenester og rehabilitering), EFF (enhet for funksjonshemmede), legevakt, legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, flyktningenheten, samordning, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten, NAV og Sandnes matservice

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester 2017 2018 2019
Antall omsorgsboliger eldre 52 52 52
Antall sykehjemsplasser 453 452 465
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede 169 172 172
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser 64 68 82
Antall brukere som får hjemmetjenester 1302 1354 1129
Antall vedtatte brukertimer i hjemmetjenesten per uke 3274 5412 4695
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12 12 34 21
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12 31 35 26

Kultur og næring

Tjenesteområdet kultur og næring består av følgende enheter: Næring, landbruk, kultur, Sandnes bibliotek og Sandnes kulturskole.

Fakta om kultur og næring 2017 2018 2019
Besøk per kinoforestilling 39,9 38,1 54
Netto driftsutgifter til museer per innbygger 84 82 92 

Byutvikling og teknisk

Teknisk består av resultatenhetene bydrift, byggdrift, byggesak, park, idrett og vei, utbyggingsavtaler og prosjektstyring, VA-drift, plan, samfunnsplan, geodata og teknisk felles.

Fakta om byutvikling og teknisk 2017 2018 2019
Antall behandlede meldinger, Meld Feil 3425 3776   3064
Kommunal vei (km) 348 350 351
Antall behandlede byggesaker 1422 1485 1384
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter (dager) 53 54  57

Organisasjon

Tjenesteområdet organisasjon består av følgende enheter: Dokumentsenter, BHT, IT, HR, politisk sekretariat og servicekontoret.

Fakta om organisasjon 2017 2018 2019
Antall henvendelser servicekontoret 43990 50871 49831
Gjennomsnittlig svarprosent servicekontoret 95,30 92,50 96,20
Antall lærlinger 103 120 138

Økonomi

Økonomi består av Sandnes kemnerkontor samt enhetene budsjett og analyse, anskaffelser, lønn og regnskap. Økonomi skal gi støttetjenester til alle enhetene i kommunen i form av administrative oppgaver og rådgivning.

Fakta om økonomi 2017 2018 2019
Antall utgående faktura 128839 129235 132506
Antall lønnsoppgaver* 12846 14523 12345
Andel arbeidsgiverkontroller av totalt antall arbeidsgivere (%) 5,00 5,00 5,00
Innkjøp regulert i rammeavtaler (millioner kroner) 295 346 600

* Inklusivt pensjonskassen. I 2018 og i 2019 ble lønnskjøring for følgende enheter avsluttet: Pensjonskassen, Rennesøy kommune, Rennesøy kirke, Forsand Sogneråd og Forsand Elverk.

Innovasjon og digitalisering

Tjenesteområdet består av følgende enheter: Innovasjon, kommunikasjon, digitalisering, informasjonssikkerhet og miljøledelse for egne virksomheter

Publisert: 30.03.2017 09:53
Sist endret: 30.03.2020 13:30