Rådmann

Omstilling og engasjement

Effektiv drift

Nytt rådhus, flere planer og vilje til å tenke nytt er noen av det som har preget 2019. Sandnes kommune leverer fortsatt gode tjenester og har engasjerte medarbeidere. Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand fortsatte utover året og ble avsluttet før årsskiftet.

Planen for Forus-området IKDP Forus sammen med Bymiljøpakken er to interkommunale prosjekt som krevde mye innsats i løpet av året. Aktivitetskampanjen «Beat the Street» ble en stor suksess og engasjert både alle elevene i grunnskolen og mange foreldre og besteforeldre. 

«Sandnes – helt enkelt» metodikk for arbeid med digitalisering, smartby og innovasjon ble vedtatt i 2019. Det handler om hvordan vi skal være pådriver for endringer mot enda mer effektiv tjenesteproduksjon. Sandnes bruker fortsatt relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet.

Netto driftsresultat på kr 10,9 millioner kroner tilsvarer 0,2 prosent av driftsinntektene og er omtrent som budsjettert. Brutto investeringsutgifter ble i 2019 på om lag kr 1,15 milliarder. Av dette utgjorde investeringer innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag kr 704 millioner. Netto lånegjeld økte med 356 millioner og var ved årsskiftet på 4,5 milliarder som utgjør om lag 57 000 kroner per innbygger.

 

Bodil Sivertsen

Rådmann 

 

Bodil Sivertsen

Publisert: 30.03.2017 09:27
Sist endret: 30.03.2020 13:19