Innledning

Sandnes kommune sitt netto driftsresultat for 2019 ble på kr 10,9 millioner tilsvarende 0,2 prosent av driftsinntektene. Resultatet er en god del lavere enn tidligere års resultater. Dette var imidlertid ventet og meldt i perioderapporter gjennom året. Økonomistyringen i virksomhetene er god og de aller fleste endte med mindreforbruk eller i balanse. Økningen i skatteinntektene var imidlertid lavere enn budsjettert og statlig tilskudd til ressurskrevende brukere ble også lavere enn forutsatt. For Sandnes kommune var 2019 preget av arbeidet med kommunesammenslåing og at mange medarbeider fikk ny arbeidsplass i nytt rådhus. I samfunnet ellers opplevdes 2019 som et år med positiv utvikling og optimisme i næringslivet. Arbeidsledigheten er omtrent på samme nivå i 2019 som i 2018, og var per desember på 2,7 prosent. 2020 har startet utfordrende for både Sandnes kommune og resten av Norge. Som følge av Covid 19 er det fra mars 2020 satt i verk sentrale og lokale inngripende og store tiltak. Dette får store konsekvenser for økonomien og tjenestetilbud i Sandnes kommune og en må være forberedt på å måtte foreta omprioriteringer og tilpasninger i løpet av året.

Nøkkeltall

Politisk behandling

  • Kontrollutvalget 24. april
  • Administrasjonsutvalget 18. mai
  • Formannskapet 18. mai
  • Kommunestyret 25. mai
Publisert: 13.03.2017 13:22
Sist endret: 31.03.2020 12:44