Brukerresultat

Fornøyde brukere.                                                                                                                                                   Resultatene og responsen fra de ulike brukerundersøkelsene har generelt et positivet resultat. Undersøkelsene er viktige for å videreutvikle kommunens tjenestetilbud.

Oppvekst skole

I Sandnesskolen gjennomføres utdanningsdirektoratets undersøkelser for elever og foresatte årlig.

Elevundersøkelsen

Resultatene viser at en klarer å opprettholde den positive utviklingen en har hatt i Sandnesskolen over tid. Elevundersøkelsen for 2019 viser kun mindre justeringer på de ulike indikatorene. Elevene er fortsatt godt fornøyd med støtten fra både foresatte og lærerne.

Mobbing på skolen (tallene er fra offentlige skoler:

 

Nasjonalt -7.trinn

Rogaland -7.trinn

Sandnes -7.trinn

Nasjonalt -10.trinn

Rogaland -10.trinn

Sandnes -10.trinn

Høst 2018

6,9 %

6,4 %

6,3 %

7,0 %

5,9 %

5,6 %

Høst 2019

7,0 %

6,5 %

6,2 %

6,5 %

5,1 %

4,6 %

Tabell 1 Mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Tallene viser at det er noe mer mobbing på 7. trinn enn 10. trinn. Det er lavere andel som blir mobbet i Sandnes enn det nasjonale gjennomsnittet på begge trinn. Sandnes har også en lavere andel elever som blir mobbet enn fylket samlet. Kommunaldirektør har fokus på skolemiljøet, og rådgiver i kommunaldirektørens stab bistår skolene i arbeid mot mobbing.

De aller fleste elevene på 5.-10. trinn har deltatt i undersøkelsen (93,2 prosent), men utviklingen som det refereres til over, er basert på besvarelsene fra elevene på 7. og 10. trinn. Dette fordi utdanningsdirektoratet legger samme utvalg til grunn for tallene som offentliggjøres på www.skoleporten.no.

Foreldreundersøkelsen

Undersøkelsens spørsmål omhandler hvordan foreldrene oppfatter læringsmiljøet til sine barn og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Svarprosenten var i 2019 på 58,2 prosent, som er noe høyere enn nasjonalt snitt, men noe lavere enn fylkessnittet. Det har vært en jevn stigning i deltakelsen de siste årene.

Resultatene i foreldreundersøkelsen 2019 viser at Sandnesskolen er på samme nivå som i 2018 på de fleste områder.

Oppvekst barn og unge

 • I kommunale og private barnehager arrangeres det felles brukerundersøkelse annet hvert år. Det ble gjennomført slik undersøkelse i 2018.
 • Oppvekst barn og unge har i 2019 hatt fokus på å videreutvikle tjenesten i tråd med brukernes behov. Målet er at barn og unge skal oppleve seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner. Til arbeidet blir det brukt metoder og ressurser fra ForandringsfabrikkenMitt Liv.
 • Barne- og familieenheten arbeider fortsatt med implementering av FIT (Feedbackinformerte tjenester) i virksomheten. Gjennom FIT vil en kunne få systematiske tilbakemelding fra brukere for å kunne tilpasse sine tjenester i tråd med disse.

Helse og velferd

I 2019 har det vært fokus på å øke graden av brukermedvirkning og tilbakemeldinger:

 • Pårørende- og brukerperspektivet er premisser i fag- og temaplanene som er utarbeidet.
 • Spørsmålet «Hva er viktig for deg» skal stilles til brukere av tjenestene. Det ble arrangert åpen dag i forbindelse med nasjonal «hva er viktig for deg – dag» i rådhuset den 6. juni 2019.
 • Helse og velferd har utarbeidet en egen pårørendestrategi som ble vedtatt i januar 2018.
 • Mestringsenheten har fokus på brukermedvirkning og brukertilbakemeldinger. Enheten bruker FIT som tilbakemeldingsverktøy i flere avdelinger. FIT gir kvalitetssikret tilbakemelding på individ- og systemnivå, for å sikre recovery-orienterte og nyttige tjenester.
 • Mestringsenheten har i 2019 utviklet kurs for pårørende.
 • Det er brukerråd ved alle bo- og aktivitetssentre.
 • VIPS metodikk (personsentrert omsorg) brukes på demensavdelinger. Det handler om å ta hensyn til hvordan brukeren opplever sin situasjon og verden rundt seg.
 • DigiSos - digital søknad om sosialhjelp er innført i NAV Sandnes. Årlig behandler de om lag 10 500 søknader og i 2019 er om lag 60 prosent av disse levert digitalt. På nav.no er det lagt til rette for digital “chat”-løsning.
 • DigiHelse ble tatt i bruk i mestringsenheten, fysio- og ergoterapi barn og hjemmetjenesten for kommunikasjon mellom bruker og tjenesten. Ordningen er foreløpig lite brukt.
 • Det har blitt arrangert bruker- og pårørendemøter for søkere til heldøgnsboliger og brukere av avlastningstjenesten.
 • Det er gjennomført pårørendeundersøkelse til beboere på bo- og aktivitetssentrene. Undersøkelse viser gode resultater der respondentene gir en skår på 5,1 (6 er topp) på spørsmålet «Alt i alt, hvordan opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet?» Det er en liten oppgang fra 2014 og litt bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Jæren Recoverycollege har startet opp med kurs der både fagpersoner og personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse kan delta.
 • Flyktningenheten har et brukerråd som sikrer nyttige brukertilbakemeldinger. Alle kurs i introduksjonsordningen blir evaluert av deltakerne, i tillegg til at nybosatte gjennomfører enkle tilbakemeldingsskjema.
 • Det er gjennomført systematisk brukermedvirkning og pårørendesamarbeid i alle avdelinger i EFF.
 • AKS gjennomførte i høst en enkel brukerundersøkelse som skal gjennomføres to ganger per år. Deltakerne tilbakemeldte at de var fornøyde.
 • Boligsosial arbeidsgruppe har gjennomført møter med nabolag og informasjonsmøter til bydelsutvalg.

Byutvikling og teknisk                                 

Tjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2019.

 

Publisert: 13.03.2017 13:28
Sist endret: 31.03.2020 08:49