Status for bystyrets vedtatte tekstforslag

 Tabellen under gir en oversikt over tekstvedtakene og statusrapport for disse per august 2020.

TEKSTFORSLAG Ansvarlig Frist Status
Nyskapende aktivitetsarena for barn Byutvikling og teknisk i samarbeid med Eiendom Februar  

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den framtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021.
Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 prosent av kostnader for nyskapende aktivitetsarenaer.

I økonomiplan er det de neste årene lagt inn kr 3 millioner årlig til skoler, utendørsanlegg (økonomiplan S14). Sandnes kommune har også vedtatt å sanere mindre lekeplasser og erstatte med større lekeplasser med universell utforming og kvalitet skal skape bedre samlingsplasser i bydelene.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det kan være hensiktsmessig å søke finansiering gjennom Nyskapende Aktivitetsarena hvor det er sammenfallende med tiltak som skal gjøres i Sandnes, og om nødvendig omprioritere rekkefølgen som er gjort i økonomiplan i forhold til tilstandsanalyser hvor det er forsvarlig.
KOMMENTAR: Det er igangsatt reguleringsarbeid på idrettsområdet på Lundehaugen. I dette arbeidet er det foreslått innregulert en aktivitetspark som er i tråd med kulturdepartementets ordning for søknad om nyskapende aktivitetsarenaer. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 prosent av kostnader for realisering av det helhetlige anlegget. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 4 millioner og nedre tilskuddsbeløp er kr 2 millioner. Søknadsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021 og kan bare søkes av kommuner. Ordningen er derfor rettet mot større aktivitetsarenaer som ikke faller inn under eksisterende tilskuddsordning for nærmiljøanlegg.

Ungdomshus Kultur og næring i samarbeid med eiendom Juni 2021 Utsatt

Leieavtale med L54 går nå ut. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forslag til ungdomshus som skal erstatte dette tilbudet. Sandnes ungdommens kommunestyre involveres i arbeidet.

KOMMENTAR: Kommunestyret vedtok i ksak 19/20 Byggeprogram og K0 for kvartalet S1. Her er det inkludert nye lokaler for ungdomsaktiviteter. Det er vedtatt at bygget skal ferdigstilles juni 2021. Oppdatering september 2020: Satt på vent som følge av utsettelse av kvartalet S1.

Prosjekt heltid Helse og velferd Høst 2020 Påbegynt

I Sandnes kommune skal heltidsstillinger være hovedregelen. Kommunestyret ber rådmann starte opp piloter som en del av videreføringen av prosjekt heltid. Heltidsprosjektet har tre overordnede mål:
1. Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse.
2. Øke andel heltidsstillinger.
3. Redusere antall helgestillinger.
Prosjektet er i gang med sin første pilot som er utprøving av årsturnus i Enhet for funksjonshemmede (EFF). Piloten har som mål å innføre årsturnus i 12 avdelinger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de 12 avdelingene er per i dag 55,3 prosent.

Bemanningssenter Barn og unge Høst 2020 Påbegynt

Kommunestyret ber rådmann vurdere et bemanningssenter med faste hele fagarbeider stillinger som vikarer til bruk i barnehage og skole innenfor rammen av vikarbruken.
KOMMENTAR: Arbeidet med oppdraget er startet opp, og det har vært arbeidet med behovsavklaringer. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen.
I Sandnesskolen tilstrebes høyest mulig pedagogtetthet i undervisningstiden, og det er en målsetting å redusere antall assistenter og fagarbeidere i denne delen av skolens virksomhet. Stabilitet og trygghet rundt elever som trenger faste rammer er et mål og derfor benyttes sjelden vikarer utenfra. I vikarsituasjoner omdisponeres i størst mulig grad skolens personell og bemanningen løses derfor lokalt. Personell fra skolens SFO benyttes også i denne vikarbemanningen.
Barnehagene har allerede en rekrutteringstjeneste. Denne formidler ved vanlig drift om lag 100 vikarer per dag ut til de kommunale barnehagene. Vikarene lønnes per oppdrag i den enkelte barnehage. Rekrutteringstjenesten rekrutterer og formidler vikarene. Rekrutteringstjenesten har dermed ikke arbeidsgiveransvar eller ansvar for ledelse av vikarene. Etter at det ble avklart at en vikartjeneste sammen med barnehage per i dag ikke er aktuelt for skole, drøftes nå hvordan tjenesten eventuelt kan endres/videreutvikles til en virksomhet med fast ansatte vikarer til barnehagene.

Sykehjemsdekning Helse og velferd Høst 2020 Påbegynt

Kommunestyret ber rådmann fortsatt sikre full sykehjemsdekning. Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov. Hovedregelen er enkeltrom, med mindre brukeren ønsker dobbeltrom/delt rom. Variasjoner i utskrivningsklare pasienter fra SUS varierer fra uke til uke.
KOMMENTAR: Kommunestyret behandlet bygging av nye sykehjemsplasser på egen tomt versus utvidelse på Lunde og Rovik bo- og aktivitetssenter i sak 106/20.

Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne Boligsosgruppen Vår 2020 Sluttført 

Kommunestyret ber rådmann om en sak med framdriftsplan for å fjerne ventelister på boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.
KOMMENTAR: Orienteringssak ble lagt fram for kommunestyret i møte 22. juni 2020 (osak 29/20).

Kompetansestrategi Helse og velferd  Påbegynt

Kommunestyret ber rådmannen sammen med de tillitsvalgte videreutvikle strategien for å sikre riktig kompetanse for rett arbeid i kommunen nå og fram i tid. Det bes i denne forbindelse se på omorganisering.
KOMMENTAR: Helse og velferd har startet arbeidet med å utarbeide en helhetlig kompetansestrategi for tjenesteområdet.

Kommunen som arbeidsgiver Forhandling  Sommer 2020 Påbegynt 

Kommunestyret ber rådmann om å sette ned en gruppe bestående av administrasjon og tillitsvalgte for å se på lønnsforskjeller som er oppstått som en følge av at den lokale lønnsstigen ble avsluttet i 2016 og resultatet av de påfølgende lønnsoppgjørene. Hvor mange er rammet, hvor store er lønnsforskjellene og hva skal til for at dette rettes opp. Hvordan ser dette ut sammenlignet med omkringliggende kommuner og hva har de eventuelt gjort. Gruppen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak innenfor den totale lønnsrammen.
KOMMENTAR: Arbeidsgruppa har i perioden fra mai til august arbeidet med avdelingsledernivået i Sandnes kommune. Det er innhentet opplysninger fra andre kommuner samt diskutert kriterier som skal ligge til en vurdering av lønnsfastsettelse for avdelingsledere. Arbeidsgruppa skal avslutningsvis komme med forslag til tiltak.

Eldreboliger Helse og velferd  Sommer 2020  

Kommunestyret ber rådmann vurdere behov med bemanning og framtidens boform som er omtalt i omsorgsplanen uten stedlig fast bemanning hele døgnet som alternativ til dagens tilbud.
KOMMENTAR: Rådmannen vil vurdere dette i forbindelse med revidering av "En god hverdag - for alle" til høsten.

Serviceboliger Helse og velferd   Påbegynt

Det står serviceleiligheter ledige både privateide og i kommunens eie. Rådmann bes se på best mulig utnyttelse og organisering av disse boformene.
KOMMENTAR: Kommunen har inngått leieavtale om ledige serviceboliger i Åseheimen borettslag. Avtalen innebærer at kommunen kjøper leiligheten i løpet av 2020 dersom borettslagets generalforsamling godkjenner endring i vedtektene som tillater kjøp. Leilighetene skal brukes som midlertidige sykehjemsplasser i forbindelse med Covid -19 pandemien. Rådmannen vil komme tilbake til videre bruk i neste handlings- og økonomiplan.

Storbynettverket Rådmannen Vår 2020 Påbegynt

Kommunestyret ber rådmann søke medlemskap for Sandnes i storbynettverket.
KOMMENTAR: Prioritet denne perioden har vært samarbeid med nabokommuner, storbynetterket og KS om Covid-19 situasjonen. Storbymidler satt som tema i besøk fra KS 16. august 2020.

Rapporteringssystem Rådmannen Hele året Påbegynt

Kommunestyret ønsker en mer tillitsbasert kommune med mer tid for ansatte til det elementære arbeidet og ber rådmann vurdere rapporteringsrutinene i kommunen.
KOMMENTAR: Forenklinger, framtidig rapporterings omfang og struktur inngår i omstillingsarbeidet Sandnes 2025.

Eget planarbeid Byutvikling og teknisk 1. halvår 2020 Påbegynt

I økonomiplanen ligger det inne flere poster på eksterne konsulenter til reguleringsarbeid og mulighetsstudier. For å redusere kostnader knyttet til bruk av eksterne konsulenter ber kommunestyret rådmann vurdere om planavdelingen kan utføre en større andel av reguleringsplaner og mindre mulighetsstudier selv.
KOMMENTAR: Virksomhet Plan sikter mot å vri en større del av kommunalt planarbeid over mot planlegging med egne ressurser. Bevilgningene til reguleringsplanarbeidet ligger imidlertid i dag hos Sandnes tomteselskap KF og Eiendom, og i svært liten grad hos Plan. I forbindelse med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 vil endringer her bli vurdert.

Insektvennlig kommune Byutviling og teknisk Sommer 2020 Påbegynt

Kommunestyret ber rådmann starte et fireårig prosjekt om å systematisk plante bærbusker, frukttrær, urter og andre insektsvennlige nytteplanter ut i byens parker og i lekeplasser. Kommunens innbyggere kan nyte fruktene gjennom selvplukk.
KOMMENTAR: Utvalg for miljø og tekniske saker ble i sak 20/2020 orientert om driftstiltak som endres for å legge bedre til rette for insekter i arealer eid og driftet av Sandnes kommune. Det planlegges å starte et prosjekt om insektsvennlig kommune som skal se på både insektsvennlige pryd- og nytteplanter og muligheten for dyrking på våre kommunale grøntareal. I økonomiplanen for 2021 bør det settes av midler til tiltak for å gjennomføre prosjekter som legger til rette for insekter og økt biologisk mangfold slik at tiltak kan gjennomføres fra 2021.

Vaktapotek Innovasjon og digitalisering  1. halvår 2020 Sluttført 

Kommunestyret ber rådmann gå i dialog med bransjen for å se på om det er mulighet for å få vaktapotek i Sandnes.
KOMMENTAR: Orienteringssak lagt fram for kommunestyret i møte 22.06.2020 (O-sak 31/20).

Strategisk handlingsplan for næringsutvikling Kultur og næring Høst 2020 Påbegynt

Kommunestyret ber rådmann gå i gang med en næringsstrategisk handlingsplan for Sandnes kommune. Sandnes skal være en foretrukken kommune for næringsetablering og som bostedskommune. Planen skal ha konkrete satsingsområder, organisering med kommunen og næringslivet i førersete, fordeler og utfordringer i dag med konkrete målsetninger som omdømmebygging og skape nye arbeidsplasser. Sandnes skal være en anerkjent næringsadresse det innebærer at vi skal være på tilbudssiden for næringen. Vi sier ja når vi kan og nei når vi må.

Planen bør ta høyde for både etablerte fagmiljøer og gründerbedrifter. Planen bør peke på konkrete lokasjonsmuligheter, og utrede muligheter innenfor ulike bransjer.
KOMMENTAR: Sak om "Økonomi og organisering ved utarbeidelse av Næringsstrategi for Sandnes 2020-2030" var til behandling i Utvalg for kultur, næring og innovasjon 28. april 2020. Saken gikk videre til kommunestyret 25. mai 2020. Utvalg for kultur, næring og innovasjon er politisk styringsgruppe. Det er etablert referansegruppe og invitert til workshop for næringslivsaktører i uke 40.
Strategien har fått betegnelsen Næringsstrategi Sandnes 2020-2030. Det er satt en tidsplan hvor mål er å fremme forslag til næringsstrategi til utvalg for kultur, næring og innovasjon i desember 2020.

Reiser og seminarkostnader Økonomi Våren 2020 Påbegynt

Reise- og seminarkostnader bør reduseres vesentlig. Muligheter som fjernmøter og videreformidling av kunnskap mellom våre ansatte må utnyttes bedre.
KOMMENTAR: Som følge av den Koronasituasjonen og den økonomiske situasjonen er det er innført tilsettingskontroll for alle stillinger som ikke arbeider direkte med brukere. Ingen faste stillinger eller vikariater skal tilsettes uten en grundig vurdering og drøfting med kommunaldirektør /leder av kommunalt foretak.
Det er i tillegg innført reiserestriksjoner og det er kun tillatt med reiser relatert til lovpålagte oppgaver. Reisepolitikk for Sandnes kommune vil bli oppdatert. Hovedregelen er bruk av video-, teams- eller skypemøter. Det er og satt begrensninger på bruk av konsulenter. Konsulenter kan kun brukes dersom kapasitet eller kompetanse ikke er tilgjengelig i Sandnes kommune. Konsulentoppdrag som ikke er knyttet til direkte tjenesteproduksjon, skal drøftes med kommunaldirektør/daglig leder kommunalt foretak.

Boligsosialt arbeid Boligsosgruppen 1. tertial

Sluttført 

Alle prosjekter må gjennomgås på nytt for å få ned kostnadsnivået og alternative løsninger må vurderes Det må vurderes andre løsninger enn småhus som har blitt forholdsvis dyre. Der det er faglig forsvarlig, skal også kjøp av leiligheter vurderes opp mot alternativet at kommunen bygger selv. Innsatsen reduseres ikke.
KOMMENTAR: Orienteringssak lagt fram for kommunestyret i møte 22. juni 2020.

Sandved skole Eiendom Februar Sluttført

Rådmannen bes vurdere om det er mulig å framskynde oppstart av Sandved skole. Arbeidet med utredning av sentrumsskole fremskyndes og starter opp i 2020.
KOMMENTAR: Framskynding er ikke mulig i dette prosjektet blant annet på grunn av arbeidsomfang med nødvendig planlegging, regulering og det at skolen er i drift. Når det gjelder mulighetsstudie er dette godt i gang og det pågår grunnundersøkelser.

Porteføljestyring Økonomi Før handlings- og økonomiplanen Påbegynt

Det legges fram en sak om det er mulig å innføre rammebevilgning for investeringer og at de enkelte investeringsbeslutninger gjøres basert på porteføljestyring. Eksempelvis skal en slik vurdering foretas før det tas en endelig beslutning om ev utvidelser av Rovik og Lunde BOAS.

Ved investeringsbeslutninger må tiltakets livstidskostnader ivaretas. Dette betyr at driftskostnader for ulike alternativer vektlegges.
KOMMENTAR:
Som en del av omstillingsarbeidet, Sandnes 2025, foregår det nå et arbeid med å gjennomgå måten investeringsprosjekter gjennomføres på. Mandat for arbeidet er:
Det skal utredes hva som skal til for å sikre at bygge- og anleggsprosjekter har lavest mulig kostnader i et livssyklusperspektiv. De ulike fasene av prosjektgjennomføringer fra behov oppstår til planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter skal gjennomgås med sikte på å identifisere hvordan hver enkelt av fasene bør organiseres og gjennomføres for å få lavest mulig livssykluskostnader. Kommunens årlige kostnader på lang sikt skal med andre ord vektlegges.

Oppkjøp av arealer Rådmannen Kontinuerlig  

Kommunestyret ber om at formannskapet skal involveres tidlig ved aktuelle oppkjøp av arealer for å sikre friluftslivsinteresser.
KOMMENTAR: Tekstvedtaket forstås som tilføyelse til etablerte reglement og saksbehandlinger følges opp i samsvar med vedtaket.

Salg av eiendom Rådmannen Løpende  

Tidligere vedtak om at eiendommer som ikke brukes av kommunen eller som ikke har konkrete planer om framtidig bruk skal selges, står fast.
KOMMENTAR: Vedtaket forstås som presisering for eiendomsforvaltningen. I hvert enkelt salg fremmes egen sak til formannskapet. Se forøvrig redegjørelse i 2. perioderapport.

Fritidskort Kultur og næring Sommer 2020 Sluttført

Sandnes kommune søker om å bli en forsøkskommune for Fritidskortet for alle barn/unge mellom 6 og 18 år.
KOMMENTAR: Sandnes fikk avslag på søknaden. Kommunestyret fikk en orienteringssak om dette på møtet 25. mai 2020.

Ettervern Helse og velferd Høst 2020 Utsatt

Rådmannen bes om å utrede og komme med en sak som drøfter om deler av etterverns arbeidet kan utføres av ideell sektor eller i et samarbeid med ideell sektor.
KOMMENTAR: Stort arbeidspress blant annet med Covid-19-håndtering gjør at sak utsettes til våren 2021.

Greater Stavanger Kultur og næring Høst 2020 Påbegynt

Greater Stavanger i sin nåværende form avvikles ved kontraktslutt. Kommunestyret ber rådmannen sammen med nabokommunene utarbeide en langsiktig strategi for regionalt næringsutviklingsarbeid.
KOMMENTAR:
Mandat:
Kommunestyrene i Stavanger, Sandnes og Sola (eierkommunene) sa i desember 2019 opp partnerskapsavtalen med Greater Stavanger AS (GS), med sikte på endelig avvikling innen utgangen av 2021. Eierkommunene har vedtatt et felles mandat for utforming av ny organisering av regionalt næringssamarbeid. Ny organisering skal ha fokus på storbyregionen, ta utgangspunkt i regionens komparative fortrinn og være basert på kommunenes og næringslivets behov. Forslag til ny organisering er basert på vurdering av ulike modeller og erfaringer fra andre byer og regioner, nyere forskning, samt innspill fra medvirkningsprosesser med deltakelse fra partnerkommunene i GS, næringsliv, akademia og andre relevante aktører. Likelydende forslag til ny organisering behandles i storbykommunene i løpet av høsten 2020.
Prosess:
I Sandnes kommune var saken til politisk behandling i formannskapet 31. august og utvalg for kultur, næring og innovasjon 1. september. Saken sendes på høring til nåværende partnerkommuner i Greater Stavanger, med høringsfrist 30. september. Etter høring fremmes det sak for kommunestyre om endelig løsning, etter vedtak i de tre kommuner og høringsinnspill.
Det er mål om at ny organisering skal tre i kraft januar 2021. Det var likelydende saksfremlegg for de 3 eierkommuner.

Frilager Rådmannen 2020 Påbegynt

Sandnes kommune ønsker å gå inn i Frilager. Det må lages en samarbeidsavtale mellom Frilager og AKS, slik at AKS kan videreutvikle sitt konsept, men under samme "paraply". Rådmannens stab har overtatt prosjektansvar her.
KOMMENTAR: Arbeid med utforming av formell avtale med Frilageret pågår. Internt tverrfalig arbeid. Vektlegges at AKS kan videreutvikle sitt eksisterende konsept. Kommuneadvokaten konsultert om de juridiske forhold.

Energieffektive bygg Eiendom Løpende Sluttført

Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens virksomhet er organisert på en effektiv, målrettet og koordinert måte innenfor klima- og miljøområdet. Kommunestyret ber rådmannen satse videre på kostnadseffektive og energieffektivisering i kommunale bygg, implementere hvor det er naturlig miljøinnovative løsninger og benyttelse av relevante støtteordninger på miljøområdet.
KOMMENTAR: I hvert byggeprosjekt vurderes klimavennlige energiløsninger som en del av byggeprogrammet. Nye tiltak blir meldt inn i forbindelse med handlings- og økonomiplan hvert år, støtteordninger blir fulgt opp av eiendom i de enkelte byggeprosjektene.

Sammenkobling av grøntdrag og turveier Byutvikling og teknisk  Løpende Sluttført

Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre for å bevare og tilgjengeliggjøre kommunens natur- og friluftsområder. I tettbebygde områder er det viktig å bevare og videreutvikle grønne lunger. For å stimulere til mer fysisk aktivitet ber kommunestyret om at rådmannen fortsette arbeidet med å etablere/forbedre turveier eller forbindelser mellom grøntdragene.
KOMMENTAR: Det er i handlings- og økonomiplanperioden avsatt årlige beløp på kr 0,4 millioner til forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. I tillegg er det satt av kr 1 million årlig til oppgradering og sammenkobling av turveinettet.

Arbeid mot seksuell trakassering Organisasjon og oppvekst skole Høst 2020  

Sandnes kommune skal styrke arbeidet mot seksuell trakassering blant elever og ansatte i kommunen.
KOMMENTAR: Etiske retningslinjer skal revideres og legges fram for politisk behandling innen utgangen av 2020. Dette punktet vil bli sett på da.

Publisert: 30.05.2018 13:47
Sist endret: 29.09.2020 13:17