Byutvikling og teknisk

Økonomi

Byutvikling og teknisk Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Byutvikling 26 319 29 394 -3 075 47 571 -3000 
Fagstab B&T 21 791 20 450 1 340 21 958 0
Teknisk 88 569 96 582 -8 013 130 263 4 500
Teknisk selvkost -146 156 -144 940 -1 216 -874 0
Sum byutvikling og teknisk -9 477 1 486 -10 964 198 920 1 500

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk per august på om lag kr 11 millioner.

Innenfor området byutvikling ligger virksomhetene samfunnsplan, geodata, planavdelingen og byggesak. Samfunnsplan er fullt ut skattefinansiert, geodata og planavdelingen er splittet i selvkost- og skattefinansierte områder og byggesak er fullt selvkostområde med unntak av ressurser som benyttes til klagebehandling. Samlet har disse områdene et mindreforbruk på kr 3,1 millioner. Samfunnsplan har mindreforbruk på kr 1,9 millioner som følge av vakante stillinger som ikke blir besatt som en del av sentralt besluttet stillingskontroll. Geodata har mindreinntekter på kr 1,2 millioner. Gebyrene ble justert opp i første perioderapport. Gebyrinntektene er imidlertid markedsstyrt etter hvilke tjenester markedet bestiller, og det er derfor alltid usikkerhet ved budsjettering av disse. Planavdelingen har avvik på kr 0,8 millioner som skyldes mindreforbruk på skattefinansiert område, kr 0,5 millioner som følge av vakanser og sykelønnsrefusjon og kr 1,4 millioner i mindreinntekter på selvkostområdet grunnet lavere aktivitet i markedet som følge av covid-19 i vår. Byggesak har et avvik på kr 3,4 millioner som følge av vakanser og refusjon av fødselspenger, og merinntekter på gebyrer på kr 2,5 millioner. Det vurderes å sette ned gebyrsatsene innen byggesak. Det forventes et avvik på området på om lag kr 3 millioner ved årets slutt. En del av avvikene innen byutvikling vil imidlertid gjøres opp ved avsetning til eller bruk av selvkostfond.

Merforbruket hos fagstab byutvikling og teknisk skyldes ufordelt innsparing i budsjettet. Det er tatt en beslutning på fordelingen og området forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Innen området teknisk ligger park, idrett og vei (PIV) og prosjekter og avtaler samt byggdrift og bydrift. Av avviket på kr 8 millioner skyldes kr 6,1 millioner en regnskapsteknisk problemstilling som har oppstått etter at nye oppstillinger ble lovfestet fra 2020 hvor føring av avsetning til bundet fond ikke tas med. Det arbeides med å finne løsning for føringspraksis slik at føringene blir korrekte og ikke skaper slike avvik. Virksomhetene prosjekter og avtaler, byggdrift og bydrift er utførerbedrifter som i stor grad har oppdrag for andre virksomheter i kommunen. Det utføres oppgaver både i forhold til faste driftsavtaler, og enkeltprosjekter. Per august har disse tre virksomhetene et samlet mindreforbruk på kr 2 millioner. Kostra-artene for føring av internfakturering er fra 2020 fjernet og dette har skapt noe utfordring i forhold til nye rutiner for slik fakturering som   igjen fører til periodevise avvik. Dette forventes imidlertid å være i balanse ved årsslutt. Innen bydrift ligger parkering og her forventes mindreinntekter på rundt kr 4,5 millioner etter gratis parkering under covid-19-perioden i vår. Det er fond på området som kan dekke inntektstapet og vil vurderes i forbindelse med regnskapsavslutningen

Teknisk selvkost består av VAR-områdene. Avviket her skyldes merinntekter i forhold til gebyrer. Området gjøres opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Omstilling

Virksomhetene fikk i oppdrag å foreslå innsparinger på måter som minst mulig grad påvirker leveranser av tjenestene. Det ble gitt mandater for innsparing på driftsbudsjettet for 2020 på totalt kr 5,5 millioner. I hovedsak tas innsparingene gjennom redusert konsulentkjøp, reduserte kurs- og reiseaktiviteter og stillingskontroll ved vakanser.

I omstillingsprosjektet er det identifisert muligheter for kvantitative forbedringer (innsparinger) og kvalitative forbedringer. Det er identifisert rundt 100 forbedringsmuligheter kan øke kvaliteten på tjenesteområdets leveranser og på lengre sikt gi reelle innsparinger. Det pågår prioritering blant alternativene for å lage en liste over hvilke forbedringsmuligheter som iverksettes først.

Investeringsporteføljen er gjennomgått med tanke på hvilke prosjekter som kan omprioriteres.  Dette som ledd i tilpasning av aktivitetsnivå som gjenspeiler kommunens økonomiske situasjon.

Produksjon

Prosjekt og avtaler 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall oppstartede forhandlinger nye utbyggingsavtaler 30 29 3,4 %
Markedsstyrt. Redusert aktivitet på grunn av Covid-19.
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 24 31 -22,6 %
Lenger forhandlingsprosess. En del utbyggere avventer.
Antall utbyggingsavtaler inngått 12 22 -45,5 %
På grunn av markedet avventer utbygger.
Antall inngåtte anleggsbidragsavtaler 1 4 -75,0 %
Utsendt flere avtaler, men utbygger avventer med igangsettelse.
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 3 3 0,0 %
Samme nivå som i fjor.
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 14 32 -56,3 %
Flere pågående forhandlinger om rettighetserverv.

 

Brutto driftsutgifter prosjekter og avtaler

Avviket skyldes endring i føringspraksis for interfakturering.

 

Plan 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall oppstartsmøter 7 15 -53,3 %
Markedsstyrt. Kraftig reduksjon pga Covid-19
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 9 9 0,0 %
Markedsstyrt.
Antall reguleringsplaner vedtatt 10 8 25,0 %
Markedsstyrt.
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 100 100 0,0 %
Frist måles i forhold til saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er mottatt til plan er framlagt for utvalg for by- og samfunnsutvikling til førstegangsbehandling. 

 

Brutto driftsutgifter plan

Avviket skyldes økning i lønnskostnader, noe økning i konsulenttjenester og endring i føringspraksis for internhusleie.

  

Byggesak 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor 1678 1900 -11,7%
Markedsstyrt parameter.
Anrall forhåndskonferanser 110 124 11,3%
Markerdsstyrt parameter
Antall byggesøknader behandlet 1150 850 35,3%
Markedsstyrt. Inkluderer alle byggesaker og delingssaker behandlet. 
Antall behandlede igangsettingssøknader 93 86 8,1%
Markedsstyrt parameter.    
Andel saker behandler innen frist (%) 99 98 1,0%
Markeds- og ressursavhengig
Antall tilsyn gjennomført 88 166 -47,0 %
Redusert aktivitet som følge av covid-19.    
Antall ulovlighetsoppfølging 105 115 -8,7%
Redusert aktivitet som følge av covid-19
Antall klagesaker behandlet 60 59 1,7%
Omtrent samme nivå på klagebehandlinger i 2020 som i 2019.

 

Brutto driftsutgifter byggesak

Økning i lønnskostnader som følge av 2 nye ansatte. En nyopprettet stilling og en stilling overført fra Forsand, begge fra januar 2020.

 

Geodata 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall nye boligtomter 82 116 -29,3 %
Markedsstyrt parameter.
Antall forhåndskonferanser 53 54 -1,9%
Omtrent samme nivå i 2020 som i 2019.
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 168 166 -2,9 %
Markedsstyrt parameter.
Antall saker ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 176 177 -2,3 %
Omtrent samme nivå i 2020 som i 2019
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 100 98,5 1,5 %
Alle saker er behandlet innen lovpålagt frist hittil i år.

 

Brutto driftsutgifter geodata

Økte driftsutgifter til data som følge av ny kartløsning, kr 500 000 samt endret føringspraksis for internhusleie.

 

Teknisk 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall ledningsbrudd offentlige nett 4 14 3,8 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 5525 4470 23,6 %
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger 54 52 3,8 %
Antall sanitærsøknader behandlet 225 200 12,5 %
Antall tekniske planer behandlet 25 43 -41,9 %
Innmeldte avvik i "meld feil", totalt 3249 2513 29,3%
Mendt feil - vei 1175 867 35,5%
Meldt feil - park og friområder 265 163 62,6%
Meldt feil - offentlig lekeplass 73 10 630,0%
Meldt feil - gravplass 10 9 11,1%
Meldt feil - idrett og friluftsliv 57 21 171,4%
Meldt feil - miljø 56 49 14,3%
Meldt feil - renovasjon 1463 1349 8,5%
Meldt feil- vann 46 28 64,3%
Meldt feil - avløp 37 17 117,6%
Meldt feil - sykkel (Ny i 2020) 67    

 

Brutto driftsutgifter teknisk

Avviket skyldes endret føringspraksis for internfakturering.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet hittil i 2020 er lavere enn i 2019, og var høyest i mars måned med 8,0 prosent. Langtidssykefraværet (over 16 dager) utgjør 3,8 prosent mot korttidssykefravær på 1,8 prosent Samlet sykefravær er på 5,6 prosent.

Rekruttering

Det er ikke spesielle utfordringer med å få kvalifisert arbeidskraft. Ved avgang arbeides det med å prioritere oppgaver for utførelse blant de som er ansatt istedenfor å rekruttere.

Med tanke på å beholde arbeidskraft ses utfordringer med at enkelte yrkesgrupper oppnår betydelig bedre betingelser i tilsvarende roller i interkommunale virksomheter 

Digitalisering

I omstillingsprosjektet er det identifisert flere muligheter for implementering av teknologi for å oppnå effektiviseringsgevinster. Isolert sett kan behovet for arbeidskraft midlertidig øke og kreve egne prosesser som håndterer implementeringen.

Innen prosjektledelse og porteføljestyring iverksettes nå felles prosjektmodell og IT-verktøy. Dette vil gi bedre oversikt over porteføljen med muligheter for oppfølging og prioritering. Dette initiativet trekkes nå videre til andre deler av kommunens administrasjon. 

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Byutvikling og teknisk    
T1 Økt kapasitet innenfor forvaltning innenfor park, idrett og vei 1400 Ferdigstilt
Ny veiingeniør, friluftsforvalter og ny parkforvalter er ansatt.
T2 PhD prosjektstilling -325 Ferdigstilt
Prosjektstillingen er ferdig, og midlene er tatt ut av budsjettet.
T3 Utnulling selvkostbudsjett Forsand -550 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T4 Videreføring tidligere innsparinger -470 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T5 Gevinster ved digitalisering -30 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet.
T6 Generell innsparing byutvikling og teknisk -1460 Påbegynt
Innsparing vil håndteres i 2020  ved reduksjon i reiser og konsulentbruk, samt ikke ansette i vakante stillinger. 
  Park og gravlund    
T7 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom 500 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV og brukes til formålet.
  Vei og trafikksikkerhet    
T8 Innsparing LED gatelys -250 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV.
T10 Leie av midlertidig bro ved Bråstein 450 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet til PIV. Bro leies.
T11 Leie av midlertidig bro ved Bråstein, bruk av fond -450 Ferdigstilt
Disposisjonsfond 25706150 "Bymiljø" er brukt til formålet.
T12 Parkeringsautomater, bruk av fond -1000 Påbegynt
Sandnes parkering sitt fond er foreløpig ikke tatt ned i drift.
  Idrett og friluftsliv    
T13 Driftskostnader basseng i havna 1900 Ikke påbegynt
Bassenget er besluttet tatt ut fra kommunens investeringsbudsjett.
T14 Driftsinntekter basseng i havna -800 Ikke påbegynt
Bassenget er besluttet tatt ut fra kommunens investeringsbudsjett..
T15 Folkepulsen - tilskuddsordning -275 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
T16 Inntektstap ved stenging av Giskehallen for rehabilitering 500 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
T17 Sparte utgifter ved stenging av Giskehallen for rehabilitering -3400 Påbegynt
Tiltaket er beregnet ut fra full stenging av hele hallen. Det er imidlertid besluttet at det, per nå, bare er svømmehallen som skal rehabiliteres og stenges. Innsparing er derfor bare mulig i forhold til personell knyttet til svømmehallen. Resten av hallen driftes som normalt. Nytt estimat for innsparing er kr 1,3 millioner. Redusert innsparing dekkes innen området da en har ledige midler i forhold til utsatt åpning av Austrått svømmehall.
T18 Tilskudd Sandnes håndballklubb 350 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet til PIV. Skal betales ut til Sandnes håndballklubb.
T19 Midlertidig leie av lokaler til skole- og idrettsbruk 750 Ikke påbegynt
Opprinnelig plan om bruk av Forus sportssenter som følge av rehabilitering av gamle Giske idrettshall. Denne er vedtatt utsatt, dermed ikke behov for leie av Forus sportssenter. 
T20 Økte tilskudd til friluftsrådene og Rogaland Arboret 349 Påbegynt
Innarbeidet i budsjettet og utbetales.
T21 Driftstilskudd til Rogaland Arboret 250 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet og utbetalt.
T22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 6300 Påbegynt
Internhusleie faktureres når byggene ferdigstilles. Internhusleie for Austrått svømmehall faktureres i siste halvår 2020.
  Bydrift - tilsyn    
T23 Utvidet tilsynsvakt på nytt rådhus 400 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet og brukes til formålet. 
  Selvkost    
T24 Utnulling selvkostbudsjett Forsand 100 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 29.09.2020 13:17