Rådmannens staber/kommune felles

Økonomi

Rådmannen, eiendom og fellesutgifter   Regnskap
jan-aug
Budsjett
jan-aug
Avvik Årsbudsjett Årsprognose
(mer-/mindreforbruk)
Eiendom -273010 -274855 1845 -174471 0
Kommunens fellesutgifter 175693 180269 -4576 384103 -62563
Politisk virksomhet 17844 16919 -925 26661 0
Rådmannens stab 10516 10924 -408 17557 0
Sum rådmann og fellesutgifter        -68957 -66743 -2215 253850 -62563

Sandnes Eiendom

Eiendom har per august et merforbruk på kr 1,8 millioner som skyldes manglende lønnsfordeling til investeringsprosjekter. Årsprognose for området er balanse.

Kostnader til driftsavtaler og renhold, bygg overtatt på Forsand

Sandnes Eiendom har mottatt budsjettmidler for å dekke kostnader som følge av overtagelse av byggene som tidligere tilhørte Forsand kommune. Det er avsatt kr 1,7 millioner til driftsoperatører på Forsand og kr 3 millioner til renhold. Byggdrift og bydrift oppgir at deres kostnader til driftsoperatører på Forsand er på kr 2,5 millioner og kostnader til renhold er på kr 4,1 millioner. Dette betyr at eiendom for 2020 estimerer et merforbruk på over kr 0,83 millioner for driftsoperatører og kr 1,1 millioner innen renhold, til sammen opp mot kr 2 millioner. 

 

Budsjett

Kostnad

Merforbruk med dagens kostnadsnivå

Driftsoperatør

1660

2486

826

Renhold

2982

4118

1136

For inneværende år er det ledige midler på renholdsbudsjettet som følge av at en både har avsatt budsjettmidler og fakturerer for renhold av brannstasjonen. Ledige midler er beregnet til kr 2,5 millioner. Det foreslås at om lag kr 1,2 millioner benyttes til å dekke merkostnader for renhold av bygg på Forsand og om lag kr 800 000 omdisponeres til å dekke merkostnader i forhold til driftsavtalene

Manglende leieinntekter for bygg på Forsand

I 2020 er det budsjettert leieinntekter på kr 0,56 millioner til utleie av bygg. Budsjettbeløpet er basert på budsjett og regnskap 2018. Reelle leieinntekter for 2020 er imidlertid redusert til kr 0,15 millioner, inkludert fellesutgifter. Eiendom vil derfor mangle omtrent kr 0,41 millioner i inntekt i 2020. Det foreslås å omdisponere resterende ledige midler i renholdsbudsjettet, jamfør avsnittet over om kostnader til driftsavtaler og renhold, bygg overtatt på Forsand, til også å dekke manglende leieinntekter.

Salg av eiendom

Vegareal og grøntareal:

Størstedelen av arealene innenfor denne kategorien er arealer regulert som allment tilgjengelige friområder. De fleste av disse områdene er båndlagt gjennom regulering (offentlig friområde og krav til friområder i boligområder), og flere av dem er i tillegg sikret gjennom statlige føringer. Salg av hele eller deler av eiendommene vurderes derfor som krevende og til dels kostbare å gjennomføre. Det dreier seg om enkelt-tomter, og formålet vil begrense salgsverdien. Mulighetene for omregulering er usikker på grunn av nasjonale retningslinjer for friområder i boligområder og statlige krav om erstatningsareal for nedbygging av friområder.

Tre arealer i sentrum og fire tomteparseller på Hana er aktuelle for salg, og anbefales overført til Sandnes Tomteselskap KFs portefølje. De fire eiendommene på Hana vurderes å ha en samlet salgsverdi på 1,5 – 2mill. Verdien av næringseiendommene i sentrum vil være avhengig av utvikling på nabotomtene og hvilken utnyttelse tomtene gis i en reguleringsprosess. Det anbefales at salg avventes til tomtene kan inngå i et felles utviklingsprosjekt.

 

Eiendomsportefølje

Det er foretatt en gjennomgang av kommunens eiendomsportefølje med tanke på salg. Aktuelle kandidater er listet opp som enten «aktuelle for avhending» eller «vurderes for avhending» (vedlegg 10). Det er viktig å merke seg at enkelte av eiendommene som er listet under «aktuelle for avhending», allerede er vedtatt avhendet.

Flere av eiendommene er lokalisert i Forsand. Presteboligen ligger p.t. for salg, og det er flere andre boliger som er ledige og kan selges. Utfordringene er at det er laber aktivitet i markedet. Prisforventningene er derfor lave for disse eiendommene.

Listen over eiendommer under overskriften «vurderes for avhending», er eiendommer som vil kreve ytterligere vurderinger før en tar endelig beslutning om salg. Vurdering av salg vil blant annet henge sammen med vurderinger om fremtidig skolestruktur. Eventuelt salg av disse objektene vil derfor ligge lenger fram i tid. For de fleste eiendommene vil det også være hensiktsmessig å sikre formålsendring før de legges ut for salg.

Totalt 15 eiendommer anbefales solgt i perioden 2021 - 2022. Anslått salgsverdi kr 26,3 millioner.

Totalt 18 eiendommer anbefales for videre vurdering, med sikte på salg fra 2023 og utover. Potensiell samlet salgsverdi kr 34,9 millioner.

Kommunens fellesutgifter

Arbeidet med å tilrettelegge for overtakelse av Rabalder barnehage fra 01. august 2020 jamfør vedtak KOST 114/19 og 41/20 er gjennomført. Det har vært krevende å få til operativ drift med hensyn til å bruke IT-systemene, men tiltak er iverksatt og fulgt opp fortløpende.  Primære funksjoner for effektiv barnehagedrift prioriteres, øvrige forhold vurderes i handlings- og økonomiplanarbeidet.

Redusert lønnsreserve

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble lønnsreserven for 2020 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2019, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2020. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det tatt høyde for en lønnsvekst i 2020 på 3,6 prosent.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) la regjeringen til grunn en lønnsvekst på 1,5 prosent, noe som signaliserte tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng hensyntas. Resultatet av frontfagoppgjøret, som legger rammene for øvrige oppgjør, endte imidlertid med en lønnsvekst på 1,7 prosent. Hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunal sektor starter 3. september og forhandlingsfristen er satt til 15. september. Lokale forhandlinger vil trolig ikke gjennomføres før i oktober/november.

Helårsvirkningen av lønnsoppgjørene for 2019 ble noe høyere enn lagt til grunn i gjeldende handlings- og økonomiplan 2020-2023. Rådmannen foreslår å redusere lønnsreserven for 2020 med kr 20 millioner som følge av redusert anslag på lønnsvekst 2020.

Redusert arbeidsgiveravgift

Den 27. mars la regjeringen frem tredje krisepakke i forbindelse med Covid-19 utbruddet med forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Forfall for tredje termin er også utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i A-meldingen, men fortsette å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i A-meldingen i mai og juni, og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall for tredje termin. 

For Sandnes kommune utgjør grunnlaget for arbeidsgiveravgiften for tredje termin om lag kr 564 millioner. 4 prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift for tredje termin utgjør dermed om lag kr 22,6 millioner for Sandnes kommune.

Pensjon

Nye prognoser viser en betydelig økning i årets AFP-utgifter. Det anslås at årets utgifter vil være om lag kr 10 millioner høyere enn i 2019, og i forhold til budsjett forventes det merutgifter på om lag kr 8 millioner.

Siste oppdaterte aktuarberegninger som kom i vår viser at de ordinære pensjonsutgiftene kan reduseres. Utsettelsen av årets lønnsoppgjør samt lavere lønnsvekst i 2020 innebærer imidlertid betydelig usikkerhet og risiko knyttet til beregningene, men rådmannen foreslår å redusere samlede pensjonsutgifter med kr 20 millioner.

Politisk virksomhet

Politisk virksomhet har et merforbruk per august. Merforbruket skyldes høyere utgifter til frikjøp enn budsjettert. Merforbruket dekkes av fond på området. Reisevirksomhet, representasjon med mer er redusert i perioden grunnet Covid-19.

Rådmannens stab

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til reise og møteutgifter, som følge av Covid-19 situasjonen og aktivitetsrestriksjoner. Tilnærmet all aktivitet utad er erstattet med blant annet elektroniske møter, videre har domstolene hatt begrenset aktivitet. Ingen større samlinger med virksomhetsledere eller tillitsvalgte er gjennomført så langt i år. Bruk av elektroniske løsninger vil bli prioritert også fremover for å følge smittevernrestriksjonene. Arbeidet med omstilling innenfor budsjettområdet viser etter gjennomgang av driftspostene at innsparingskravet kan løses. Området har et disposisjonsfond på om lag kr 4 millioner. Det er lite tilfredsstillende å bruke dette til innsparinger, da det kun gir kortsiktig løsning.

Rådmannen har prioritert å få frem vedvarende kutt nå. Bruk av fondsmidler prioriteres til helt nødvendige uforutsette engangsutgifter. Dette kan gjelde implementeringskostnader i forbindelse med Rabalder barnehage eller lignende.

Omstilling

Rådmannens staber har gjennomført arbeidet med innsparinger og innfrir innsparingsbeløpet i år og påfølgende år ved å foreta permanent reduksjon av diverse driftsposter. Konsekvensen er at budsjettområdet sin evne til å selv håndtere uforutsette utgifter fremover blir mindre. Rådmannens reserverte budsjettpost på kr 0,2 millioner er søkt skjermet for ytterligere kutt, da den medgår til å dekke utgiftene i forbindelse med rekruttering av kommuneadvokat. Det er ikke avsatt midler til dette i andre budsjettområder.

Politisk virksomhet foreslår å redusere kurs og reisevirksomhet, og digitale møtedokumenter til områdeutvalgene vurderes utsatt.

Seniorpolitikk
Rådmannen kan ikke se at nåværende økonomiske insentiver har gitt ønsket effekt med at færre velger å gå av med privat avtalefestet pensjon. Samtidig gjør den økonomiske situasjonen det nødvendig å vurdere reduksjoner på alle områder og nivåer. Det er viktigere å bli sett, hørt og verdsatt og det vil fortsatt bli lagt vekt på å beholde kompetanse. Seniorsamtaler, lederoppfølging og seniorsamlinger videreføres. Tiltakene med seniortilskudd og fridager tas vekk. Medarbeidere som har inngått avtaler beholder disse så langt som avtalen er gjeldende, mens det vil ikke inngås nye avtaler fra og med 1. november 2020.

Produksjon

Rådmann og fellesutgifter 01.01.- 31.08.2020 01.01.- 31.08.2019 Endring i %
Antall møter i kommunestyret 6 5 20,0 %
Antall saker i kommunestyret 124 93 33,3 %
Lengde på møtene i kommunestyret 23 t 35 min 26 t 24 min  -21,0 %
Antall møter i formannskapet 6 7 -14,3 %
Antall saker i formannskapet 68 47 44,7 %
Antall møter i utvalgene og valgnemnda 34 25 36,0 %
Kommuneplanutvalg og utvalg for kultur, næring og innovasjon ble opprettet høsten 2019.
Antall saker i utvalgene og valgnemnda 212 196 8,2 %
Utvalg for kultur, næring og innovasjon og kommuneplanutvalget ble opprettet høsten 2019
Antall møter i områdeutvalgene 25 81 -69,1 %
13 bydelsutvalg ble omgjort til 6 områdeutvalg høsten 2019.
Antall saker i områdeutvalgene 153 184 -16,8 %
Antall gjennomførte vielser 89 91 -2,2 %

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er redusert utover året. Hovedårsaken til at sammenligningstallene 2019 avviker er at eiendom er lagt inn som ny stab hos rådmannen fra 1. januar 2020 og antallet ansatte som omfattes av rapportering er økt med over 20 årsverk.

Digitalisering

Eiendom

Det arbeides aktivt med flere digitaliseringsprosjekter som nytt QA system, verktøy for kalkulering av nye investeringsprosjekt, nytt forvaltningssystem og digitalisering av renholdsplaner. I forhold til kontroll med oppfyllelse av seriøsitetskravene i bygge- og rehabiliteringsprosjekter har Sandnes Eiendom tatt i bruk et digitalt verktøy, HMSREG. HMSREG gjør at det blir lettere å overvåke og kontrollere flere av disse kravene. Systemet vil også kunne gjøre kommunen mer treffsikre i utvelgelsen av kontrollobjekter, samt gjøre kontrollene mer effektive.

Møtegodtgjørelse og utgifter knyttet til politiske møter er nå digitalisert. De manuelle oppgavene som tidligere ble utført er erstattet av oppfølging, veiledning og kontroll av innsendte krav.

Status driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Rådmannens staber    
F1 Kontrollutvalget, økning - Nye Sandnes 434 Ferdigstilt
Vedtatt økning er innarbeidet i budsjett 2020, som er styringsrammen for året.
F2 Tilskudd til Greater Stavanger -420 Ferdigstilt
Utbetaling av tilskudd i henhold til avtalen i oppsigelsestiden.
F3 Greater Stavanger AS, tjenestekjøp fra 2020, Nye Sandnes 495 Ferdigstilt
Utbetaling av tilskudd i henhold til avtalen i oppsigelsestiden.
F4 Generell innsparing Rådmannens staber -160 Ferdigstilt
Løsninger for 2020 er fullført, for ytterligere beskrivelse se avsnitt om omstilling.
  Kommunen felles    
F5 Forskning og utvikling 1000 Påbegynt
Startet arbeid med definering av områder som bør prioriteres. Sees i sammenheng med omstillingsarbeidet Sandnes 2025.
F6 Lønnsreserven 100000 Påbegynt

I gjeldende økonomiplan 2020-2023 ble lønnsreserven for 2020 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2019, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2020. I økonomiplan 2020-2023 ble det tatt høyde for en lønnsvekst i 2020 på 3,6 prosent.
I revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) la regjeringen til grunn en lønnsvekst på 1,5 prosent, noe som signaliserte tilnærmet nullvekst når lønnsglidning og overheng hensyntas. Resultatet av frontfagoppgjøret, som legger rammene for øvrige oppgjør, endte imidlertid med en lønnsvekst på 1,7 prosent. Hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunal sektor starter 3. september og forhandlingsfristen er satt til 15. september. Lokale forhandlinger vil trolig ikke gjennomføres før i oktober/november.
Helårsvirkningen av lønnsoppgjørene for 2019 ble noe høyere enn lagt til grunn i gjeldende handlings- og økonomiplan 2020-2023. Rådmannen foreslår å redusere lønnsreserven for 2020 med kr 20 millioner som følge av redusert anslag på lønnsvekst 2020.

F7 Reberegning pensjon -15000 Ferdigstilt

Vedtatt reduksjon er innarbeidet i virksomhetenes budsjett. Nye prognoser viser en betydelig økning i årets AFP-utgifter. Det anslås at årets utgifter vil være om lag kr 10 millioner høyere enn i 2019, og i forhold til budsjett forventes det merutgifter på om lag kr 8 millioner.

Siste oppdaterte aktuarberegninger som kom i vår viser at de ordinære pensjonsutgiftene kan reduseres. Utsettelsen av årets lønnsoppgjør samt lavere lønnsvekst i 2020 innebærer imidlertid betydelig usikkerhet og risiko knyttet til beregningene, men rådmannen foreslår å redusere samlede pensjonsutgifter med kr 20 millioner.

F10 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F8 og F9 3150 Ferdigstilt
Årlige driftstilskudd er utbetalt i henhold til vedtatt budsjett 2020. Usikkerhet knyttet til økonomisk status og fremdrift Sola Arena er fulgt opp i særskilte eiermøter. Avventer samlet statusrapport fra Sørmarka Flerbrukshall IKS i slutten av mai, etter behandling i representantskapet. Om det blir behov for økt tilskudd knyttet til oppføring av Sola Arena er ikke endelig avklart. Følges opp frem mot handlings- og økonomiplan 2021-2024
F11 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 -399 Ferdigstilt
Tiltaket reverseres i tiltak F12.
F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12 399 Ferdigstilt
Tiltaket er en reversering av tiltak F11.
F13 Merutgifter interne budtjenester, jfr ØP 2018-2021, tiltak F20 -520 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
F14 Intern budtjeneste - økning på grunn av ny kommune 50 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
F15 Regulering KS-kontingent, Nye Sandnes 320 Påbegynt
Økning er innarbeidet i budsjettet. Første faktura for kontingent er regnskapsført, neste kommer 2. kvartal.
F16 Tilskudd til andre trossamfunn 2000 Påbegynt
Økning er innarbeidet i budsjettet. Tilskuddet utbetales i slutten av året.
F17 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie, Nye Sandnes 240 Ferdigstilt
Økning innarbeidet i budsjettet. Faktura er betalt.
F18 Rogaland brann og redning IKS, Nye Sandnes tilskudd 3700 Ferdigstilt
Utbetaling av tilskudd i henhold til vedtatt budsjett 2020. Alle terminer er oppgjort per 31. august 2020
F19 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på Vitengarden tilskudd 700 Ferdigstilt
Siste rate av engangstilskuddet er utbetalt.
F20 Salg av ruten- utbyggingsareal videre oppfølgning 1500 Påbegynt
Oppgradering av bussterminalen sør for bygget er gjennomført og tatt i bruk. Planlegging for oppgradering av Sandnes sentrum togstopp og perrongområde er nylig påbegynt. Samarbeid med Bane Nor/Jernbaneverket.
F21 Norestraen sør – offentlig formål og bypark 1000 Påbegynt
Områdeplan ble førstegangsbehandlet 1. april 2020 og vedtatt lagt ut på høring. Etterarbeid pågår. Arbeidet med teknisk plan for parken følger etter godkjent områdeplan og fremdrift utbyggingsavtale.
F24 KDP-sentrum, Storånaparken og åpning av Åna - reguleringsplan 1500 Påbegynt
Forprosjekt pågår og resultater ventes i løpet av året. Deretter detaljering av tiltakene.
F25 Regulering av parkeringsareal ved Gand og Hana kirker samt grøntområde ved Lura kirke 500 Påbegynt
Endring av reguleringsplaner utført, avventer utfall av eventuell klagebehandling på omgjøringsvedtaket.
F26 Utvidet åpningstid i varmtvannsbasseng Varatun i sommerperioden 55

Påbegynt

Økning innarbeidet i budsjettet. Covid-19 pandemien er styrende for omfang av tjenestetilbudet.
F27 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø 3000 Påbegynt
Forslag til planprogram ble behandlet av kommunestyret 07. september 2020..
F28 Kommunens tilskudd til KDP dobbeltspor Sandnes Nærbø- finansieres ved bruk av fond -3000 Pågår
Jamfør tiltak F27.
F29 Juridisk bistand - ny kommune 1000 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet.
F30 Felles kaffe- og vannmaskiner tekjøkken, rådhuset 300 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet.
F31 Reduserte utgifter Kolabygda -9100 Påbegynt

Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Fordelingen til berørte enheter inngår i omstillingsarbeidet, fullføres frem mot handlings- og økonomiplan 2021-2024

F32 Gevinster ved digitalisering, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F7 -400 Påbegynt
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Fordelingen fullføres frem mot handlings- og økonomiplan 
F33 Generell innsparing Kommunen felles -3760 Påbegynt
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Permanente løsninger inkl. vurderinger av alle eksterne tilskudd, fremmes i handlings- og økonomiplan 
F34 Generell innsparing Effektiviseringsgevinst Nye Sandnes -3590 Påbegynt
Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet. Permanente løsninger inkl. vurderinger av alle eksterne tilskudd, fellesutgifter mv. fremmes i handlings- og økonomiplan
F35 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles -2100 Ferdigstilt
Reduserte kostnader etter flytting fra tidligere rådhus. Innarbeidet i budsjettet.
P6 Kirke Ganddal sokn - Planleggingsmidler 1000 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i budsjettet. Tilskuddet er overført til kirken.
  Politisk virksomhet    
 F41 Studieturer for utvalgene i 2020 700 Påbegynt
Kr 700 000 er hentet fra disposisjonsfond 25701118 "Politisk virksomhet". Grunnet Covid-19 er alle studieturer satt på vent
 F42 Studieturer for utvalgene i 2020 finansieres av fond -700 Påbegynt
Fondsføring er foreatt og kr 700 000 er overført fra disposisjonsfond 25701118.
 F44 Møtegodtgjørelse folkevalgte + Sandnes ungdommens kommunestyre 1815 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F45 Reduserte utgifter ordførerlønn Forsand -1050 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F46 Reduserte utgifter møtegodtgjørelse Forsand -1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F47 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
 F48 Generell innsparing Politisk virksomhet -240 Påbegynt
kurs, reisevirksomhet reduseres og digitale møtedokumenter til områdeutvalgene vurderes utsatt.
  Eiendom    
F49 KPI-justering, leide bygg 20120  1 400 Påbegynt
Internhusleie for leide bygg faktureres i fjerde kvartal.
F50 Internhusleie etter diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv 12400 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet.
F51 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -146500 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F52 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra internhusleiene.  -158500 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F53 Solgte bygg 2018 og 2019 -800 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet og byggene er fjernet fra internhusleiemodellen.
F54 Renter ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter. -5800 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F55 Avdrag ansvarlig lån Sandnes eiendomsselskap KF reverseres og tekkes ut fra husleieinntekter.  -10600 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F56 Internhusleie, inntekt til eiendom -436089 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis som følge av at eiendom gikk fra å være kommunalt foretak til å bli en del av linjeorganisasjonen fra 1. januar 2020.
F57 Internhusleie, utgiften til virksomhetene 436089 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet.
F58 Generell innsparing Eiendom -2370 Ferdigstilt
Innarbeidet i basisbudsjettet ved at FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-satsen er satt ned fra kr 110 til kr 87, for bygg eldre enn 2015, i internhusleiemodellen.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 30.09.2020 08:36