Økonomi

Økonomi

Økonomi

Regnskap
jan-aug

Budsjett
jan-aug
Avvik Årsbudsjett Årsprognose
(mer-/mindreforbruk)
Økonomi 33908 35134 -1226 48749 1000

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 1,2 millioner per august. Dette skyldes hovedsakelig sykefravær og svangerskapspermisjoner samt vakanser i hjemlerSom følge av vakanser håndteres vedtatte innsparinger i 2020. Overføringen av kemnerkontoret til Skatteetaten er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Kostnaden med utsatt overføring er kr 3,5 millioner. Rådmannen tilrår kr 1 millioner i tilleggsbevilgning, og resterende beløp håndteres innenfor mindreforbruket til økonomiavdelingene. Området forventer da å gå i balanse ved årets slutt.

Omstilling

Det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå rolle, ansvar, myndighet og kjerneoppgaver for alle virksomhetene i økonomiavdelingen. Målet er blant annet å vurdere om det er oppgaver som gjøres av virksomhetene i tjenesteområdene som bør gjøres sentralt. Det er også et mål å se om oppgaver er rett plassert i de sentrale stabene og om det er ytterligere oppgaver som bør digitaliseres, effektiviseres eller som det går an å slutte å gjøre. 

Innsparingskravet i økonomiavdelingen vil bli håndtert ved å fjerne to vakante hjemler som vil oppstå i regnskapsavdelingen ved naturlig avgang.

Produksjon

Økonomi 01.01.-30.08.2020 01.01.-30.08.2019 Endring i %     
Totalbeløp handlet i eHandel 20798348 19675807 5,7 %
Parameteren viser total omsetning i eHandel i perioden. Det er fokus på å øke bruken av eHandel.
Antall avtaler i eHandel 23 21 9,5 %
Økningen er ønskelig. Det jobbes med å få inn flere avtaler, for å øke bruken av eHandel.
Antall rammeavtaler 190 219 -13,2 %
En nedgang på 29 fra samme periode i fjor.
Antall inngående faktura 43025 38200 12,6 %
En økning på 4 825 inngående faktura.  
Av dette andel elektroniske faktura 91 % 87 % 4,6 %
Antall utgående faktura 91634 81561 12,4 %
En økning på 10 073 utgående faktura.  
Av dette andel elektroniske faktura 95 % 84 % 13,1 %
Antall inntektsmottakere registrert i A-meldingen 97135 96614 0,5 %
Økningen på 512 fra samme periode i 2019 skyldes flere ansatte i Sandnes kommune.
Antall arbeidsgiverkontroller gjennomført 75 100 -25,0 %
Nedgangen i antall kontroller skyldes Covid-19. Kontrollørene fikk stoppordre fra Skatteetaten.

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120

Nedgangen skyldes hovedsakelig pensjonsutgifter. Faktura til Sandnes pensjonskasse er ikke ført i 2020.

 

Medarbeider

Sykefravær

Fra mars til og med august er sykefraværet noe høyere i 2020, sammenlignet med 2019. Dette skyldes i hovedsak langtidssykefravær.

Overføring av kemnerkontoret til skatteetaten

I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at kemnerkontoret skulle overføres til Skatteetaten 1. juni 2020. Overføringen er utsatt til 1. november som følge av koronapandemien. Det knytter seg en viss bekymring til om samarbeidet og tilgjengeligheten på tall og analyser vil bli like god som i dag, når kemnerkontoret er en del av økonomiavdelingen. 

Turnover og rekruttering

Tjenesteområdet har flere nye medarbeidere grunnet turnover på vårenVirksomheter i økonomiavdelingen går med ubesatte stillinger grunnet stillingskontroll, og situasjonen oppleves utfordrende i noen av enhetene. 

Digitalisering

Digitaliseringen i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder som er digitaliserte er vederlagsberegning, eOrdre, internfakturering, matbestilling og utgående faktura og andre forsendelser. 
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe om har resultert i at andel elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Arbeidet som er gjort så langt danner en nødvendig forstudie til videre effektivisering og robotisering. Målet er at endringene som gjøres skal øke kvaliteten på kontakten både med innbyggere og de interne tjenestene. 

Det er satt av investeringsmidler til et Business Intelligence system slik at det skal bli enklere for ledere å ha oversikt over egen økonomi, sykefravær med mer. Som følge av sykefravær, er prosjektet utsatt til 2021. 

Status driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Økonomi    
Ø1 To nye rådgiverstillinger lønn 1300 Ferdigstilt
Økningen med to årsverk rådgiver er innarbeidet i budsjettet til lønn, og stillingene er blitt besatt. Avdelingen har dermed fått økt budsjettet i perioden fra 9 til 11 årsverk, i tråd med tiltaket i økonomiplan.
Ø2 To nye rådgiverstillinger lønn dekkes av fond på området  -1300 Ferdigstilt
To årsverk er finansiert med enheter på økonomiavdelingen sine disposisjonsfond i 2020.
Ø3 Programvareoppgraderinger regnskapsavdelingen 400 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til regnskapsavdelingen, og midlene brukes til formålet. 
Ø4 SAS innkjøpsanalyse reversering -900 Ferdigstilt
Hjemmel til et årsverk er fjernet fra anskaffelser.    
Ø5 SAS innkjøpsanalyse reversering av resterende innsparingskrav 900 Ferdigstilt
Beløpet er brukt til å fjerne innsparingskravet til SAS innkjøpsanalyse.    
Ø6 0,5 årsverk overføres kraftkontor -400 Ferdigstilt
Budsjettet ble redusert med 0,5 årsverk som var knyttet til person som jobbet med kraft i Forsand. Stilling til kraftkontor er finansiert med hjemmelsoverføring internt i økonomiavdelingen til økonomi stab.
Ø7 Overføring skatteoppkreving til Skatteetaten -5100 Påbegynt
I nasjonalbudsjett for 2020 ble skatteoppkreverfunksjonen foreslått flyttet til staten fra juni 2020. Grunnet Covid-19 er dette utsatt til november 2020. Kommunen har fått økt rammetilskudd for utsettelsen. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til kemnerkontoret i denne perioderapporten.
Ø8 Innsparing kommunesammenslåing -800 Ferdigstilt
Innsparing kommunesammenslåing er innarbeidet i budsjettet.    
Ø9 Gevinster ved digitalisering -230 Ferdigstilt
Digitaliseringsarbeidet i regnskapsavdelingen har gitt innsparingseffekt som tas ut i form av reduksjon i årsverk.
Ø10 Generell innsparing økonomi -530 Påbegynt
Økonomiavdelingen klarer å håndtere vedtatte innsparingskrav i 2020 ved å ikke leie inn vikarer ved fødselspermisjoner eller sykefravær.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 29.09.2020 13:17