Oppvekst skole

Økonomi

Oppvekst skole       Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik    Årsbudsjett Årsprognose   (mer-/mindreforbruk)
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 752020 752473 -452 1121166 0
SFO 24474 23486 987 28565 0
Voksen opplæring 12605 12598 7 20657 0
Sum oppvekst skole 789099 788557 541 1170388 0

Ordinær grunnskoleopplæring inkludert senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har et samlet mindreforbruk på kr 0,4 millioner.  Det er ulike avvik mellom skolene Flere skoler har et merforbruk som hovedsakelig skyldes økt behov for spesialundervisning. Skolene har disposisjonsfond på området, og årsprognosen er balanse etter eventuell bruk av fond. 

SFO har et merforbruk på kr millioner. Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. trinn ble innført fra august 2020SFO forventer å gå i balanse ved årets slutt.  

Sandnes Læringssenter (SLS) forventer å gå i balanse ved årets slutt. 

Omstilling

Oppvekst skole har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med ulike innsparingstiltak i forbindelse med omstillingsprosjektet Sandnes 2025. Skolene er forpliktet til å oppfylle lovkrav om lærernorm og rett til spesialundervisning. Ut over det velger skolene selv hvordan de gjennomfører innsparingen som oppvekst skole har fordelt på virksomhetene. 

Produksjon

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall elever 10439 10175 2,6 %
Tallene er fra den offisielle elevtellingen 1. september 2019 og 2020.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 763 680 12,2 %

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har økt med 12,2 prosent. Det er bruk 95 228 lærertimer og 184 504 assistenttimer til spesialundervisning per 31. august 2020, mot 92 773 lærertimer og 148 481 assistenttimer for samme periode i fjor. 

Antall elever som får særskilt norskopplæring 924 968  -4,5 %

 Det er en nedgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring. Det er brukt 27 037 timer til særskilt norskopplæring mot 33 611 timer for samme periode i fjor.

Antall ansatte under kompetanseutvikling  69 76  -9,2 %
 Det er 69 ansatte som er under kompetanseutvikling, hvorav 47 ansatte har fått tildelt kompetanseheving gjennom vikarordning og 22 ansatte har fått tildelt kompetanseheving gjennom stipendordning i Sandnesskolen. 

Brutto driftsutgifter grunnskole (funksjon 202 (grunnskole), 213 (voksenopplæring), 215 (skolefritidstilbud), 222 (skolebygg) og 223 (skoleskyss)) per barn i alderen 6-15 år.

<

Reduksjon i brutto driftsutgifter skyldes endret føringspraksis.

 

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev

Økning i netto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte på bakgrunn av lærernormen som ble innført fra og med skoleåret 2019/2020.

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet innen oppvekst skole er på 7,3 prosent og oppleves stabilt, sammenlignet med tidligere år. 

Digitalisering

Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter den digitale satsingen i Sandnesskolen, inkludert en digital enhet for hver elev og ansatt. Alle skolene er tildelt klassesett med Chromebooks og alle har tilgang til Google Suite for Education som læringsplattform og kontorstøtteverktøy. Google Suite for Education har i hele perioden med Covid-19 ikke hatt noe nedetid og fungert bra. I perioden mars-april 2020, der skolene måtte holde stengt som følge av Covid-19 pandemien, fikk skolene mye læring og erfaring med undervisning via digitale plattformer. I tillegg til Google Suite for Education har skolene benyttet mange andre ulike digitale læringsressurser for å gi alle elevene et best mulig opplæringstilbud under perioden med opplæring hjemme. For få år siden hadde det vært tilnærmet umulig å opprettholde undervisning i en slik situasjon som en nå har vært gjennom, men nå har skolene klart å gi god undervisning og oppfølging i hele den stengte perioden.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter     
S1 Lærernorm 10000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S2 Midler til tidlig innsats inn i rammetilskuddet 20000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S3 Spesialundervisning 15700 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.  
S4 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) 1900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til FBU og inntektskravet er fjernet.
S5 Altona skole og ressurssenter 1100 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Altona skole og ressurssenter. 
S6 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 4700 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2021-2024. 
S7 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -2400 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 2,4 millioner på årsbasis.
S8 Ressurser til spesialundervisning 700 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplanen 2021-2024.   
S9 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -500 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 500 000 på årsbasis.
S10 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke 3000 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2020.  
S14 Bogafjell ungdomsskole, ny skole 1700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Bogafjell ungdomsskole.  
S15 Figgjo skole, nytt ungdomstrinn 300 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Figgjo barne- og ungdomsskole. 
S16 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S17 Generell innsparing oppvekst skole -10290 Ferdigstilt
Budsjettet til skolene er redusert i tråd med vedtatte innsparinger. Skolene har fokus på å styre etter tildelt budsjettramme.
S18 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 14800 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg faktureres etter overtakelse i løpet av året. 
P1 Mobbeombud 350 Ikke påbegynt
Rådmannen foreslår å ta ut midler til mobbeombud på grunn av kommunens økonomiske situasjon.
   SFO      
S20 Inntektsmoderasjon SFO 814 Ferdigstilt
Regjeringen innfører fra høsten 2020 en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2. trinn maksimalt utgjør 6 prosent av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Dette koster Sandnes kommune om lag kr 814 000 for høsten 2020. Helårseffekten er på om lag kr 1,95 millioner. 
S21 Ressurser til styrking SFO 90 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020. Det var forventet 10 586 elever. Endringen i elevtallsveksten korrigeres i handlings- og økonomiplan 2021-2024.
S22 Korrigering prognoser, SFO -60 Ferdigstilt
Elevtallsvekst for 2019 ble lavere enn det som ligger i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Det var forventet 10 290 elever mens den offisielle tellingen per 1. september 2019 var på 10 175 elever i Sandnesskolen. Det er et avvik på -115 elever. Avviket utgjør kr 60 000 på årsbasis.
S23 SFO, økning i driftsutgifter 3008 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S24 SFO, økning i gebyrinntekter -3008 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020 og videreført i basisbudsjett etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S25 Utnulling selvkostbudsjett SFO Forsand -319 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2020.  

 

 

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 29.09.2020 13:17