Oppvekst barn og unge

Økonomi

Oppvekst barn og unge Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Barnehager inkl. fellesutgifter 590055 591323 -1268 830426 2000
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 125020 118242 6777 202060 10000
Sum Oppvekst barn og unge 715075 709566 5509 1032486 12000

Barnehager

Barnehagene er tilnærmet i balanse per utgangen av august 2020. Styrket barnehage har imidlertid et merforbruk på kr 1,8 millioner. Styrket barnehage fikk i gjeldende handlings- og økonomiplan tilført 16,5 nye stillinger. Virksomheten melder at alle stillingene er i bruk, men på grunn av fortsatt økning i antall barn og antall timer med spesialpedagogisk hjelp, er det behov for bemanning ut over budsjett. Merforbruket til Styrket barnehage vil reduseres noe når forventede refusjoner kommer inn. Det vil likevel gjenstå et merforbruk som skyldes økningen i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om tilrettelegging. 147 barn får i dag spesialpedagogisk hjelp.  På samme tidspunkt i fjor hadde 131 barn slik hjelp.  Gjennomsnittlig timetall tildelt er 13,5. Dette utgjør om lag 216 timer, som tilsvarer 5,76 stillinger.

Som følge av Covid-19 pandemien er det utarbeidet en nasjonal smittevernveileder som barnehagene har innrettet driften etter. Smittevernveilederen tilsier at fraværet i barnehagene vil øke, da ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme til de er friske og/eller har testet negativt for Covid-19.  Det forventes dermed økte kostnader utover høsten på grunn av forventninger om økt vikarbruk.

Det kan bli nødvendig med tilpasninger av lokaler/tilleggsarealer i enkeltbarnehager grunnet kohorter som skal holdes mest mulig adskilt. Barnehagene er nå på gult nivå. Dersom kommunen og barnehagene igjen kommer på rødt nivå på grunn av økt smitte, vil tiltakene måtte tilpasses deretter.

Fellesområdet

Oppvekst barn og unge felles er per august i balanse.  Det er noe merforbruk knyttet til foreldrebetaling, mens det er et mindreforbruk på utgifter til kurs og reise. Forutsatt en stabil smittesituasjon forventes det at området går i balanse ved årets slutt.

BFE, PPT og helsestasjonstjenester

Merforbruk per august på kr 6,8 millioner fordeler seg med om lag kr 4,9 millioner på barne- og familieenheten (BFE), kr 1,15 million på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og kr 0,7 millioner på helsestasjonstjenester. Helsestasjonstjenester forventes å gå i balanse ved årets slutt. For BFE anslås det et merforbruk på kr 10 millioner for 2020. Dette skyldes merutgifter til kjøp av institusjonsplasser fra Barne-, og ungdoms, - og familieetaten (Bufetat). Rådmannen foreslår derfor tilleggsbevilgning på kr 10 millioner i denne perioderapporten.  Kjøp av advokattjenester hos BFE har økt sammenlignet med samme periode i fjor, grunnet manglende kapasitet hos kommuneadvokaten.

PPT sitt merforbruk skyldes høyere lønnsutgifter enn budsjettert, da de har ansatt flere enn de har stillingshjemler for. I tillegg har PPT anskaffet et nytt journalsystem, med en årlig kostnad på kr 0,4 millioner. Merforbrukene forsøkes løst ved bruk av eget disposisjonsfond. Et eventuelt ytterligere merforbruk må vurderes i sak om årsoppgjør.

Omstilling

Oppvekst barn og unge har nedsatt to arbeidsgrupper som ser på omstilling, en for barnehageområdet og en samlet for BFE, PPT og HST.

Oppvekst barn og unge 2020 2021 2022 2023 2024
Generell innsparing oppvekst barn og unge -6420 -9630 -15020 -15020 -15020

Det er i forbindelse med omstillingen for PPT, BFE og helsestasjon lagt inn en reduksjon i lønnsbudsjettet på 1 prosent. BFE har siden 2. kvartal gått med vakanse i merkantil stilling og en fagstilling. Dette er også et tiltak i omstillingsprosessen.

Produksjon

Barnehagetjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Barnehagetjenester   
Antall barn i barnehage 0-5  4869 4753 2,4 %
Økning på 116 barn sammenlignet med 2019. 
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 0,88 0,86 2,7 %
Dekningsgraden har økt noe sammenlignet med 2019. 
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 126 124 1,6 %
Det er omtrent samme antall sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner som for samme periode 2019.
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 74 84 -11,9 %
Det er noe færre barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes sammenlignet med samme periode i 2019.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 3147 3013 4,4 %
Fra denne høsten får ikke alle barn spesialpedagogisk timer med spesialpedagog.  I sakene med få timer tildeles kun pedagog.
Tildelte timer spesialpedagog 337 362 -6,9 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1614 1653 -2,4 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 1055 998 5,7 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 120 120 0,0 %

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehage har økt på grunn av lønns- og prisvekst.

 

PPT, BFE og helsestasjonstjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall barn under omsorg i barnevernet 100 100 0,0 %
 Det har vært en nedgang av barn i Sandnes siden 2019, men barn Forsand har hatt under omsorg er medberegnet i tallet for 2020. 
Antall barn plassert fosterhjem 135 117 15,4 %
Økningen på 18 barn er grunnet en økning på hjelpetiltak utenfor hjemmet. Det vil si en økning i antall barn som bor i fosterhjem etter samtykke.
Antall barn plassert i institusjon 12 20 -40,0 %
Nedgang på 8 barn. Det er vanlig med variasjoner her, da plasseringer på atferdsbehandling er kortvarige plasseringer (inntil 1år). 
Antall nye meldinger til nå i år 1 106  700 58,0 %
Fra og med 2020 er det nye retningslinjer for registrering av meldinger. Dermed er ikke produksjonstall direkte sammenlignbare med samme periode i 2019. Henvendelser og meldinger til barnevernet er noe redusert sammenlignet med foregående år; 1. halvår 2019 mottok barnevernet 981 meldinger. 1. halvår 2020 var tallet 833. 
Antall nye undersøkelser til nå i år 499 575 -13,2 %
Nedgang på 76 undersøkelser.
Barn med hjelpetiltak i hjemmet per dato 261 287 -9,1 %
En nedgang på 16 barn, men det er en økning på barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet.
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 219 220 -0,5 %
Reduksjon på 1 sak.
Antall PPT-saker under aktiv behandling 1273 1116 14,1 %
Aktive saker vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig. Grunnet nytt journalsystem hos PPT er det i år vanskelig å rapportere riktige tall.  Tallet fra 2019 kan derfor ikke sammenlignes med tallet i 2020.
Antall nye PPT-saker 363 391 -7,2 %
Antall PPT-saker avsluttet 544 276 97,1 %
Antall på venteliste til PPT i over 2 måneder  0 53 0,0 %
Mangler foreløpig dette tallet grunnet nytt journalsystem.
Antall hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter fødsel 360 320 12,5 %
Hjemmebesøk til nyfødte barn innen 48 timer etter hjemkomst for de som er tidlig utskrevet. Etter 12. mars er 55 av disse hjemmebesøkene erstattet med telefonkonsultasjon. 
Antall hjemmebesøk av helsesøster 586 672 -12,8 %
Til nyfødte barn innen 14 dager etter hjemkomst. Etter 12. mars ble 114 av disse besøkene erstattet med konsultasjon på helsestasjon og 67 erstattet med telefonkonsultasjon.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  47 119 -60,5 %
Vaksiner gitt til ungdom (alder 16-20 år) som går i videregående skole eller HFU. Vaksinen er gratis til elever i videregående skole og gis på ulike tidspunkter av skoleåret. Nedgangen skyldes flere elever som allerede var vaksinert.
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 3916 5601 -30,1 %
Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19.

Brutto driftsutgifter barnevern

Nedgang skyldes i all hovedsak regninger fra Bufetat som kommer senere i 2020 enn i 2019, dette gjelder kjøp av institusjonsplasser.

 

Brutto driftsutgifter barnevern

Nedgang skyldes i all hovedsak regninger fra Bufetat som kommer senere i 2020 enn i 2019, dette gjelder kjøp av institusjonsplasser.

 

Medarbeider

Sykefravær


Sykefraværet har gått ned med 2 prosentpoeng sammenlignet med første tertial 2020. Sammenlignet med samme periode i fjor er fraværet 1 prosentpoeng høyere. Det er forskjeller mellom virksomhetene, der noen virksomheter har lavt fravær mens andre har høyt. Tjenesteområdet jobber systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet. 

Rekruttering

Det er fremdeles mangel på barnehagelærere i markedet i Rogaland. Dette gir kommunen utfordringer i å rekruttere nok barnehagelærere. Barnehageloven inneholder norm for pedagogisk bemanning. Når kommunen ikke rekrutterer nok barnehagelærere til å oppfylle denne normen, må det søkes om dispensasjon fra krav om barnehagelærerutdanning til ansatte med annen bakgrunn. Dette utfordrer i neste runde barnehagekvaliteten.

Andelen barnehagelærere øker likevel, og antall barn per barnehagelærer går ned i de kommunale barnehagene. Det er likevel slik at Sandnes kommune har det klart høyeste antall barn per barnehageleder sammenlignet med kommunene i ASSS nettverket.

Kommunen oppfylte i 2019 bemanningsnormen både i kommunale og private barnehager, og ligger her på snitt sammenlignet med ASSS.

Det blir lagt til rette for at assistenter i private og kommunale barnehager kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

Digitalisering

Oppvekst barn og unge er i gang med utvikling og implementering av en rekke digitale løsninger.

Alle virksomheter har i perioden etter 12. mars i år hatt et gigantisk løft i forhold til bruk av digitale plattformer i sin dialog med foresatte og barn/unge og samarbeidspartene.

  • Oppvekstadministrativt system er sammen med ny kommunikasjonsløsning operativt i alle kommunale barnehager og på opptakskontoret. Gevinsten med disse er redusert antall arbeidstimer til kommunikasjon med foresatte, effektiv administrasjon av søknader og ivaretakelse av personsensitive opplysninger.
  • Opptakskontoret jobber i samarbeid med avdeling Innovasjon og digitalisering om en robotisert løsning for mottak av søknader om redusert foreldrebetaling. Forventet gevinst av en slik løsning er en betraktelig reduksjon i antall akkumulerte arbeidstimer til manuell behandling av disse søknadene og utgifter knyttet til denne oppgaven.
  • I perioden har barnehagene gjennomgått et digitalt løft i form av en oppgradering av den trådløse infrastrukturen, montering av infoskjermer og deltakelse i realisering av den digitale handlingsplanen. Dette arbeidet fortsetter ut 2021.
  • Helsestasjonstjenester har sammen med jordmortjenesten utviklet en ny tjeneste for de gravide og for nybakte foreldre i Sandnes kommune. Nyhetsbrev tilbys fra april 2020 og støtter Helsestasjonens mål om tilgjengelighet på flere flater og skreddersydd informasjonsformidling til sine målgrupper.
  • Det jobbes med å øke bevissthet rundt sikker bruk av digitale løsninger, GDPR og ROS på hele området oppvekst barn og unge.

Status driftstiltak

Under rapporteres det status for vedtatte driftstiltak fra handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjettmidler i 2020.

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Barnehagetjenester    
B1 Nye stillinger styrket barnehage 10500 Ferdigstilt
Det er i tråd med driftstiltaket opprettet 16,5 stilling i styrket barnehage fra 2020. Stillingene er tatt i bruk. 
B2 Omgjøring av barnehagestillinger 1800 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 og en oversikt over stillingstyper viser en markant nedgang i barnehagelærerstillinger og en økning i pedagogisklederstillinger. 
B3 Tilskudd til private barnehager 15000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 i tråd med tiltaket. 
B5 Etablering av kommunale barnehageplasser 2020 850 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2010 
B9 Korrigere basis 2020 -4150 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020.
B10 Økt foreldrebetaling i barnehager -1850 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020 og prisene er økt fra januar.
B11 Gratis kjernetid for 2-åringer 850 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020.
B12 Reversering innsparing styrket barnehage 626 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020
B13 Generell innsparing barn og unge -6420 Påbegynt
Henviser til avsnitt om omstilling.
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 25 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse. 
  Helsestasjonstjenester, PPT og barne- og familieenheten    
B15 PPT-To nye faste årsverk til ped.psyk.rådgivere 750 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Årsverkene er besatt.
B16 HST-4 årsverk jordmor 1500 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Alle stillinger er besatt. 
B17 BFE-Tilskudd, kommunalt rusarbeid 6 stillinger, opptrappingsplan 1178 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten for 2020.
B18 BFE-Kommunepsykologer, tilskudd innarbeidet i ramme 2700 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjettet til barne- og familieenheten for 2020.
B19 BFE-Styrking fagstillinger, 4 stillinger i 2020 3000 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020, og stillingene er besatt.
B20 BFE-Barnevernssjef, 1 stilling fast 950 Ferdigstilt
Tiltaket er innarbeidet i budsjett 2020. Stillingen er besatt.
B21 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 400 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
B22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide bygg 200 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 29.09.2020 13:17