Helse og velferd

Økonomi

Helse og velferd Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Enhet for funksjonshemmede 259013 257749 1264 388280 0
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 157723 158315 -592 236295 0
H&V felles og samordningstjenester 113417 92727 20690 31088 35000
Helse og rehabiliteringstjenester 202108 201348 760 308924 23600
Sosiale tjenester 175115 173060 2055 257620 -13000
Sykehjemstjenester 310000 296767 13233 439993 13000
Sum helse og velferd 1217376 1179966 37410 1662200 58600

Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 1,3 millioner til og med august. Enheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond. I tillegg vurderer enheten sin modell for ressursfordeling som et ledd i effektivisering av egen drift.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et mindreforbruk på kr 0,6 millioner per august. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Helse og velferd felles og samordningstjenester har etter august et samlet merforbruk på kr 20,7 millioner, hvor begge enhetene har merforbruk. Enhetene vil overstige sine vedtatte budsjettrammer for 2020, og ingen av disse virksomheten har egne disposisjonsfond.
Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 14,1 millioner skyldes både innkjøp av smittevernutstyr på kr 8 millioner og nye vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2020-23. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 6,6 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2018, en økning for perioden januar til august på kr 6,3 millioner fra 2018 til 2019 og kr 8,2 millioner fra 2019 til 2020. Prognosene tilsier at utgiftene vil vedvare. Rådmannen foreslår tilleggsbevilgning i perioderapporten til kjøp av smittevernutstyr og Samordningstjenesten.

Helse og rehabiliteringstjenester har per august et merforbruk på kr 0,7 millioner. Grunnet Covid-19 er det opprettet luftveislegevakt på Klepp. Sandnes kommune sin andel av luftveislegevakten er estimert til en kostnad på kr 2 millioner i måneden og vil gi et betydelig merforbruk for legevakten i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 12 millioner til legevakten i denne perioderapporten. I tillegg har legevakten styrket bemanningen med 4,5 årsverk i henhold til vedtak i fsak 15/20. Rådmannen vil øke budsjettet med kr 3,8 millioner i tråd med vedtak i saken.
Det er innført en ordning med grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg for legetjenesten. Kostnaden for kommunen vil være kr 0,4 millioner i måneden og vil gi et merforbruk for virksomheten. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. til dekning av merkostnader. Et eventuelt resterende merforbruk vil vurderes i forbindelse med sak om årsoppgjør.

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 2,1 millioner per august. Det er i hovedsak Nav som har et merforbruk på jobbsjansen og kvalifiseringsstønad. Noe av kostnadene motregnes mot flyktningenheten og virksomheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. I handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak H25 og H26, ble boligtjenesten tilført kr 13 millioner til tilskudd til etablering og tilpasning. I 2020 har disse utgiftene blitt dekket av fondsmidler. Som følge av dette og redusert aktivitet grunnet Covid-19 foreslår rådmannen å redusere rammen med kr. 13 millioner inneværende år.

Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 13,2 millioner etter august. Merforbrukene er på sykehjemsdriften. Sandnes matservice har et mindreforbruk på kr 0,3 millioner, mens sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 0,9 millioner og kr 12,6 millioner. Sykehjem vest melder om store utfordringer med ressurskrevende brukere på flere avdelinger, og utgiftene vil overstige deres vedtatte budsjettramme. Sykehjem vest har også hatt utgifter til å opprette en midlertidig Covid-19 sykehjemsavdeling. I tillegg har sykehjemmene store merutgifter knyttet til innleie av vikarer knyttet til fravær grunnet Covid-19. Rådmannen tilrår tilleggsbevilgning i denne perioderapporten for utgifter hos sykehjem vest knyttet til Covid-19.

Omstilling

Kommunen står overfor betydelig økonomiske utfordringer og alle tjenester må omstille for å innfri kravene om kostnadsreduksjon. Helse og velferd har over år gjennomført betydelige omstillinger og kostnadskutt. Vedtatte kostnadskutt fra 2020 er beskrevet i egen sak til kommunestyret i februar 2020, samt i 1. perioderapport 2020. Helse og velferd har ytterligere kr 15 millioner i vedtatte, uløste innsparingskrav. For å nå målsettingene er det nedsatt flere arbeidsgrupper for å se på ulike deler av driften. Det er svært utfordrende å finne områder der en kan redusere driften, uten at lovpålagte tjenester blir rammet. Omstillingene medfører redusert tilbud, kapasitet og kvalitet på flere områder. Helse og velferd søker likevel å gjennomføre reduksjonene på en slik måte at det i minst mulig grad rammer innbyggere med hjelpebehov. Ansatte som berøres av omstillingene omfattes av kommunens omstillingsprosedyrer og avtaler.

Enhet for funksjonshemmede (EFF) har revidert sin modell for ressursfordeling for å se hvor en kan redusere i bemanning i boligene. Dette kan fra 2021 gi en innsparing på kr 6 millioner, tilsvarende 9 årsverk. Utfordringen er at refusjonskrav for ressurskrevende brukere kan bli redusert. Ansatte vil i stor grad få oppfylt sine ønsker om nytt arbeidssted gjennom omstillingsarbeidet. Konsekvensene for brukerne vil være noe redusert kvalitet gjennom mindre individuelle tilrettelegging av for eksempel deltakelse i fritidssysler og mindre rom for individuell handling og matlaging. Innsparingen vil realiseres i boligene, og intensjonen er å skjerme dagaktivitetstilbudene.

Det er nedsatt arbeidsgruppe for å se på Frisklivssentralens oppgaver og tiltak med mål om å minst halvere ressursene fra kr 2,8 millioner til kr 1,4 millioner. I dette ligger det å prioritere innen forebyggende innsatser og organisere tilbudene tettere inn mot Fysio-ergoterapitjenestene. Konsekvensene for innbyggerne vil være et svært redusert tilbud på forebygging innen ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, søvnvansker med videre. En del av disse tilbudene kan brukerne kjøpe av private aktører.

Kommunen kjøper i noen tilfeller heldøgnstjenester til personer med ressurskrevende behov. Det er igangsatt arbeid for å kunne tilbakeføre disse til kommunale tilbud med lavere kostnadsramme. Tilbakeføring er en lang prosess med forhåndsvarsel, nye vedtak om omgjøring av tjenestetilbud og eventuell klagebehandling. Så langt har en funnet løsninger som kan gi om lag kr 5,4 millioner i innsparing per år. Flere av brukerne som per i dag bor i private løsninger har adferdsutfordringer og tilbakeføring til kommunen betinger at det er en tilrettelagt bolig med kompetent personale tilgjengelig. Kommunen har i flere år hatt avsatt penger til en slik bolig, men den er ennå ikke realisert. Fortgang i bygging av denne boligen vil lette tilbakeføringen og gi en større innsparing.

Helse og velferd har over tid jobbet målrettet for å organisere tjenestene i store robuste enheter og avdelinger. Tjenesteområdet har det største lederspennet i kommunen. Det jobbes likevel med å se på organisatoriske endringer som kan gi et godt faglig utkomme, samtidig som det gir noe innsparing av lederressurser. Det er ønskelig å oppnå en innsparing på lederressurser tilsvarende om lag kr 3 millioner.

Virksomhetene i helse og velferd driftes nøkternt. Den stramme økonomistyringen fortsetter.

Produksjon

Enhet for funksjonshemmede
01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall plasser botiltak 172 172 0,0 %
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2019, eller hittil i 2020. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.
Venteliste botiltak 26 33 -21,2 %
Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3, samt 1 bruker som er under 18 år.
Boligavlastning antall døgn 4080 3736 9,2 %
En økning på 344 døgn fra samme periode i 2019.
Boligavlastning antall brukere 141 137 2,9 %
En økning på 4 brukere fra samme periode i 2019.
Antall med dagtilbud 101 93 8,6 %
Økning på 8 i antall med dagtilbud er en ønsket utvikling, og det satses på dagtilbud til brukerne i EFF.

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall brukere som mottar hverdagsrehabilitering 148 181 -18,2 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. Det er nedgang i nye brukere som skyldes Covid-19.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 106337 114732 -7,3 %
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden. Nedgangen i tildelte timer skyldes Covid-19.

 

Helse og velferd felles og samordningstjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 164 891 -81,6 %
Tall til og med juli begge år. Faktura fra august er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2020 er kr 5 036, og beløpet for 164 døgn blir kr 826 000. Kostnad per døgn i 2019 var kr 4 885, og beløp var da kr 4,4 millioner. 
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 47515 39488 20,3 %
Økning fra 2019 på kr 8,0 millioner, på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Økningen for samme periode fra 2018 til 2019 var kr 6,3 millioner.
BPA antall tildelte timer 55868 46519 20,1 %
Økning på 9 349 tildelte timer fra samme periode i 2020.
BPA antall brukere 35 30 16,7 %
Økning på 5 brukere.    
Private avlastere tildelte timer 47748 41753 14,4 %
Økning på 5 995 tildelte timer fra samme periode i 2020.
Private avlastere antall brukere 185 175 5,7 %
Økning på 10 brukere.    
Venteliste avlastning 1 11 -90,9 %
Det er aktivitetsbasert avlastning som har 1 på venteliste.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 0 2 -100,0 %
Ventelisten er redusert fra 2 brukere per 31. august 2019 til 0 brukere per 31. august 2020.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - helseteam 2651 2492 6,4 %
Økning på 159 behandlede søknader (inkludert forlengelser) for januar til august fra 2019 til 2020.
Antall søknader behandlet tildelingskontor - sosialteam 623 427 45,9 %
Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor.

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen på 6 prosent brutto driftsutgifter og 4 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.

 

Helse- og rehabiliteringstjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 175 192 -8,9 %
Fått informasjon fra fastlege % 0,33 0,1 10,0 %
Antall som har deltatt på kurs i perioden 94 84 11,9 %
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 72 66 9,1 %
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 61789 65982 -6,4 %
Responstiden følger ikke lovkravet (80 % skal besvares innen 2 min). Dette skyldes enorme mengder spørsmål om corona og testing.
Antall henvendelser er mye høyere enn 61 789, men det er ikke kapasitet til å notere på alle henvendelser. 
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist 0,7 0,9 -18,1 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 0,6 0,7 -6,5 %
Belegg på Jæren Ø hjelp gikk ned da corona satte inn. Det samme skjedde på sykehuset.
Belegg kun for Sandnes 0,55 0,58 -3,0 %
Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori 2158 1613 33,8 %
Inkluderer fysioterapibehandling på helsestasjon. Antall behandlinger uten helsestasjon er 1757, som gir en økning på 9 prosent.
Antall behandlet ergoterapi, barn 142 128 10,9 %
Antall behandlet ergoterapi, voksne 677 546 24,0 %
Antall behandlet fysioterapi, barn 697 349 99,7 %
Antall behandlet fysioterapi, voksne 642 590 8,8 %
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 158 175 -9,7 %
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. 
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 15 70 -78,6 %
Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi 143 105 36,2 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4  58 35 65,7 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet 3 og 4 290 19 1426,3 %

Brutto driftsutgifter kommunehelse (f 232 (forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste), 233 (annet forebyggende helsearbeid), 241 (diagnose, behandling, re-/habilitering))

Økte utgifter skyldes hovedsakelig endring av føringspraksis i mestringsenheten. Tallene fra 2019 inkluderer heller ikke Forsand. Det er innført en ordning med grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg for legetjenesten som gir en økning. Det er også økte lønnsutgifter på legevakten som følge av luftveislegevakten på Klepp.

Sosiale tjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) 2132 1172 81,9 %
5,0 prosent ledighet per august. Den høye ledigheten skyldes i hovedsak Covid-19.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1687 1697 -0,6 %
Totalt 10 færre  mottakere sammenlignet med 2019.
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 3,3 % 3,4 % -0,1 %
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 426 439 -3,0 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 526 491 7,1 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år per tertial 339 341 -0,6 %
Antall mottakere under 25 år er redusert med 2 personer sammenlignet med 2019. Det er tett oppfølging av denne gruppen.
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 5,0 % 5,1 % -0,1 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 170 150 13,3 %
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  403 434 -7,1 %
Nedgang på 35.    
Midlertidig overnatting kostnad/antall 7174 4817 48,9 %
Økte kostander har sin årsak i flere som har behov for midlertidig overnatting, samt at det er flere familier som har bodd midlertidig sammenlignet med samme periode i fjor.
Midlertidig overnatting antall 127 97 30,9 %
Det prioriteres i sammen med boligkontoret denne gruppen for kommunal bolig.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 142 111 27,9 %
Antall deltakere har økt med 31 sammenlignet med samme periode i fjor, flere får mulighet for jobb gjennom deltakeles i programmet. 
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 13 19 -31,6 %
Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor  7318 7088 3,2 %
Tildelte kommunale boliger 79 80 -1,3 %
Antall på venteliste for kommunal bolig 77 61 26,2 %
Antall på venteliste økt med 16 personer sammenlignet med i fjor.
Bosatte flyktninger 10 25 -60,0 %
Antallet bosatte flyktninger er lavere enn samme periode i fjor. Dette skyldes koronasituasjonen og stans i innreise.
Deltakere introduksjonsprogram 182 285 -36,1 %
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 36 45 -20,0 %

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Økningen skyldes økte utgifter til bidrag livsopphold og bidrag boutgifter på økonomisk sosialhjelp på Nav. Økningen skyldes også endret føringspraksis på internhusleie, etter at eiendom har gått fra å være et kommunalt foretak til å bli en del av kommunen. En reduksjon i mestringsenheten skyldes endring av føringspraksis innenfor virksomheten.

Sykehjemstjenester 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 96 84 14,3 %
Økning på 12 tildelte plasser.  
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 449 422 6,4 %
Det er tildelt 476 vedtak om forlengelser.
Ventelister heldøgnsplass 22 29 -24,1 %
Av disse 22 i 2020 er 8 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2019 var 12 ivaretatt med korttidsopphold.
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 452248 567522 -20,3 %
Reduksjon skyldes stengte eldresenter/dagsenter/kantiner i perioden.
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 1243 1455 -14,6 %
Reduksjonen skyldes mindre møteaktivitet, blant annet hos kompetansesenteret, grunnet Covid-19.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester per innbygger

Det er rapportert inn 508 institusjonsplasser i KOSTRA for 2019. Kostnadsnedgangen på 2 prosent skyldes at det er tatt i bruk nye sykehjemsplasser blant annet på Lura 4, som gir et høyere tall i nevner (481 plasser var tallet i KOSTRA for 2018). Det er rapportert inn 508 institusjonsplasser i KOSTRA for 2019. Kostnadsnedgangen på 2 prosent skyldes at det er tatt i bruk nye sykehjemsplasser blant annet på Lura 4, som gir et høyere tall i nevner (481 plasser var tallet i KOSTRA for 2018).

Medarbeider

Sykefravær

Sykefraværet er 9,1 prosent hittil i 2020, en økning fra 8,2 prosent i fjor. Økningen er lavere enn forventet med tanke på Covid-19 pandemien.

Rekruttering

Helse og velferd skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetanseutvikling. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig godt kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Tjenestene opplever at de faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Mangelen på høyskoleutdannet personell merkes nå ved at det er få kvalifiserte søkere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Det er utfordrende å rekruttere nok sykepleiere, særlig til sykehjem. Kommunen skal ha rett kompetanse på rett sted og arbeide for en heltidskultur, særlig rettet mot døgntjenestene.

For å ha god kompetanse satses det på intern opplæring, kurs og kvalifisering av ufaglærte. Flere ansatte tar akademiske grader innen sitt fagfelt og flere virksomheter deltar i ulike forskningsprosjekter.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide med heltidskultur. Heltidskultur er avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov. Utvikling av en heltidskultur er mer enn turnusordninger, det handler også om holdninger og forankring, og er en langsiktig og kontinuerlig prosess. Det handler om politisk vilje, ledelse og engasjerte tillitsvalgte og medarbeidere som arbeider mot et felles mål. Arbeidsgruppen vil derfor tilnærme seg arbeidet med heltid utfra tre ulike perspektiv: medarbeider, arbeidsgiver og brukere av tjenestene.

Status driftstiltak 

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Enhet for funksjonshemmede
H1 Avlønning private avlastere 2700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til EFF - Privat avlastning, og både døgn- og time baserte avlasterne har fått økt lønn i tråd med tiltaket i økonomiplan.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
Beløpet ble innarbeidet i budsjettet til EHR, men ikke brukt til formålet. Budsjettøkningen til hjemmetjenester for befolkningsvekst ble saldert mot innsparinger i ksak 1/20.
H6 Dagaktivitetstilbud demens 4000 Ferdigstilt
Beløpet ble innarbeidet i budsjettet til EHR, men ikke brukt til formålet. Budsjettøkningen til dagaktivitetstilbud for demente ble saldert mot innsparinger i ksak 1/20.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester
H7 2 stillinger HELT MED 150 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Sandnes matservice, og de ansatte er på plass på rådhuset.
H8 Kjøp av tjenester ressurskrevende bruker 2700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til samordning, og brukes til å betale for kjøp av tjenesten fra privat aktør. Samordning har allikevel stort merforbruk på denne budsjettposten, som skyldes stor vekst i antall brukere.
H9 Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende 4900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, hvor refusjonskravet budsjetteres.
H10 Redusert refusjon ressurskrevende 10000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, hvor refusjonskravet budsjetteres.
H11 Videre opptrappingsplan rus 1950 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Midlene skal nyttes til å dekke varslet bortfall av statlige tilskuddsmidler for kommunalt rusarbeid.
H12 Kommunale boliger, indeksregulering -350 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettene for 2020. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger er økt fra 1. august 2020 fra kr 6 130 til kr 6 210.
H13 Videreføring av tidligere innsparinger -5000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og innsparingsforslag ble vedtatt i ksak 1/20.
H14 Gevinster ved digitalisering -2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og innsparingsforslag ble vedtatt i ksak 1/20.
H15 Generell innsparing helse og velferd -15240 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Flere arbeidsgrupper vurderer mulige innsparingstiltak på området. Noen av tiltakene ble vedtatt i 1. perioderapport.
P2 Frivillighet 2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles, og de fleste organisasjonene fikk midlene utbetalt i medio april.
  Helse- og rehabiliteringstjenester
H16 8,6 årsverk Langgata samlokaliserte boliger 3850 Ferdigstilt
Oppstart var i januar med de første ansatte på plass. Tiltaket har vært i full drift fra 1. mars, og driften går bra. Oppussing er nå nesten ferdigstilt, og ledige leiligheter er tildelt.
H18 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 1550 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til legetjenester, og utbetales til fastleger.
H19 Kjøp fastlegepraksis, goodwill 1000 Påbegynt
Kommunen har overtatt en fastlegepraksis. I tillegg er det omdisponert noe av beløpet til etableringstilskudd. På denne måten har kommunen kunne beholde flere fastleger.
H20 Drift fastlegepraksis 500 Ferdigstilt
Kommunen har to fastleger i praksis.  
H21 Driftstilskudd fysioterapeuter 100 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til fysio-ergo, og driftstilskuddene utbetales til fysioterapeuter. 
H22 Egenandeler fysioterapeuter -100 Påbegynt
Oppgradering av fagsystem har tatt lenger tid enn først antatt. Tiltaket blir effektuert fra 1. september. 
H23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse og rehabiliteringstjenester 200 Ikke påbegynt
Gjelder ombygging boligrigg på Soma. Planlegging pågår. Byggestart planlagt 2021.
  Sosiale tjenester  
H24 Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp 6800 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til NAV og barnetrygden holdes nå utenfor ved beregning av sosialhjelp.
H25 Tilskudd til etablering bolig 10000 Ferdigstilt
Midlene er kommet som rammetilskudd til kommunen, og er innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H26 Tilskudd til tilpasset bolig 3000 Ferdigstilt
Midlene er kommet som rammetilskudd til kommunen, og innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H28 Integreringstilskudd enslige mindreårige 9100 Ferdigstilt
Reduksjon i tilskuddet er innarbeidet i budsjettet til flyktningenheten, driften er tilpasset. 
H29 Integreringstilskudd bruk av fond -3400 Ferdigstilt
Midlene ble tatt ned fra fond i mai.  
H30 Introduksjonsprogrammet -5700 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til Flyktningenheten og antall deltakere er redusert.
H31 Økte kommunale avgifter, kommunale boliger 600 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet til boligkontoret.
H33 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 4600 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sykehjemstjenester  
P3 Hele stillinger pilotprosjekt 3000 Påbegynt
Midlene er innarbeidet i budsjettet til helse og velferd felles. Arbeidsgruppen har sammenstilt innspillene som er kommet fram i prosjektet. Den første piloten som starter opp er utprøving av årsturnus i enhet for funksjonshemmede. Piloten har som mål å innføre årsturnus i 12 avdelinger. 
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 02.10.2020 09:09