Kultur og næring

Økonomi

Kultur og næring Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose   (mer-/mindreforbruk)
Kultur og næring 97298 101636 -4338 138972 0

Kultur og næring har per august et mindreforbruk på om lag kr 4,3 millioner. Kulturskole, landbruk, bibliotek og kunst- og kulturhus har et mindreforbruk, mens kultur og kultur og næring felles har et merforbruk. Resultatet er en konsekvens av at ledige stillinger er holdt vakante samt arbeid med å reduksjon av kostnader der det er mulig. Arbeidet er sentralt for å nå innsparingsmålet for inneværende år og samtidig tilpasse organisasjonen for reduserte rammebetingelser i årene som kommer. Det er vanskelig å estimere en årsprognose for kultur og næring, da det er en del usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen. Foreløpig estimat er balanse eller et mindreforbruk for området samlet.

Kulturhuset er hardest rammet av Covid-19 pandemien. Pandemien har medført et mindreforbruk på innleid stab og tekniske tjenester, men fører også til svikt på inntektssiden. Per august er omtrent 150 arrangementer på kulturhuset flyttet eller avlyst. Omsetningstap for hele året er utfordrende å estimere på dette tidspunktet, men foreløpige anslag viser et omsetningstap på kr 5 millioner.

I forbindelse med pandemien er det opprettet flere statlige kompensasjonsordninger for kulturlivet. Fram til nå har ikke kommunale kunst -og kulturhus vært kvalifisert  til noen av de eksisterende tilskuddsordningene. Fra og med 01.10.2020 etableres en ny stimuleringsordning hvor kommunale kulturhus kan søke. 

Biblioteket har anskaffet nytt innleveringsanlegg da det gamle sluttet å fungere. Endelig godkjenning avventes på grunn av mangel på et av minimumskravene i leveransen. Leverandør er gitt mulighet for å utbedre løsningen slik at kravet oppfylles, og en fremdriftsplan er etterspurt. Investeringen dekkes av et mindreforbruk i driften.

Omstilling

I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Inn mot arbeidet med økonomiplan for perioden 2021-2024 jobbes det med følgende konkrete tiltak:

 •  Øke inntektene på Sandnes kulturskole
 •  Øke inntektene på kulturhuset
 •  Holde årsverk vakante innen de ulike områder innen Kultur og næring
 •  Redusere kostnader knyttet til regionalt samarbeid innen næringsområdet
 •  Redusere ulike tilskudd til eksterne

Produksjon

Produksjonen innen kultur og næring har blitt påvirket i stor grad av Covid-19 situasjonen. Dette gjelder både innen kulturavdelingen, kulturskolen, kulturhuset, biblioteket og næringsområdet. Innen landbruk har situasjonen imidlertid vært normal med unntak av at produksjonen har vært på hjemmekontor

Kultur og næring 01.01.-31.08.2020 01.01.-31.08.2019 Endring i %
Kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 21307 63344 -66,4 %
De kommunale bydelshusene og fritidssentrene ble stengt den 12. mars, inklusiv kommunal drift av ungdomstilbud og utleie av lokaler. Delvis åpning fra mai med digitale plattformer og tilbud med ungdom ute.
Andel besøk av barn og unge 9007 33672 -73,3 %
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 0              8 904 -100,0 %
Fritidskontakttjenesten ble stengt på bakgrunn av Covid-19 situasjonen. Delvis åpning i mai med tilbud i grupper ute. Antallet brukere som har mottatt tilbudene er ikke tilgjengelig per nå.
Sum fritidskontakttimer 0 6590 -100,0 %
Fritidskontakttimer kan ikke registreres lenger på grunn av nytt system for timeføring.
Antall kulturarrangement 4 25 -84,0 %
På grunn av Covid-19 er alle åpne arrangement avlyst. Arrangement som har blitt gjennomført, har vært i perioden før 12. mars eller blitt gjort på alternative måter, uten publikum og via streaming. Barnas By ble i år et digitalt kunstprosjekt. I perioden fra mars til juni ble samtlige arrangement som var innvilget tilskudd utsatt eller avlyst. Tilskudd ble utbetalt etter gitte anbefalinger.
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 4 10 -60,0 %
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 26 98 -73,5 %
Tilskudd til arrangementer er utbetalt, men seks av disse har utgått på grunn av Covid-19 situasjonen og fire er avlyst.
Sum utlån ved bibliotekene 179488 180731 -0,7 %
Nedgangen på grunn av Covid-19 våren 2020 er i stor grad hentet inn igjen.
Hovedbiblioteket 152021 157953 -3,8 %
Høle 4942 5975 -17,3 %
Riska 15903 16803 -5,4 %
Forsand 5037 0 0,0 %
Elever i kulturskolen 1903 1736 9,6 %
Antall personer. En elev kan ha flere plasser og telles kun en gang.
Venteliste ved kulturskolen 922 912 1,1 %
Antall personer.    
Elevplasser ved kulturskolen 2515 2275 10,5 %
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt to føres opp.
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1148 1166 -1,5 %
Samlet besøk kulturhuset januar-august  12989 36109 -64,0 %
Nedgangen skyldes Covid-19.  
Antall arrangementer kulturhuset januar-august  66 173 -61,8 %
Nedgangen skyldes Covid-19.  

 

Brutto driftsutgifter kultur

Kostnadsutviklingen skyldes lønns- og prisvekst.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Forsand filial ligger inne i årets regnskap, ikke i fjorårets. I tillegg er det gjort investeringer i utstyr til digital formidling og utvidet digitalt programtilbud i forbindelse med Covid-19.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Kulturskolen har en økning i utgiftene sammenlignet med 2019.

 

Medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværet i 2020 har siden mars vært høyere sammenlignet med 2019, og er per august 2,3 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette har sammenheng med Covid-19 pandemien.

Digitalisering

Innen kultur og næring er det en rekke digitaliseringsprosjekter. Dette gjelder blant annet:

 • Digitale skjemaer for å forenkle saksbehandlingen i forbindelse med arrangement og behandling av søknader om tilskudd.
 • Digitalt bookingsystem for leie av kommunale lokaler.
 • Digital oversikt over kultur- og fritidstilbud.
 • Digital lese-app, både for bøker, aviser og tidsskrifter.
 • Digital filmtjeneste og strømming av arrangement.
 • Strømmetjeneste for musikk som erstatning for innkjøp av CD’er på biblioteket.

I tillegg har det på grunn av corona-situasjonen blitt gjennomført ulike digitale ungdomsprosjekter, blant annet digital scene og sendinger fra L54. UKM ble i år gjennomført som UKM live med digitale sendinger.

Status driftstiltak

Nr Tiltakstekst 2020 Status
  Kultur og næring felles  
K2 Endret prinsipp for budsjettering av kraftmidler  -7950 Ferdigstilt
Endring iverksatt fra og med 1. januar 2020. Konsesjonsavgift avsettes til fond. 
K3 Videreføring av tidligere innsparinger -800 Påbegynt
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte. 
K4 Kontingenter tilskudd 30 Ferdigstilt
Tilltaket er innarbeidet i budsjettet.  
K5 Kontingenter, fond -30  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K6 Prosjekter reiseliv  100 Påbegynt

Posten fordeles gjennom hele året. Det er kjøpt annonse i samarbeid med Sandnes havn i magasinet Norway Super Yacht Services (kroner 10 000). Hensikten er å tiltrekke småbåter til havnen i Sandnes.
Befaringer og møter gjøres gjennom hele året.

K7 Prosjekter reiseliv, fond -100  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K8 Prosjekter kultur og næring  100 Påbegynt
Enheten kultur og næring har hatt fokus på samarbeid og synergier mellom virksomhetene. Mulige samarbeidsprosjekter tas med i videre arbeid til høsten 2020. I november 2019 ble alle ansatte invitert til fellessamling på Vitenfabrikken. Det vurderes om det kan gjennomføres en tilsvarende fellessamling i 2020 og eventuelle kostnader dekkes da innenfor dette tiltaket.
K9 Prosjekter kultur og næring, fond  -100  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K10 Generell innsparing kultur og næring -1200 Påbegynt
I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar. Med tanke på innsparingskravet for 2020 har det vært fokus på tiltak med virkning på kort sikt. Det handler da primært om å ikke leie inn vikarer for langtidssykemeldte.
  Kultur, bibliotek og kulturskole
K11 Meråpent bibliotek 100  påbegynt
Meråpent ble satt i drift i juni 2019 og pengene går til å drifte vaktordningen (Securitas). Meråpent har blitt mer populært fra måned til måned, men har vært stengt under koronatiden.
K12 Sandnes kunst og kulturhus - 20 års jubileum, økt tilskudd 500 Påbegynt
Jubileumsarrangementene vil gjennomføres delvis, så sant restriksjonene holdes på samme nivå som nå.
K13 Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd RAS 100 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K14 Sandnes kunst og kulturhus - tilskudd sommerarrangement 500 Ikke påbegynt
Avlyst på grunn av Covid-19.   
K15 Økning tilskudd Rogaland opera IKS 50 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K16 Økning tilskudd Jærmuseet 170 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K17 Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus 200 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K18 Tilskudd til bydelshus og andre møteplasser på Forsand 100 Ferdigstilt
Økt tilskudd er innarbeidet i budsjettet.
K19 Friplasser kulturskolen 150 Påbegynt
Ordningen er bekjentgjort til alle elever, i søknadsskjema og i intervju med Radio Sandnes. I tillegg er NAV og Barnevernet informert om ordningen. Per i dag er det ti elever som har fått innvilget friplass.
K20 Mediebudsjett - biblioteket 300 Påbegynt
Mediebudsjettet er økt og innkjøp av medier pågår for fullt.
K21 Mediebudsjett - biblioteket -300  Ferdigstilt
Midlene er hentet ned fra fond.  
K22 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 300 Ferdigstilt
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt.
K23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 1300 Ferdigstilt
Internhusleie faktureres når byggene er ferdigstilt.
P4 Økt husleiestøtte - Kulturhuset/KinoKino 300 Påbegynt
Flere av de arrangementene som er tildelt husleiestøtte er avlyst på grunn av Covid-19. 
P5 Kulturskolen - Flere plasser 500 Påbegynt
Kulturskolen utvider undervisningsressursen på piano, sang, bass, gitar og slagverk tilsvarende totalt 1,3 årsverk. Stillingene er nå besatt.
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 29.09.2020 13:17