Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger fram perioderapport per 31. august 2020 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres status på drifts- og investeringstiltak samt tekstvedtak fra økonomiplan 2020-2023 (ksak 86/19).

 

I perioderapporten presenteres følgende: 

 • Oppsummering og forslag til vedtak
 • Økonomi – overordnet
 • Finansrapport
 • Tjenesteområdene
  • Økonomi
  • Omstilling
  • Produksjon
  • Medarbeider
  • Digitaliseringsarbeid
  • Driftstiltak
 • Status tekstforslag
 • Kommunale foretak
 • Risikoanalyse for selskaper kommunen har eierskap i

 

Som vedlegg til perioderapporten kommer:

Bakgrunn

Det følger av ny kommunelov av 01. januar 2020, § 14-5, at rådmannen minst to ganger i året skal legge fram rapporter til kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i samsvar med det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik sammenlignet med vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

Oppsummering og forslag til vedtak

Driftsregnskapet

Virksomhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per august på kr 20,5 millioner.

Driftsregnskap per 31.08.2020 Regnskap jan-august Budsjett jan-august Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 789099  788557  542 1170388
Oppvekst - barn og unge 715075 709566 5510 1032486 12000
Helse og velferd 1217376 1179966 37410 1662200 58600
Byutvikling og teknisk (9477) 1486 (10964) 198920 1500
Organisasjon 68297 72470 (4173) 125734 (1600)
Økonomi 33908 35134 (1226) 48749 1000
Kultur og næring 97298 101636 (4338) 138973 -
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. (68957) (66743) (2214) 253850 (62563)
Sum tjenesteområdene 2842618 2822070 20548 4631299 8937
           
Felles kostnader (33455) - (33455) (57071) -
Sum 2809164 2822070 (12907) 4574228 8937

Tabell 1

Det er et mindreforbruk innen byutvikling og teknisk, organisasjon, økonomi, kultur og næring samt rådmannens staber og fellesutgifter per 31. august 2020. Oppvekst skole, oppvekst barn og unge og helse og velferd har merforbruk per august. Alle oppgitte årsprognoser er prognoser før eventuelle budsjettjusteringer fremmet i denne saken.

Oppvekst skole har per august et merforbruk på om lag kr 0,5 millioner, og forventer å gå i balanse ved årets slutt. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 5,5 millioner per august. Merforbruket skyldes kjøp av institusjonsplasser til BFE. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 12 millioner. Det anslås et merforbruk på kr 10 millioner for BFE, som skyldes overforbruk i kjøp av institusjonsplasser fra Bufetat. I tillegg anslås det et merforbruk i barnehagene på kr 2 millioner. Dette skyldes økning i spesialpedagogiske tiltak, samt at det antas økt fravær i barnehagene som følge av Covid-19 pandemien og dermed økt vikarbruk.

Helse og velferd har et merforbruk på kr 37,4 millioner per august, og beregnet merforbruk ved årets slutt er kr 58,6 millioner. Merforbruket skyldes hovedsakelig vedtatte innsparinger, Covid-19, luftveislegevakten på Klepp, samt store kostnader til ressurskrevende brukere, både hos samordning og på sykehjem.

Byutvikling og teknisk har et mindreforbruk på kr 11 millioner per august. Kr 6,1 millioner skyldes en regnskapsteknisk problemstilling hvor det arbeides med å finne en løsning. Resten av mindreforbruket skyldes vakante stillinger, høyere gebyrinntekter på noen av selvkostområdene, samt periodevise avvik som følge av endret føringspraksis i internfakturering. Det forventes mindreinntekter på om lag kr 4,5 millioner som følge av gratis parkering under covid-19. Det er fond på området som kan dekke tapet.

Organisasjon har per august et mindreforbruk på kr 4,2 millioner. Dette skyldes vakante stillinger, ingen vikarer ved fravær og andre innsparingstiltak. I økonomiplanen ble dokumentsenteret tilført kr 1,6 millioner til nytt dokumenthåndteringssystem. Anskaffelsen er utsatt og rådmannen foreslår å redusere rammen tilsvarende. Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 1,2 millioner per august. Dette skyldes sykefravær, svangerskapspermisjon og vakanser i hjemler. Overføringen av kemnerkontoret til Skatteetaten er utsatt som følge av koronapandemien. Dette gir en merkostnad på kr 3,5 millioner og rådmannen tilrår kr 1 millioner i tilleggsbevilgning.

På kommunens fellesområde er det per august et mindreforbruk på kr 2,2 millioner. Årsprognosen for området er mindreforbruk på kr 62,6 millioner, og gjelder redusert lønnsreserve, pensjon og arbeidsgiveravgift.

Helårsvirkningen av lønnsoppgjørene for 2019 ble noe høyere enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2020-2023, men redusert anslag på lønnsvekst 2020, selv om utfallet fortsatt er usikkert, gjør at rådmannen foreslår å redusere lønnsreserven for 2020 med kr 20 millioner.

Nye prognoser viser en betydelig økning i årets AFP-utgifter. Samtidig viser oppdaterte aktuarberegninger at de ordinære pensjonsutgiftene kan reduseres. Rådmannen foreslår derfor å redusere samlede pensjonsutgifter med kr 20 millioner. 

Som følge av regjeringens tredje krisepakke i forbindelse med koronautbruddet skal arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Dette utgjør om lag kr 22,6 millioner for Sandnes kommune.

Det er bevilget kr 3,750 milliarder i økt rammetilskudd til kommunene i forbindelse med Covid-19 pandemien. Sandnes sin andel av dette er kr 54,1 millioner, som i 1. perioderapport ble avsatt til å dekke årets reduserte skatteinntekter og økte utgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien. Rådmannen disponerer nå disse til å dekke blant annet merutgifter knyttet til Covid-19.

Sandnes kommune har etter revidert nasjonalbudsjett og koronatiltak fase 3 mottatt i overkant av kr 20 millioner i økt rammetilskudd. Dette gjelder blant annet kompensasjon for reduserte skatteinntekter på grunn av vedtatte endringer i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler og utsatt overføring av skatteoppkrevingsfunksjonen. Rådmannen justerer rammetilskuddet tilsvarende.

I 1. perioderapport ble skatteanslaget nedjustert med kr 170 millioner. Akkumulert skatteinngang per august er kr 14,5 millioner lavere enn budsjettert, og rådmannen anslår at skatteinngangen ved årets slutt kan bli ytterligere kr 22 millioner lavere enn budsjettert. Inntektsutjevningen ble redusert med kr 90 millioner i 1. perioderapport. Oppdatert prognose tilsier imidlertid at inntektsutjevningen må økes noe, og rådmannen tilrår at inntektsutjevningen økes med kr 12,5 millioner.

Lysebotn 2 er nå kommet i drift og skattegrunnlaget beregnes nå annerledes enn når kraftverket var under bygging. Dette medfører at eiendomsskatten må nedjusteres med kr 3,4 millioner.

Rente- og finansutgifter har per august merinntekter på kr 1,5 millioner, og prognosen ved årets slutt er merinntekter på totalt kr 12,7 millioner. Oppdaterte renteberegninger tilsier at renteutgiftene kan reduseres med kr 10 millioner og at renteinntektene kan økes med kr 4,1 millioner. I tillegg foreslår rådmannen å redusere utbytter med kr 1,4 millioner. Dette skyldes lavere forventet utbytte fra langsiktig portefølje som følge av tilpasning til finansreglementet og at det ikke forventes utbytte fra Odeon kino Stavanger/Sandnes.

Som følge av koronasituasjonen anslås det at det vil bli bosatt om lag 30 færre flyktninger i kommunen enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at integreringstilskuddet kan reduseres med kr 5 millioner. Det er fond på området som kan dekke reduksjonen.

Rådmannen har gjennomgått inntekter og utgifter i forbindelse med Covid-19. En oversikt ligger som vedlegg til perioderapporten (vedlegg 9).Organisasjonen og medarbeidere har vært eksepsjonelt omstillingsdyktige i situasjonen, og staber og virksomheter har omprioritert ressurser til arbeidet med Covid-19. Stram økonomisk styring er imidlertid vektlagt som følge av kommunens økonomiske situasjon, og påløpte merutgifter foreslås derfor ikke dekket i sin helhet på nåværende tidspunkt. Dersom det er rom for det foreslår rådmannen at økte utgifter i forbindelse med Covid-19 dekkes innenfor egen ramme/disposisjonsfond. I første perioderapport ble det avsatt kr 54 millioner på kommune felles til inndekning av økte utgifter og reduserte inntekter i forbindelse med Covid-19. Som følge av inndekning innenfor egen ramme foreslår rådmannen at ubrukte midler på kr 40 millioner avsettes på disposisjonsfond til eventuell bruk i forbindelse med årsoppgjøret eller senere.

Det ble avsatt kr 40 millioner til dekning av avtalt lån til Sandnes Ulf samt refusjon i forbindelse med tekniske anlegg på kr 3,1 millioner. Sandnes Ulf har mottatt midler i henhold til avtale, og utbetalingene har blitt finansiert av ordinært låneopptak. Rådmannen tilrår bruk av fondsmidlene slik det var forutsatt til å redusere årets låneopptak tilsvarende.

Rådmannen har igangsatt et arbeid med å gjennomgå kommunens balanseoversikt. Foreløpig gjennomgang viser at Sandnes kommune har stående bundne fondsmidler som gjelder allerede avsluttede prosjekter. Midler på fond kan ha sitt opphav i øremerkede tilskudd helt tilbake til 2008-2009. Prinsippet er at øremerkede tilskudd i det kommunale regnskapet ikke skal gå til finansiering av andre formål. Gjennomgangen viser at prosjektene tilhørende fondsmidlene er avsluttet med tilhørende fremleggelse av sluttregnskap til tilskuddsyter samt også avsetninger som ikke krever sluttregnskap. Årsaken til at midler står på fond er at bruk av fond ikke er ført i kommunens regnskap, men at kommunens egne midler har gått til finansiering av prosjektene. I og med at påtenkt formål og prosjekter er avsluttet foreslår rådmannen å avslutte disse fondene og trekke midlene inn i regnskapet for 2020.

Budsjettjusteringer

For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i tabellen under, samt som vedlegg 5 til saksframlegget. Rådmannen disponerer tilleggsbevilgningen i forbindelse med Covid-19 i denne perioderapporten. Kommunens generelle disposisjonsfond ble betydelig brukt i forbindelse med 1. perioderapport 2020, og rådmannen tilrår en avsetning nå for å kunne håndtere eventuelle merforbruk grunnet Covid-19 i forbindelse med årsavslutningen samt søknader om tilleggsbevilgninger som ikke er innvilget per 2. perioderapport 2020.

Område Resultatenhet Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst skole Skole felles ØP 20-23 tiltak P1 Mobbeombud: foreslås å reverseres. -350
Oppvekst skole Skole felles Feil tall benyttet i S8 og S21 i HØP 2020-2023. Gjelder ressurser til spesialundervisning (330) og styrking i SFO (40). 370
Oppvekst skole Skole felles Tilskudd til opplæring på leirskole var tidligere et øremerket tilskudd. I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ble tilskuddet innlemmet i kommunenes rammetilskudd og fordelt gjennom innbyggertilskuddet.  935
Oppvekst barn og unge BFE Kjøp av tjenester Bufetat 10000
Helse og velferd Legevakt Vedtak fsak 15/20: Sandnes legevakt tilføres kr 3 825 000 til dekning av ekstra bemanning. Egentlig vedtatt til 1. perioderapport, men avventet. 3825
Helse og velferd Legevakt Luftsveislegevakten på Klepp. Estimert 2 millioner per måned. 12000
Helse og velferd Felles Oppbygging av lager - smittevernutstyr 15000
Helse og velferd Samordning Samordning - kjøp av tjenester 8000
Helse og velferd SYV Ekstra personell sykehjem vest på grunn av Covid-19 4500
Helse og velferd SYV Midlertidig sykehjemsavdeling på Åse, på grunn av Covid-19 1300
Helse og velferd Nav Kr 300 i økning i den ordinære barnetrygden for barn under 6 år fra 01.09.20 180
Helse og velferd Bolig Kostnader til etablering/tilpasning bolig -13000
Helse og velferd Legetjenester Det er innført en ordning med grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg for legetjenesten. 2000
Økonomi Kemnerkontoret Utsatt overføring av kemnerkontoret til skatteetaten fra juni til 1. november 1000
Organisasjon Dokumentsenter Midler fra HØP 2020-2023 til lisens til program som ikke er anskaffet -1600
Kommune felles Kommune felles Redusert lønnsreserve -20000
Kommune felles Kommune felles Reduserte pensjonsutgifter -20000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Lavere skatteinngang 22000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt inntektsutjevning 12500
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økt rammetilskudd, RNB2020 og tiltakspakke 3 -20680
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Lavere eiendomsskatt 3400
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Redusert arbeidsgiveravgift termin 3 -22563
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Reduserte renteutgifter -10000
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Økte renteinntekter -4815
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Renteinntekter ansvarlige lån Lyse og tomteselskapet 700
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Utbytter 1435
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Disposisjonsfond Sandnes Ulf, øker overføring av drift til investering (redusert låneopptak) -43146
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Overføring fra drift til investering 70776
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Avsetning til generelt disposisjonsfond 40333
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Bundne fond -4771
Kommune felles Adm. ledelse Avslutte eldre bundne fond 4771
Sentrale inntekter Sentrale inntekter Rammetilskudd 3,75 milliarder. Skal dekke økte utgifter og reduserte inntekter i forbindelse med Covid-19. -54100
Sum     0

 Tabell 2

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet per 31.08.2020 Regnskap
jan-august
Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Sum investeringsutgifter 920300 1787394 1672593
Finansieres slik:       
Kompensasjon for merverdiavgift 107681 183753 164661
Tilskudd fra andre 44555 106618 91006
Salg av varige driftsmidler 1744 56932 95250
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 77281 183863 183863
Bruk av lån 598865 1094383 1020757
Sum investeringsuinntekter 830125 1625549 1555537
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 4325 161845 117056
Fremført til inndeking i senere år (udekket beløp) 0 0 0

Tabell 3

Per august er det brukt 55 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 53 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter.

På investeringsområdet ventes det at utgiftene blir kr 46 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2020. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider sammenlignet med opprinnelig plan, men det er også noen prosjekter som har merforbruk sammenlignet med vedtatt budsjettramme. Tallet inkluderer også utsatte og reduserte inntekter. Det er også en økt overføring fra drift til investering knyttet til fond 25701159 og 25701162 med kr 43 millioner. Dette gir total reduksjon i låneopptaket med kr 83 millioner. Låneopptaket for 2020 er budsjettert til kr 1,09 milliarder inkludert startlån. Per august er det tatt opp kr 598 millioner i lån, inkludert startlån med kr 240 millioner. Låneopptak til finansiering av investeringer eksklusivt startlån blir etter justeringer per 31. august 2020 blir om lag kr 625 millioner.

Budsjettjusteringer

Som følge av budsjettjusteringer på investeringsområdet, reduseres låneopptaket nå med kr 111 millioner. Oversikt over alle investeringsprosjekter med prognose på framdrift, økonomi og mer utfyllende kommentarer finnes i vedlegg 3 og 4 til saksframlegget. Prosjektene i tabell 4 under er prosjekter som allerede er vedtatt, men som det gjøres budsjettendringer på. Budsjettjusteringene gjelder i hovedsak forskyvninger mellom år. Prosjektene merket med grønn er prosjekter som oppbudsjetteres med tilleggsbevilgning i perioderapporten.

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Digitalisering og innovasjon Bymodell i nytt rådhus -981
Digitalisering og innovasjon Modell nye Sandnes -750
Dokumentsenteret Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem -2750
Dokumentsenteret Oppgradering Public 360 -1000
Dokumentsenteret Oppgradering Public 360 69
Eiendom Langgata 76 - utskiftning tak, utvendig rehabilitering -7000
Eiendom Kulturhuset foaje oppgradering -3750
Eiendom Kommunale boliger rehabilitering, om lag 24 per år -7000
Eiendom Omsorgsbygg rehabilitering -4000
Eiendom Boliger for vanskeligstilte, tun -2000
Eiendom Boliger for vanskeligstilte, småhus -3000
Eiendom Luragata 31 -6800
Eiendom Ombygging Skeianegata 14 -2000
Eiendom EFF-boliger Olsokveien -11000
Eiendom EFF-boliger Skeianegata -6400
Eiendom Foreldreinitiativet III 150
Eiendom Nye sykehjemsplasser Rovik -1000
Eiendom Reservestrøm boas 4600
Eiendom Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove -2355
Eiendom Vågsgjerd aktivitetssenter 10
Eiendom Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) 2000
Eiendom Åsveien planlegging påbygg/ombygging -500
Eiendom Ombygging boligrigg på Soma -2000
Eiendom Skaret avlastningssenter 200
Eiendom Rehabilitering skoler, budsjett -3000
Eiendom Kleivane skole og idrettshall 38000
Eiendom Utvidelse og oppgradering Skeiene ungdomsskole, U21-skole 12000
Eiendom Altona skole og ressurssenter nye lokaler 700
Eiendom Ombygging/utvidelse Sviland skule 6000
Eiendom Figgjo skole 125
Eiendom Gamle Figgjo skole oppgradering 1000
Eiendom Maudland skole varmtvann 73
Eiendom Barnehager rehabilitering -3000
Eiendom Langgata 72 helsestasjon -8000
Eiendom Miljøtiltak kommunale bygg -2500
Eiendom ITV-anlegg kameraovervåking -500
Eiendom Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering -3000
Eiendom Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overgang til skallsikring -1500
Eiendom Radontiltak bygg med for høye Bq verdier -3229
Eiendom Regulering -8000
Eiendom Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg -1500
Eiendom Sentrum parkeringsanlegg A8 2000
Eiendom Giskehallen, rehabilitering svømmehallen 12230
Eiendom Inventar innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 1000
Eiendom Rehabilitering Giskehallen II (60003) 15
Eiendom Rehabilitering Riskahallen (60005) 9
Eiendom Nytt produksjonskjøkken Vatne 4
Eiendom Salg av eiendommer i Haakon 7's gate 10500
Eiendom Korreksjon av fond 25701159 og 25701162 0
Helse og velferd SYØ - Forsandheimen - oppgradering (FOP) 27
IT Nettverk -  kommune felles -3000
IT INVESTERINGER IKT -1000
IT Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen -946
IT IT - Skype for business -280
IT Nettverksutstyr i nytt rådhus -121
IT Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever 946
Kommune felles Offentlige arealer (alle formål) -20000
Kommune felles Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav -14745
Kommune felles SENTRUMSTILTAK GENERELT -7500
Kommune felles Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 17000
Skole Sørbø skole - utvidelse 5
Skole Utleiebolig (UT2) 25
Skole Forsand skole - samlet plan (SS7) 500
Teknisk Demning Frøylandsvatnet -2400
Teknisk BYUTVIKLINGSPROSJEKTER -2000
Teknisk Hoveveien -1600
Teknisk Tiltak på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken -959
Teknisk Prosjektstyringsvekttøy -525
Teknisk Eidsvollsgata - utbedring Jadarveien - Tronesveien -395
Teknisk Ladestasjon elbil (LEB) -19
Teknisk Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgate 10
Teknisk Pumptrack i Gamlaverketparken og Sandvedparken 11
Teknisk Innovasjonsløsninger 30
Teknisk Etablering av hjertesoner 30
Teknisk Trafikksikkerhetstiltak 37
Teknisk Ladepunkter EL-sykkel 38
Teknisk Øyren sentrumsutvikling (ØSU) 39
Teknisk Vatneleiren 45
Teknisk Fortau Figgenveien 223
Teknisk Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien 340
Teknisk Intensivbelysning Solaveien 356
Teknisk Avtale om kostnadsdeling infrastruktur i forb. med Østerhus Arena 3589
Teknisk/Kommune felles Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) -2500
VAR Avløp Lurabekken/Sone 9 -2300
VAR Omlegging vannledning Foss Eikeland -1500
VAR Hovebakken - Sanering og omlegging VA -1332
VAR Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen -500
VAR VA-ledninger Ims-Bersagel 50
VAR Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 430
VAR Generelle tiltak i samsvar med hovedplan vann 1500
Økonomi BI verktøy -100
Sum   -46321

 Tabell 4

Nye prosjekter som det foreslås tilleggsbevilgninger for å gjennomføre:

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
 Teknisk   Raset i Sandvedparken er midlertidig sikret. Denne sikringen er ikke god nok. Det arbeides med løsninger sammen med grunneiere for å sikre at liv og helse kan opprettholdes og parken kan gjenoppbygges i området. Løsning fremmes i egen sak K2.  2970
 Teknisk  Kommunestyret i Forsand har i 2019 bestemt at det skal kjøpes areal avsatt som framtidig kirkegård ved siden av eksisterende kirkegård. Det dreier seg om 3379 m2. Prisen er avtalt til kr 400.000 inkludert omkostninger. Dette skulle finansieres over kraftfondet, men siden dette er tomt søkes det innarbeidet her. 400
 Teknisk  Grunnet utrasing av fundament ble akuttiltak iverksatt for å berge kaien. Sum avsatt 1.perioderapport var kr 1,15 millioner, dog det ble raskt avdekket behov for langt større utbedringer. Sluttsum kr 3 millioner er finansiert fra fond 25706105. 1850
 Teknisk  Over lang tid har det vært utvasking i forkant av kaien, grunnet ferje- og hurtigbåtdrift. Ved å erosjonssikre kaien nå, vil man spare store beløp i framtiden dersom fortsatt utvasking skader kaifundamentering. 1000
 Eiendom  Vedrørende vår leiekontrakt med Helse Vest er Sandnes kommune pålagt å utbedre tekniske installasjoner når de ikke er regningssvarende å drifte lenger.
I denne omgang gjelder det utskifting av heis. Estimat er kr 1 million.
Kontrakten er tydelig på at dette er SK sitt ansvar å utbedre i tråd med gjeldende leieavtale.
Derfor må det innarbeides kr 1 million til utskifting av heis på Varatun. 
1000
Sum   7220

Budsjettjusteringer for alle tabellene for investering, samlet, finnes i vedlegg 6 til saksframlegget. 

Budsjettoppstilling etter ny kommunelov

I samsvar med ny kommunelov og ny Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv. skulle budsjett for 2020 vært vedtatt etter nye bestemmelser om budsjettoppstillinger. Selv om loven ikke trådtei kraft før 1. januar 2020 er det i forskriftens § 11-2 bestemt følgende: «Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og vedtas innen utgangen av 2019 i samsvar med reglene i denne forskriften.»  Sandnes kommune omtaler de nye oversiktene og kravene til disse, i vedtatte handlings- og økonomiplan 2020-2023, men hadde ikke til budsjettbehandlingen utarbeidet budsjettoversikter som viser de nye budsjettoppstillingene.

Fra fylkesmannen i Rogaland har Sandnes kommune fått pålegg om at kommunestyret må gjøre nytt vedtak med de nye oversiktene. Oversiktene ligger vedlegg 8 til denne perioderapporten.

Sandnes 2025 - omstilling

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og det er lagt frem en orienteringssak om sviktende inntekter, ksak 17/20 “Grove anslag på inndekningsbehov som følge av Korona og oljenedtur”. Rådmannen har opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025, og alle tjenesteområder jobber med vedtatte innsparingskrav samt fremtidig omstillingsbehov.

Sandnes kommune har om lag kr 300 millioner i mindre inntekter sammenlignet med gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Sammenligning av ASSS-tall med andre storkommuner viser at Sandnes kommune driver tjenestene effektivt. Grunnet varig inntektsreduksjon er det behov for omstilling i størrelsesorden kr 250-300 millioner.

Arbeidet med omstilling er beskrevet i egne delkapittel under de enkelte tjenesteområdene. De fleste innsparinger inneværende år tas i løpende drift enten ved at innsparingen fordeles jevnt utover budsjettet, ved å redusere kurs og reise og å unnlate å ta inn vikarer samt ansettelser i ledige stillinger.

Det er opprettet flere arbeidsgrupper som jobber med ulike prosjekter for omstilling. Størrelsen på innsparingene vil medføre reduksjoner i tjenestetilbudet.  Det jobbes både med forslag til nedskjæringer, samt organisatoriske og strukturelle grep. Lov og avtaleverk samt interne retningslinjer følges. Tillitsvalgte og verneombud tas med på alle prosesser.

 Rådmannen vil komme tilbake til omstilling og tiltak i sitt forslag til handlings og økonomiplan 2021-2024. 

Forslag til vedtak

 1. Budsjettjusteringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til justeringer i kapittel Innledning og oppsummering og vedlegg 5 og 6.
 2. Kommunestyret godkjenner budsjettoppstillinger i vedlegg 8 for handlings- og økonomiplan 2020-2023 i henhold til ny kommunelov.
 3. Rammen for låneopptak 2020 reduseres med kr 111 055 000.  Låneopptak for 2020 til finansiering av investeringer utgjør etter dette kr 625 116 000.
 4. Kommunestyret vedtar at kommunens ordning med seniortilskudd avvikles med virkning fra og med 01.11.2020, inngåtte avtaler løper ut avtaleperioden.
 5. Perioderapport per 31.08.2020 tas for øvrig til orientering.

 

 

 

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 30.09.2020 09:03