Kommunale foretak

Sandnes Havn KF

Sandnes Havn KF har per 2. kvartal et driftsresultat på kr 1,5 millioner mot et periodisert budsjett på kr 150 000. Ordinært resultat er på kr 4,1 millioner mot et periodisert budsjett på kr 2,7 millioner.

Godsmengden over offentlig kai er per 30. juni på 74 859 tonn mot 80 846 tonn på samme tidspunkt i 2019. Reduksjonen er i hovedsak bulklaster i form av mindre veisalt og masser fra byggeaktivitet i regionen.

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes Havn KF, har hatt en omsetning i første halvår 2020 på kr 10,7 millioner, likt fjoråret på samme tid. Resultatet første halvår er positivt med kr 0,5 millioner, mot kr 0,9 millioner på samme tidspunkt i 2019. Mindre utleie av personell til oljerelatert virksomhet er hovedårsaken til reduksjonen.

Sandnes tomteselskap KF 

Boligtomter

Tomteselskapet har siden selskapet ble etablert hatt som målsetning å bidra til å framskaffe rimelige boliger til førstegangsetablerere. Dette har bidratt til at Sandnes er ansett som en attraktiv kommune for unge barnefamilier, og kommunen har som følge av dette hatt en positiv befolkningsutvikling.

Foretaket har for tiden boligtomter under utvikling på Kleivane, Bogafjell, Åsveien, Sørbø Hove, Austrått, Hommersåk og Høle.

Koronapandemien, kombinert med lav oljepris og høy arbeidsledighet, har skapt usikkerhet hos boligutbyggerne og tomteselskapet opplever at utbyggere er tilbakeholdne med å kjøpe tomter. Det er også stort utbud av nye leiligheter i sentrum, som igjen bidrar til at markedet for tomter til rekkehus og eneboliger i byens randsone er mer krevende. Foretaket følger markedssituasjonen nøye og gjør justeringer fortløpende for å tilpasse seg den nye markedssituasjonen. Ett tiltak er å selge enkeltvise tomter i stedet for delfelter der det er mulig. I området hvor markedet er ekstra krevende tilbys utbygger å inngå betinget kjøpsavtale, det vil si at dersom utbygger ikke får solgt videre til sluttkjøper får de mulighet til å annullere kjøpet. Dette er ikke gunstig for tomteselskapet, da det ikke får bokført inntekten. Det er likevel et tiltak som tilbys i et krevende marked.

Næringstomter
Tomteselskapet har to mindre næringstomter for salg på Stangeland og totalt om lag 20 dekar på Hesthammer. På Vagle arbeides det med å tilrettelegge en tomt på 60 dekar til et større grossistlager.

Det arbeides aktivt med å finne attraktive områder for kraftkrevende industri. Områder som er til vurdering er Vagle, Sviland og Forsand. Det arbeides også med å utpeke områder som egner seg for landbasert sjørettet næring.

Offentlige tomter

Tomteselskapet har utviklet flere tomter på Sørbø Hove til offentlig formål, herunder Bo- og aktivitetssenter, kirke, boliger til foreldreinitiativ samt omsorgsboliger. På Foss-Eikeland arbeides det med en tomt for småhus. På Bogafjell er det utviklet en ny tomt til eksisterende småhus. Det arbeides kontinuerlig med å finne gode lokasjoner for småhus.

På Austrått er en tomt til nytt aktivitetssenter under regulering. Foretaket har også nylig ervervet areal til framtidig utvidelse av Smeaheia skole.

Havneparken

Havneparken har hatt en fin utvikling til tross for at markedet har vært krevende. Leilighetene i Ovalen stod ferdig for innflytting ved årsskiftet 2019/2020 og næringsarealene ferdigstilles i disse dager. Innovation Dock skal flytte inn og vil kunne tilby 60 kontorplasser for vekstselskap, innovatører, investorer og andre som bidrar til å bygge et økosystem for oppstarts- og vekstselskaper.

Solon Sørvest AS har et nytt bygg under oppføring som blant annet skal ha plass til Sandnes læringssenter og flyktningenheten. Solon Sørvest AS har også  et boligprosjekt under planlegging med om lag 70 leiligheter rett nord for Ovalen. Dette blir etter planen lagt ut for salg ved årsskiftet 2020/2021. Dersom salget går som ønsket kan det bli oppstart bygging våren 2021.

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS (SIAS) arbeider med opparbeidelsen av havnepromenaden langs Ovalen og Rådhusgata. Ferdigstillelse av gater, byrom og sportsplass er betinget av at det settes i gang bygging av nye bygg. Dette for å unngå framtidig skade på opparbeidede uterom som følge av fundamenterings- og byggearbeider på nærliggende kvartaler. Det er også behov for at det settes av arealer i offentlig uterom til riggplass og anleggsområde rundt kvartalene. Når rådhuset og Ovalen ble bygget ble havnepromenaden benyttet til riggplass.

Håkon 7’s gate

Tomteselskapet har hatt ansvar for områderegulering av Skeianeområdet og detaljregulering av Haakon 7’s gate. Foretaket har tilbudt kommunen å sørge for den faktiske opparbeidelsen av gatetunet i Håkon 7’s gate. Dette vil bidra til å øke attraktiviteten for de byggene som planlegges solgt.

Administrasjon

Foretaket har 8 ansatte fordelt på 7,8 årsverk. Ved årsskiftet vil bemanningen bli redusert med ett årsverk grunnet overgang til alderspensjon. Denne stillingen vil foreløpig ikke bli erstattet grunnet fokus på kostnader og foretakets totale kapasitet.

Økonomi og likviditet 2. tertial 2020

Foretaket har god likviditet. Foreløpig prognose viser at foretaket ikke vil oppnå vedtatt budsjett for 2020. Utarbeidelse av budsjett for 2021 og innspill til kommende økonomiplan 2021-2024 pågår og skal styrebehandles i september. 

Regnskapstallene for 2. tertial 2020 vil være klar i midten av september.

 

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 29.09.2020 13:17