Stresstest

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved endring i følgende parametere:

- Renteøkning på 2 prosentpoeng

- 40 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer

- 50 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer

Aktiva Balanse %

Balanse 

Endrings-parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 60 % 4269178 2 %   -85384
Gjeld med fast rente  40 % 2830710      
Samlet bruttogjeld 100 % 7099888     -85384
Startlån - videre utlån   1497300 2 %   29946
Rentekompensasjon   246400 2 %   4928
Ansvarlig lån til lyse   371000 2 %   7420
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   95300 2 %   1906
Lån som betjenes av Brann IKS   272900 2 %   5458
Lån knyttet til VAR   1007200 2 %   20144
Bankinnskudd   1281800 2 %   25636
Sum utlån og bankinnskudd mm.   4771900 2 %   95438
Autocalls 0 % 1400 -45 %   0,0
Norske sertifikater 0 % 0 2 % 1,0 0,0
Norske obligasjoner 24 % 74200 2 % 2,0 -2968
Globale renter 0 % 0 2 % 2,0 0,0
Norske aksjer 41 % 128100 -50 %   -64050
Utenl. aksjer 32 % 99000 -40 %   -39600
Innskudd i bank 3 % 10500 2 %   210
Bankinnskudd med faste vilkår 0 % 0 2 % 1,0 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 313200     -106408
Samlede finansielle aktiva   5085100      
           
Mulig tap vil utgjøre:   -96354      

Stresstesten tar for seg et scenario, i form av at renten stiger samtidig som aksjekursene faller. Effekten av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil utgjøre et tap på kr 85,3 millioner for kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning på 2 prosentpoeng vil derimot føre til økte inntekter på utlån og bankinnskudd med kr 95,4 millioner. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil dermed være en økt inntekt på kr 10 millioner. Dersom scenariet inntreffer vil resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på kr 106,4 millioner. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på kr 96,4 millioner. Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond som er på kr 160,4 millioner per 31. august 2020. Bakgrunnen for at kursreguleringsfondet har økt fra kr 65 millioner ved utgangen av 2019 er inkludering av tidligere Forsand kommune sitt kursreguleringsfond. Risikoen anses derfor som lav, da et eventuelt urealisert tap vil bli ført mot fondet og dermed ikke påvirke driften.

 

Publisert: 28.05.2018 10:49
Sist endret: 29.09.2020 13:17