Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2018 til og med 2. tertial 2020. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.

 

31.12.2018

31.12.2019

30.04.2020

31.08.2020

Innskudd hos hovedbankforbindelse [1]

769000

80%

691000

60%

763000

60%

836800

65%

Innskudd i andre banker

197000

20%

468000

40%

466098

40%

445085

35%

Andelskapital i pengemarkedsfond

 0

 0% 

 0

 0%

 0

 0%

 0

 0%

Direkte eie av verdipapirer

 0

0%

 0

 0%

 0

 0%

 0

 0%

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

966000

100%

1159000

100%

1173061

100%

1281885

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,63 %

1,68%

1,98 %

1,45 %

Avkastning benchmark (3 mnd. nibor)

1,07 %

1,32%

1,43 %

0,87 %

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd [2]

197000

206000

207000

208119

Største enkeltplassering [3]

197000

206000

207000 

208119 

[1] Eksklusiv skattetrekkskonto
[2] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak
[3] Utenom hovedbankavtale med DnB

Forsand og Sandnes kommune ble slått sammen 1. januar 2020. Tidligere Forsand kommune hadde kr 40 millioner i kasse- og bankbeholdning ved utgangen av 2019 som er tilført den nye kommunen. Forsand bankbeholdning er med i tallene for 2020 men ikke i foregående år i tabellen.

Likviditeten per 31. desember i årene 2018 og 2019 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31. desember. Ved tertialrapporteringen benyttes et gjennomsnitt for den faktiske likviditeten i perioden.

Kommunen[4] har god likviditet og den gjennomsnittlige likviditeten per 2. tertial er kr 109 millioner høyere enn den gjennomsnittlige likviditeten for 1. tertial. Likviditeten har dermed vært høyere i 2. tertial enn i 1. og totalt sett trukket opp den gjennomsnittlige likviditeten dersom man ser på månedene januar – august. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,28 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. august 2020. Kr 389 millioner av årets låneopptak er tatt opp per 2. tertial. Kommunen har hatt kr 411 millioner plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak i 2. tertial, henholdsvis kr 208 millioner i SR-bank og kr 203 millioner i Sandnes Sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,45 prosent.

Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2020. Den blå linjen viser faktisk likviditet per 1. og 2. tertial. Som det framkommer i figuren er det i perioder mindre avvik mellom budsjettert og faktisk likviditet. Faktisk likviditet er lik budsjettert likviditet ved utgangen av 2. tertial. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet for 2020 er på kr 1,08 milliarder. Faktisk likviditet ligger på om lag kr 400 millioner ut året. Dette er midler som er plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året.

Likviditet 2020 per 2. tertial

[4] Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.

Publisert: 28.05.2018 09:18
Sist endret: 29.09.2020 13:17