Langsiktig finansielle aktiva

Finansreglement for nye Sandnes kommune ble vedtatt i sak 89/19 16. desember 2019 og gjelder fra kommunesammenslåing 1. januar 2020.

Ved utgangen av 2019 utgjorde den langsiktige porteføljen kr 163,5 millioner for Sandnes kommune og kr 165,5 millioner for Forsand kommune. Den langsiktige porteføljen utgjorde dermed kr 329 millioner i innskutt kapital ved kommunesammenslåing 1. januar 2020 og ikke kr 250 millioner som tidligere anslått (omtalt i sak 89/19). Markedsverdien på porteføljen per 31. august 2020 er kr 313 millioner.

Ved utgangen av 2. tertial var det plasseringer på om lag kr 65 millioner (21 prosent av porteføljen) som avviker fra investeringsrammene i finansreglementet (se allokeringstabell under). Rådmannen har inntil tre år fra kommunesammenslåingen til å tilpasse porteføljen det nye reglementet. Rådmannen har startet arbeidet med å tilpasse porteføljen til det nye finansreglementet. Det har i 2. tertial blitt omplassert midler for om lag kr 31 millioner for å tilpasse porteføljen til det nye finansreglementet.

Sandnes kommune vedtok i sitt tidligere finansreglement (24. april 2017) en langsiktig portefølje på kr 200 millioner. I samarbeid med Grieg investor var det lagt opp til en implementeringsplan av midlene som strakk seg over tre år. I henhold til implementeringsplanen skulle det derfor vært plassert nye midler i 1. og 2. tertial 2020. Med bakgrunn i at den langsiktige porteføljen har blitt tilført midler som følge av kommunesammenslåingen har det ikke blitt plassert nye midler i denne perioden.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1.

Delportefølje Minimum Nøytral Maksimum
A: Bankinnskudd 0 % 5 % 100 %
B: Rentebærende verdipapirer 0 % 35 % 70 %
Sum delportefølje A og B   40 %  
C: Kombinasjonsfond 0 % 10 % 30 %
D: Aksjefond
Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond

0 %
0 %

20 %
30 %

35 %
40 %
Sum delportefølje C og D   60 %  
Sum total portefølje   100 %  

Den langsiktige porteføljen består som nevnt av midler som er plassert i aktivaklasser som avviker med finansreglementets investeringsrammer. Tabellen under viser alle aktivaklassene midlene er investert i, samt finansreglementets rammer innenfor de ulike gruppene.

Delportefølje Minimum Nøytral Maksimum Faktisk andel Beløp                  
A: Bankinnskudd 0 % 5 % 100 % 3,4 % 10 526
B: Rentebærende verdipapirer 0 % 35 % 70 % 23,3 %    72 990
Sum delportefølje A og B   40 %   26,7 % 83 516 
C: Kombinasjonsfond 0 % 10 % 30 % 0,7 %      2 188
D: Aksjefond     
Norske aksjefond 0 % 20 % 35 % 20,8 %    62 205
Utenlandske aksjefond 0 % 30 % 40 % 31,7 %    99 084
Sum delportefølje C og D   60 %   53,2 %  166 478
Enkeltaksjer og EK bevis 0 % 0 % 0 % 19,6 %    61 493
Strukturerte produkter 0 % 0 % 0 % 0,4 %      1 396
Eiendom 0 % 0 % 0 % 0,0 %           118
Sum total portefølje   100 %   100 % 313 001
Som det framkommer av tabellen er aktivagruppene enkeltaksjer og egenkapitalbevis, strukturerte produkter og eiendom utenfor finansreglementets investeringsrammer. Mesteparten av avviket er innenfor enkeltaksjer og egenkapitalbevis. Det arbeides som nevnt aktivt med å tilpasse disse investeringene til kommunens finansreglement.
 

Utvikling per 31. august 2020

Markedsutvikling

Finansmarkedene var sterkt preget av usikkerhet knyttet til Covid-19 i 1. tertial. Tertialen var preget av et bredt, og veldig raskt markedsfall i aksjemarkedene i februar og mars, før markedet snudde opp igjen i slutten av mars og gjennom april.

2. tertial har sett en videre optimisme blant investorene. Internasjonale aksjer i lokal valuta har steget med 18 prosent gjennom perioden. Når man justerer for valuta har en norsk investor fått 2,5 prosent avkastning. Aksjene på Oslo Børs har steget 11,0 prosent i 2. tertial. Samlet for 2020 har internasjonale aksjer gitt en avkastning på 4,5 prosent (i NOK) og norske aksjer har gitt en negativ avkastning på -7,8 prosent.

Også rentemarkedene har hatt positiv utvikling i 2. tertial. Et synkende rentenivå har gitt positiv innvirkning i det korte bildet. Samtidig har risikopåslagene i obligasjonslånene kommet noe inn, noe som også slår positivt ut for en renteinvestor. Samlet indeks for norske obligasjonsfond har gitt 1,2 prosent avkastning i 2. tertial. Samlet for 2020 har indeksen en avkastning på 2,4 prosent.   

Avkastning og porteføljens innhold

Tabellen under viser Sandnes kommunes langsiktige portefølje og avkastning på denne per 31. august 2020. 

Delportefølje Markedsverdi per 31.12.19 Markedsverdi per 30.04.20 Markedsverdi per 31.08.20 Avkastning 2020 Avkastning 2020 % Andel av
porteføljen 31.08.2020
A: Bankinnskudd     
Sandnes Sparebank  10424 10492 10526 102 1,0 % 3,4 %
Sum delportefølje A 10424 10492 10526 102 1,0 % 3,4 %
B: Rentebærende verdipapirer (fond)     
DI Norsk Kort Obligasjon 20675  20368  20936  261 1,3 % 6,7 %
DnB Obligasjon (III) 20764 20987 21695 931 4,5 % 6,9 %
Nordea FRN Kreditt 10107 9930 10224 117 1,2 % 3,3 %
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A 0 0 20136 136 0,7 % 6,4 %
T. Rowe Price Glb HY Bd Ah NOK  395 354 0 -21 -5,3 % 0,0 %
*SPDR Thomson Reuters Glb Convert Bond  241 271 0 31 12,9 % 0,0 %
Artic High Return Class B 252 0 0 -17 -6,6 % 0,0 %
Sum delportefølje B 52433 51909 72990 1438 2,0 % 23,3 %
Sum renteportefølje A+B 62857 62401 83516 1540 1,9 % 26,7 %
C: Kombinasjonsfond     
SEF FIRST Allokering I NOK    3122 3060 2188 133 4,3 % 0,7 %
Sum delportefølje C 3122 3060 2188 133 4,3 % 0,7 %
D: Aksjefond     
Norske aksjefond 55056 48773 65205 -3847 -5,5 % 20,8 %
KLP Aksje Norge Indeks II 12587 10477 23558 -379 -1,6 % 7,5 %
Danske Norske Aksjer Institusjon I 10315 8521 9062 -1253 -12,1 % 2,9 %
Arctic Norwegian Value Creation D  10072 8078 9427 -644 -6,4 % 3,0 %
Nordea Norge Pluss 8784 6825 8053 -731 -8,3 % 2,6 %
SR-Bank Utbytte B 3997 3560 2968 18 0,6 % 0,9 %
Landkreditt Utbytte I 8974 11030 12137 -837 -6,5 % 3,9 %
Delphi Nordic A  146 138 0 1 0,8 % 0,0 %
Arctic Norwegian Value Creation B   181 145 0 -22 -12,3 % 0,0 %
Utenlandske aksjefond 93361 95241 99084 6139 6,6 % 31,7 %
KLP Aksje Verden Indeks 21649 22069 22613 964 4,5 % 7,2 %
AB Global Core Equity RX 15390 15597 15247 -143 -0,9 % 4,9 %
Ardevora Global Long Only SRI 12886 13426 14266 1380 10,7 % 4,6 %
Stewart Investors Worldwide  9853 10814 10511 658 6,7 % 3,4 %
SKAGEN Global A  3004 3173 3227 223 7,4 % 1,0 %
SKAGEN Kon-Tiki A  7523 7009 7177 -346 -4,6 % 2,3 %
Delphi Global A  17032 18090 20509 3477 20,4 % 6,6 %
AKO Global Long-Only Fund C1  5572 4637 5535 -38 -0,7 % 1,8 %
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF  279 242 0 -43 -15,5 % 0,0 %
*ISHRS EDGE MSCI WRLD MINVOL ETF USD ACC  173 184 0 7 3,8 % 0,0 %
Sum delportefølje D 148417 144015 164289 2292 1,4 % 52,5 %
Enkeltaksjer og egenkapitalbevis (se vedlegg 1 til finansrapporten)     
Enkeltaksjer 73797 50523 47080 -12723 -17,2 % 15,0 %
Egenkapitalbevis 39506 30226 14413 -3309 -8,4 % 4,6 %
Sum enkeltaksjer og EK bevis 113303 80749 61493 -16032 -14,2 % 19,6 %
Strukturerte produkter (se vedlegg 2 til finansapproten)     
Autocalls 1590 1088 1396 -104 -6,5 % 0,4 %
Eiendom            
Global Infrastruktur I AS Ord shs  373 373 118 -226 -60,6 % 0,0 %
Sum total portefølje 329662 291686 313001 -12397 -3,4 % 100,0 %

1) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak.

Som det framkommer av tabellen over varierer utviklingen så langt i 2020 for de ulike aktivagruppene. Renteplasseringene har hatt en avkastning på 1,9 prosent i perioden. De største gruppene som er aksjefond og enkeltaksjer og egenkapitalbevis har hatt en utvikling på henholdsvis 1,4 og -14,2 prosent. Porteføljen samlet har hatt en avkastning på -3,4 prosent per 31. august 2020.

Det er omplassert midler for om lag kr 31 millioner i 2. tertial. Dette knytter seg til nedsalg av mindre renteplasseringer som var i avvik med rammene i finansreglementet. Det har også blitt foretatt nedsalg av to mindre plasseringer i aksjefond, enkeltaksjer og egenkapitalbevis. Midlene er reinvestert i norske aksjefond og rentefond.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastning, altså forskjellen mellom avkastning på kommunens plasseringer og avkastning på plasseringens referanseindeks.

Aktivaklasse Avkastning Investering Referanseindeks Avkastning referanseindeks Avvik
A: Bankinnskudd 1,0 % ST1X (1) 0,6 % 0,4 %
B: Rentebærende verdipapirer 2,0 % ST4X (2) 3,7 % -1,7 %
C: Kombinasjonsfond 4,3%  ST1X,ST4X,OSEFX,MSCI AC (3)  1,8 % 2,4 %
D: Aksjefond    
Norske aksjefond -5,5 % OSEFX (4) -6,3 % 0,8 %
Utenlandske aksjefond 6,6 % MSCI AC World (5) 4,5 % 2,1 %
Enkeltaksjer og egenkapitalbevis    
Enkeltaksjer -17,2 % OSEBX (6) -7,8 % -9,5 %
Egenkapitalbevis -8,4 % OSEBX -7,8 % -0,6 %

1) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år.

2) Oslo børs statsobligasjonsindeks 3 år.

3) 20 % ST1X, 30% ST4X, 15% OSEFX, 35% MSCI AC.

4) Oslo børs fondsindeks

5) Morgan Stanley Capital International all Country World Index.

6) Oslo børs hovedindeks

Renteplasseringene har gjort det -1,7 prosent dårligere enn indeks. Noe av bakgrunnen for avviket er at renteplasseringene har forskjellig rentedurasjon sammenlignet med indeks. Når det gjelder aksjefondene har de norske fondene hatt en avkastning 0,8 prosent bedre enn indeks og de globale aksjefondene har hatt en avkastning på 2,1 prosent bedre enn indeks. Det største avviket er på enkeltaksjene som har hatt en avkastning på -9,5 prosent bak referanseindeks.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommunes etiske retningslinjer innenfor finansforvaltning framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. kommunens investeringer skal være etisk forsvarlige og det er løpende oppfølging på området, ved at administrasjonen arbeider aktivt med ekstern rådgiver.

Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 29.09.2020 13:17