Gjeldsporteføljen

 

  31.08.2020 2019 2018 2017
Langsiktig gjeld IB  6527499 5866202 5556396 5162514
Avdrag lån -56611 -366138 -299485 -289162
Låneopptak 629000 843652 609291 683043
Langsiktig gjeld UB 7099889 6343715 5866202 5556396

Tabellen viser utviklingen i kommunens gjeld. Kommunen har en gjeld på i overkant av kr 7 milliarder per 31. august 2020. Det har blitt tatt opp kr 389 millioner i nye lån så langt i år, i form av to nye sertifikatlån. Ett sertifikatlån har blitt gjort om til et langsiktig lån med PT-rente. I tillegg er det tatt opp kr 240 millioner i lån i Husbanken. Dette til videre utlån i form av startlån. Kommunens gjeld har økt med 12 prosent siden utgangen av 2019. Noe av økningen skyldes at lån fra tidligere Forsand kommune er inkludert per 31. august 2020 men ikke i foregående år (derfor avviker UB langsiktig lån 2019 med IB langsiktig lån 30. april 2020).

Figuren under viser kommunens lånekilder. Kommunen har gjeld i kapitalmarkedet i form av sertifikat- og obligasjonslån, i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Kommunens gjennomsnittlige vektede lånerente er på 1,71 prosent per 31. august 2020.

Sertifikatlån

Kommunen hadde i overkant av kr 2,7 milliarder gjeld i sertifikatmarkedet per 31. august 2020. Dette er kortsiktige lån som forfaller innen de neste 12 månedene. Som man kan se av figuren over utgjør andelen gjeld i sertifikatmarkedet 38 prosent ved utgangen av 2. tertial. Dette gir en reduksjon i andelen sertifikatlån-gjeld på 3 prosentpoeng fra utgangen av 1. tertial og skyldes at et sertifikatlån på kr 201 millioner har blitt gjort om til et obligasjonslån ved refinansiering.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko omhandler faren for at kommunen får problemer med å refinansiere gjeld. Problemet kan oppstå dersom noe uventet skjer i markedet, og dette kan medføre mangel på likviditet. Kommunen kan dermed få problemer med å refinansiere eller å ta opp nye lån. Risikoen anses som lav da kommuner vurderes som særdeles sikre låntakere. Kommunen kan derimot utsettes for økte marginpåslag. Kommunen styrer sin gjeldsforvaltning etter flere momenter som er med på å redusere denne risikoen. Ett enkelt sertifikatlån skal ikke være større enn kr 300 millioner. En annen viktig faktor for å redusere refinansieringsrisikoen er å spre låneforfallene utover de neste 12 månedene.

Tabellen under viser kommunens portefølje i sertifikatmarkedet per 31. august 2020. Porteføljen er delt opp i en rekke mindre lån. De fleste lånene har 12 måneders løpetid og lånene er spredt på ulike utstedere i markedet. Gjennomsnittlig vektet lånerente på de kortsiktige lånene er på 1,45 prosent per 31. august 2020. Rentenivået er redusert betraktelig i 2020 som følge av Covid 19. Dette begynner å gjenspeiles i låneporteføljen etter hvert som lånene refinansieres.

Beløp Forfallsdato Rente  (%) Løpetid (mnd) Lånesituasjon
171000 11.09.2020 1,7500 12 SEB
180000 25.09.2020 1,8300 12 DnB
200000 02.10.2020 1,8630 12 SB1   Markets
220000 09.10.2020 1,8950 12 DnB
149000 16.10.2020 1,9700 12 Danske   Bank
216000 06.11.2020 1,9930 12 DnB
191000 05.02.2021 1,8940 12 DnB
245000 12.02.2021 1,9250 12 Kommunalbanken
169000 16.03.2021 2,1000 12 SEB
198000 25.03.2021 1,3100 12 DNB
199000 12.04.2021 0,5100 10 Danske   bank
150000 28.05.2021 0,4730 12 DnB
249000 07.06.2021 0,4100 10 Handelsbanken
170000 27.08.2021 0,4200 12 Handelsbanken
2707000        

Figuren over viser sertifikatlånenes forfallstruktur de neste 12 månedene. Lånenes forfall er spredt utover flere måneder. Kommunen prøver å unngå å ha lån til forfall mot slutten av året da man historisk har sett økte marginpåslag i markedet på denne tiden.

Obligasjonslån/gjeldsbrevlån

Beløp  Forfallsdato Rente (%) Løpetid  Låneinstitusjon Renteform
364000 26.01.2021 1,8900 5 år SEB/DNB Fast
200000 09.09.2021 1,6650 5 år DNB Fast
280000 02.11.2023 0,8129 6 år Nordea 3 mnd nibor+0,5229
200000 19.03.2024 2,1290 5 år Nordea Fast
210000 16.01.2025 2,1500 5 år Kommunalbanken Fast
500000 22.01.2026 2,4920 10 år Kommunalbanken Fast
200000 09.09.2026 2,1180 10 år DNB Fast
201000 08.03.2029 2,6070 10 år KLP Fast
200000 23.08.2029 2,0100 10 år Kommunalbanken Fast
201000 14.08.2030   1,4040 10 år SB1 Markets  Fast
2556000          

Tabellen over viser kommunens gjeld i obligasjonsmarkedet og gjeldsbrevlån (Kommunalbanken og KLP som utsteder). Det er tatt opp ett nytt obligasjonslån i 2. tertial på kr 201 millioner. Dette var et sertifikatlån tidligere og ble gjort om ved refinansiering. Gjennomsnittlig vektet lånerente er 1,96 prosent per 31. august 2020.

Tabellen under viser gjeldsbrevlån med løpetid på mer enn 10 år. Lånene stammer fra tidligere Forsand kommune med unntak av lånet på kr 165 millioner som ble tatt opp i 2020. Gjennomsnittlig vektet lånerente er 1,19 prosent per 31. august 2020.

Beløp Forfallsdato Rente (%) Løpetid  Låneinstitusjon Renteform
1167 01.06.2034 0,9480 18 år KLP PT
12300 11.05.2043 0,8800 30 år Kommunalbanken 3 mnd nibor +0,6000
27818 10.06.2043 0,8900 30 år Kommunalbanken 3 mnd nibor +0,6000
19189 11.05.2043 2,0900 30 år Kommunalbanken Fast til 2021
13333 19.06.2045 0,9480 30 år KLP PT
8333 21.07.2045 0,9480 30 år KLP PT
4080 23.12.2045 2,3600 30 år KLP Fast til des 2020
8079 23.12.2045 2,3600 30 år KLP Fast til des 2020
11765 10.09.2047 1,0000 30 år Kommunalbanken PT
35653 27.08.2048 1,9700 30 år Kommunalbanken Fast til 2021
165000 24.04.2050 0,9480 30 år KLP PT
306718          

Det arbeides med å slå sammen lånene til større lån etter hvert som fastrenten utløpet.

Figuren under viser forfallene på obligasjons- og gjeldsbrevlånene. Som figuren viser, sprer forfallene seg utover de neste 30 årene.


Lån i Husbanken

Beløp Rente Renteform Forfall fastrente
1060074 1,5630% Flytende  
155933 1,7300% Fast 01.01.2022
72443 4,2000% Fast 01.06.2021
102115 2,2870 % Fast 01.09.2022
172000 2,6030 % Fast 01.01.2037
1582000      

Tabellen over viser kommunens gjeld i Husbanken per 31. august 2020. Lån i Husbanken har økt med 17 prosent fra utgangen av 2019. Dette kommer av at årets låneopptak på 240 MNOK ble tatt opp i 1. tertial, samt at tidligere Forsand kommunes lån er med i tallene for 2020 men ikke 2019. Det ble i sak 134/20 vedtatt at administrasjonen gis fullmakt til å søke Husbanken om ytterligere kr 80 millioner for videre utlån i form av startlån i 2020. Bakgrunnen for dette er et økt behov for utlån av startlån. Gjennomsnittlig vektet lånerente på lånene i Husbanken er 1,86 prosent per 31. august 2020.

Videre utlån

Tabellen under viser utviklingen i videre utlån i form av startlån.

  31.08.2020 2019 2018 2017
Utlån husbankmidler 1497359 1344809 1170144 1033210

Utlån er redusert med en tapsavsetning på kr 10 millioner per 31. august 2020. Per 2. tertial har videre utlån vært på kr 210 millioner. Det vil også være innfrielser av lån i løpet av året, og totalt innbetalte avdrag og innfridde lån er på kr 67 millioner per 2. tertial.

Renterisiko

  31.08.2020 2019 2018 2017
Brutto rentebærende gjeld 7099889 6373715 5866202 5556396
Rentebærende eiendeler:        
Ansvarlig lån i Lyse -371089 -371089 -390620 -410151
Ansvarlig lån i Tomteselskapet -95336 -95336 -99669 -104002
Startlån - videre utlån -1497359 -1354809 -1180144 -1043210
Bankinnskudd -1281885 -1164405 -1080706 -1505817
Sum rentebærende eiendeler -3245669 -2985639 -2751138 -3063179
Netto rentebærende gjeld 3854220 3388077 3115063 2493216
Rentekompensasjon husbanken -246400 -246400 -273200 -299896
Lån finansiert av VAR-gebyr  -1007200 -1007200 -1035300 -946300
Lån som betjenes av Brann IKS -272900 -272900 -283000 -293000
Lån med fastrente 2343002 2075000 1474000 1474000
Andel lån hvor rentebinding bør vurderes -15282 -213423 49563 -519980

Som det framkommer av tabellen over, overstiger i utgangspunktet rentebærende gjeld rentebærende eiendeler med kr 3,9 milliarder per 31. august 2020. I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler plassert til flytende rente. Låneopptak er derfor også i stor grad tatt opp til flytende rente. Kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken på enkelte lån, og kommunen har dermed ikke renterisiko på disse lånene. Bykassen har heller ikke renterisiko på lån som betjenes av andre.

Som tabellen viser, er andel lån hvor rentebinding bør vurderes tilnærmet null ved utgangen av 2. tertial.

Publisert: 28.05.2018 10:34
Sist endret: 17.02.2021 12:12