Investeringer

Under vises bevilgningsoversikt for investering etter ny budsjett- og regnskapsforskrift § 5-5 første ledd.

Post Bevilgningsoversikt - investering (tall i tusen) Regnskap jan-aug Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Investeringer i varige driftsmidler 649268 1387094 1272293
2 Tilskudd til andres investeringer 248 300 300
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2539 - -
4 Utlån av egne midler 216098 240000 240000
5 Avdrag på lån 52147 160000 160000
6 Sum investeringsutgifter 920300 1787394 1672593
7 Kompensasjon for merverdiavgift 107681 183753 164661
8 Tilskudd fra andre 44555 106618 91006
9 Salg av varige driftsmidler 1744 56932 95250
10 Salg av finansielle anleggsmidler -
11 Utdeling fra selskaper  -
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 77281 183863 183863
13 Bruk av lån 598865 1094383 1020757
14 Sum investeringsinntekter 830126 1625549 1555537
15 Videreutlån - -
16 Bruk av lån til videreutlån - - -
17 Avdrag på lån til videreutlån - - -
18 Mottatte avdrag på videreutlån - - -
19 Netto utgifter videreutlån - - -
20 Overføring fra drift - 104980 117056
21 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond - - -
22 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 4325 56865 -
23 Dekning av tidligere års udekket beløp - - -
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 4325 161845 117056
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) - - -

Per august er det brukt kr 649 millioner av årets budsjett på kr 1 387 millioner. Dette tilsvarer 47 prosent av årets budsjett. Samlet oversikt over alle pågående investeringsprosjekter, skjema 2B finnes i vedlegg 2 til denne sak.  

I gjeldende handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det budsjettert med kr 160 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken. 

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon. 

Som tilskudd fra andre er det per august mottatt tilskudd til gapahuker på Gramstad med kr 300 000, Enovatilskudd på kr 1,3 millioner og husbanktilskudd på kr 5,6 millioner. Det er også mottatt refusjonsinnbetaling på kr 32,4 millioner i forbindelse med anleggsbidragsavtaler. 

Salg av varige driftsmidler er budsjettert med kr 56,9 millioner og inkluderer salg av gamle brannstasjonen, eiendommer i Haakon 7s gate og salg av gamle rådhus. Per august er det regnskapsført inntekter fra salg av kommunale gjennomgangsboliger og gammel brannbil. 

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år tatt opp kr 389 millioner i ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Øvrige bruk av lånemidler per august gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken. 

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 105 millioner i 2020. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt. Rådmannen tilrår å styrke egenfinansiering av investeringene med kr 70,8 millioner i 2. perioderapport 2020. 

Status på større pågående byggeprosjekter per 31. august 2020

Prosjekt 56602 – Parkeringshus, rivning og regulering av S1/A8  

Prosjektering er ferdigstilt. Prosjektet lyses ikke ut i markedet, men er satt på hold. 

Prosjekt 56106 – Rehabilitering Kulturhuset og nytt tautrekk og lysanlegg 

Kulturhuset har vært under rehabilitering i sommer og arbeidet ble ferdigstilt i september. 

Prosjekt 56210 - EFF-boliger Olsokveien 

Kontrakt er tildelt til Aalgaard Bygg AS. Oppstart graving i september 2020. Det estimeres 18 måneders byggetid. 

Prosjekt 56212 - EFF-boliger Skeianegata 

Arbeid med K0 pågår. Prosjektet vil lyses ut i markedet uten tomt. 

Prosjekt 56209 – Ombygging Skeianegata 14 

Avventer svar på rammetillatelse på grunn av klage fra naboer. Saken ligger hos Fylkesmannen. 

Prosjekt 56207 - 2 småhus Bogafjell  

To småhus er ferdigstilt i henhold til plan. 

Prosjekt 56217 - Ombygging av første etasje på Åse Boas 

Det er tidligere varslet styret i Sandnes Eiendomsselskap KF om mulig kostnadsoverskridelse på prosjektet. Dette skyldes flere forhold. Det ble avdekket dårlige grunnforhold under vaskeriet og mangel på membran. Prosjektet bærer ellers preg av økte kostnader med årsak i uforutsette utfordringer knyttet til rehabiliteringen. Kostnadsoverskridelse anslås å ligge i størrelsesorden kr 2,millioner. Covid-19 situasjonen har videre ført til at deler av prosjektet er utsatt, da en ikke får tilgang til deler av bygget.  

Prosjekt 56307 Bogafjell ungdomsskole 

Skolen er ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart. 

Prosjekt 56308 – Kleivane skole og idrettshall 

Skolen og hallen er under bygging og bygget er tett. Ferdig til skolestart august 2021. 

Prosjekt 56309 - Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole  

Prosjektet er i hovedsak ferdigstiltDet pågår nå ferdigstilling av uteområdet. Overskridelsene på kr 54 millioner kan i all hovedsak tilskrives uforutsette forhold som har dukket opp underveis i rehabiliteringsprosjektet. Dette er redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF høsten 2019. 

Prosjekt 56311 - Malmheim skole  

Kontrakt er tildelt SV Betong AS. Arbeid med rivning har startet i august. 

Prosjekt 56312 - Sviland skole og liten flerbrukshall 

Prosjektet er i byggefase og skolen ventes ferdigstilt til skolestart 2021. Idrettshallen bygges når skolen er tatt i bruk og ventes ferdigstilt i 2022. 

Prosjekt 56313 – Utvidelse Sandved skole B28 

Prosjektering pågår.  

Prosjekt 56310 – Altona skole og ressurssenter – flytter til Soma skole    

Prosjektet er ferdig, og skolen er tatt i bruk til skolestart i august. Marginene i prosjektet er i all hovedsak forbrukt. Det er gjort asbest-funn som medfører saneringskostnader. Per august er estimert merforbruk i prosjektet kr 0,7 millioner. Dette er søkt dekket i denne perioderapporten. 

Prosjektene 56403 Langgata 72 Helsestasjon / 56105 Langgata 76 

Prosjektene er lyst ut på anbud og tilbud ventes inn i midten av september. 

Prosjekt 56604 – Austrått svømmehall

Prosjektet er under ferdigstilling og forventes ferdigstilt oktober 2020. 

Prosjekt 56605 – Giskehallen I, rehabilitering av svømmehallen 

Byggearbeider startet opp i slutten av august.

Status på andre større pågående investeringsprosjekter per 31. august 2020

Prosjekt 63046 – Ruten – teknisk plan og offentlig byrom 

Arbeidet med Ruten byrom løper som planlagt. Rådhusplassen og byparken ferdigstilles i løpet av 2020, mens arbeidet med Ringen er igangsatt 2. halvår og ferdigstilles ved årsskifte.  

Prosjekt 68613 – Utvidelse av Høyland kirkegård 

Igangsettes i forhold til reguleringsendring høsten 2020 dersom praktiske forhold kan avklares. Det går en strømledning gjennom kirkegården, flomsone og utfordringer med parkering og adkomst. 

Prosjekt 68613 – Utvidelse og opparbeiding av doble gravsteder på Soma gravlund 

Anbudsutsending bygge- og anleggsarbeider i september. 

Prosjekt 75041 – Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 

Prosjektet er under planlegging og en forventer oppstart siste halvdel av 2020. En venter nå på beslutning fra private aktører, i tillegg har det vært behov for å omprosjektere ventilkammer. 

Prosjekt 75060 – Omlegging kulvert Stangelandsåna 

I forbindelse med at IVAR gjennomførte oppgradering på hovedvannledning ble prosjektet forsinket og forskjøvet ut i 2020. Prosjektet er nå pågående og forventes ferdigstilt i 2020. 

Oversikt over alle pågående prosjekter med kommentarer på framdrift og økonomi finnes i vedlegg 3 og 4.

Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 29.09.2020 13:17