Sentrale inntekter og utgifter

 

Sentrale inntekter Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Sentrale inntekter -3403568 -3380040 -23528 -4 623 548 9 540

På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 23,5 millioner per august. Merinntektene gjelder i all hovedsak vedlikeholdstilskudd på kr 37,3 millioner. Tilskuddet er et engangstilskudd som gis kommunene for å raskt kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, samtidig som det bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Tilskuddet er nå regnskapsført på sentrale inntekter, men vil bli overført til de ulike drifts- og investeringsprosjektene når utgiftene begynner å påløpe i henhold til ksak 118/20 «Ekstraordinært tilskudd til kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg».

I tillegg er det mindreinntekter på skatt og eiendomsskatt, og merinntekter fra rammetilskudd og finansposter. Årsprognosen er mindreinntekt på kr 9,5 millioner før tilleggsbevilgninger og budsjettjusteringer i denne saken.

Rammetilskudd

Ordinært rammetilskudd, eksklusive inntektsutjevningen, er per august kr 21,3 millioner høyere enn budsjettert. Dette gjelder økt rammetilskudd på om lag kr 20 millioner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og koronatiltak fase 3. Økningen gjelder i hovedsak kompensasjon for reduserte skatteinntekter på grunn av vedtatte endringer i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, utsatt overføring av skatteoppkrevingsfunksjonen, økt tilgjengelighet hos helsestasjonstjenesten og økning i tilskudd til fastleger. Kommunen har også mottatt kr 0,7 millioner i skjønnstilskudd til flomsikring. Rådmannen foreslår dermed å oppjustere rammetilskuddet med totalt kr 20,7 millioner i denne saken.

Skatteinngang Sandnes

Skatteinngangen for august måned ble på kr 25,1 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 27 millioner. Skatteinngangen for august består hovedsakelig av innbetaling av restskatt. Totalt er det i august innbetalt kr 17 millioner i restskatt for 2019 og andre restanser. I tillegg er det innbetalt kr 1,6 millioner i forskuddstrekk og kr 6,5 millioner i forskuddsskatt.

Akkumulert skatteinngang per august er på kr 1 555,5 millioner, noe som er kr 4,8 millioner lavere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en negativ skattevekst på -0,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Budsjettert skattevekst for Sandnes etter endelige skattetall for 2019 var opprinnelig på 7,4 prosent for 2020. I sak om perioderapport per 30. april 2020 ble skatteanslaget nedjustert med kr 170 millioner, og ny budsjettert skattevekst er nå på 0,6 prosent. Per august er det en mindreinntekt på skatt (inkludert naturressursskatt) i forhold til budsjett på kr 14,5 millioner, og rådmannen anslår at skatteinngangen ved årets slutt kan bli kr 22 millioner lavere enn budsjettert. Rådmannen nedjusterer dermed skatteanslaget ytterligere med kr 22 millioner i denne saken, og forutsetter dermed en negativ skattevekst sammenlignet med 2019 på 0,3 prosent.

Inntektsutjevningen

Inntektssystemet er bygd opp slik at kommunenes skatteinntekter skal utjevnes ved hjelp av inntektsutjevningen. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trukket med 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner som har inntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte med 60 prosent av differansen. Kommunene med skatteinngang over snittet finansierer kompensasjonen til de med skatteinngang under snittet.

I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompenserte for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Dette finansieres ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger. Hvor stort dette trekket blir er det vanskelig å lage prognoser for og det tas derfor forbehold om at denne delen av inntektsutjevningsprognosen er mer usikker, før tallene fra SSB kommer rundt den 20. i påfølgende måned.

Per september[1] er det budsjettert med et akkumulert trekk på kr 9,5 millioner. Prognosen per september tilsier kr 30 millioner i inntektsutjevning, dette er kr 20,5 millioner høyere enn budsjettet. I sak om perioderapport per 30. april 2020 ble inntektsutjevningen redusert med kr 90 millioner. Oppdatert prognose tilsier imidlertid at inntektsutjevningen må økes noe, og rådmannen tilrår at inntektsutjevningen økes med kr 12,5 millioner.

Sum av skatt og inntektsutjevning (inkludert prognose for inntektsutjevning som blir bokført i september) for januar til august er anslått til en mindreinntekt på kr 35 millioner.

Skatteinngang landet

Skatteinngangen per august for landet er i skrivende stund ikke kjent, men per juli har landets kommuner fått inn kr 101,8 milliarder i skatteinntekter. Dette er 0,4 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2019.

Anslagene på årsveksten i skatt for 2020 er beregnet i forhold til de faktiske skatteinntektene i 2019, og var opprinnelig på 1,3 prosent for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) ble kommunesektorens skatteinntekter anslått å falle med om lag kr 5,3 milliarder i 2020 sammenlignet med saldert budsjett. Av dette gjaldt kr 4 milliarder kommunene og kr 1,3 milliarder fylkeskommunene. Dette tilsvarer en nedgang i skatteinntektene for 2020 på om lag 1,1 prosent sammenlignet med faktiske skatteinntekter i 2019. I proposisjon 127 (prop.127 S) til Stortinget ble det vedtatt endringer i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, og å øke den skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer med videre i arbeidsgiverselskapet. Forslagene anslås samlet å redusere kommunenes inntekter fra formues- og inntektsskatt med om lag kr 550 millioner i 2020. Kommunene kompenseres for disse endringene ved tilsvarende økning i innbyggertilskuddet i rammetilskuddet, og for Sandnes utgjør kompensasjonen om lag kr 8 millioner. Dette innebærer at det nå anslås en nedgang i skatteinntektene for kommunene på 1,4 prosent i stedet for 1,1 prosent som det opprinnelig ble anslått i RNB.

Eiendomsskatt

Det forventes at eiendomsskatten blir kr 3,4 millioner lavere enn budsjettert i 2020. Reduksjonen skyldes i hovedsak at Lysebotn 2 er kommet i drift og dermed beregnes skattegrunnlaget annerledes enn når kraftverket er under bygging.  Under bygging vil verdsettingen skje til påløpte byggekostnader. Når anlegget kommer i drift vil skatteetaten sette en skattetakst basert på avkastningsverdier. Ny skattetakst for Lysebotn 1 og 2 er ikke endelig fastsatt, men vil antakelig komme fra skatteetaten i løpet av høsten.

Takstnemnd for eiendomsskatt har i to møter fastsatt takstgrunnlag for nettanleggene til Lyse Elnett AS, Statnett SF og Vardafjellet Vindkraft AS. Nye takster er vedtatt etter sammenslåing av kommunene. For 2020 er skattesatsene 2 promille på anlegg i Sandnes som øker til 4 promille i 2021. På anlegg i tidligere Forsand er skattesatsen 7 promille.

Salg av konsesjonskraft

Kraftprisene falt kraftig de første månedene i 2020 og fallet fortsatte over sommeren. I juli var kraftprisen på sitt laveste nivå noensinne og for første gang var det negative strømpriser i Norge i en kort periode. I budsjettet var det forutsatt at salg av konsesjonskraft ville gi et overskudd på kr 30 millioner for 2020. Kostprisen for konsesjonskraften ligger på 15,6 øre kilowattimen og dermed har salg av konsesjonskraft per 31.august ført til et netto tap for kommunen på om lag kr 3,8 millioner. Kraftprisene har nå begynt å ta seg opp igjen og som figuren viser er prisprognosene for resten av året stigende. Dersom prognosene treffer er det forventet at kjøp og salg av konsesjonskraft vil gå i null isolert sett.

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter har per august en merinntekt på kr 1,6 millioner. Prognose for renteinntekter på bankinnskudd og renteinntekter av utlån for resten av året er en merinntekt på kr 4,1 millioner. Dette skyldes i hovedsak høyere likviditet enn tidligere lagt til grunn. Rådmannen foreslår å øke renteinntekter med kr 4,1 millioner.

Utbytter har per august en mindreinntekt på kr 0,6 millioner. Prognose for resten av året er mindreinntekt på kr 1,4 millioner. Utbytte fra Lyse AS og Renovasjonen IKS forventes å være i tråd med budsjett på henholdsvis kr 117,2 millioner og kr 1 million. Mindreinntekten knytter seg til reduksjon i utbytter fra langsiktig portefølje (totalt kr 2 millioner for året) som følge av tilpasning til finansreglement, og det forventes ikke utbytte fra Odeon kino Stavanger/Sandnes (kr 1,22 millioner i opprinnelig budsjett). Mindreinntekt for hele året 2020 utgjør dermed kr 3,22 millioner. Rådmannen foreslår å redusere utbytte med kr 1,4 millioner.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Renteutgifter har per august et mindreforbruk på kr 5,1 millioner. Prognose for 2020 er mindreforbruk på kr 10 millioner. Rådmannen foreslår å redusere renteutgifter med kr 10 millioner.

Avkastning på langsiktige plasseringer har per august en mindreinntekt på kr 4,1 millioner.
Dette skyldes realiserte tap på deler av porteføljen. Føring mot kursreguleringsfondet skjer samlet for hele den langsiktige porteføljen ved årets slutt.

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet for 2020 er budsjettert til kr 77,6 millioner. Opprinnelig var det budsjettert med 60 nye flyktninger til kommunen i 2020, men på grunn av koronasituasjonen anslås det at det vil bli bosatt om lag 30 nye flyktninger. Rådmannen foreslår derfor at integreringstilskuddet kan reduseres med kr 5 millioner.

[1] Basert på skatteinngangen per 31. juli 2020. Inntektsutjevningen trekkes av rammetilskuddet to måneder etter skattemåneden. Skatteinngang for landet per august er i skrivende stund ikke kjent.

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 29.09.2020 13:17